1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

11 czerwca 2021

CZTERY PRAWDY, KTÓRE POWINIENEŚ POZNAĆ

 

Prawda pierwsza - POTRZEBUJESZ ZBAWIENIA!

Potrzebujesz zbawienia, gdyż, jak świadczy Biblia:
"Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej." (Rz 3,23);
"Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?" (Jer 17,9);
"I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr." (Iz 64,6);
"Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył..." (Iz 53,6);
"Zaiste, nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył." (Kazn.Sal. 7,20);
"Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego." (Jan 3,3).

 

Prawda druga - NIE MOŻESZ SIĘ SAM ZBAWIĆ!

Jest to niemożliwe, gdyż jak mówi Pismo:
"Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci." (Przyp.Sal. 14,12);
"Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu." (Jak 2,10.11);
"... z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek." (Gal 2,16);
"Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie." (Jan 14,6);
"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni." (DzAp 4,12).

 

Prawda trzecia - JEZUS JEST TWOIM ZBAWICIELEM!

Biblia zwiastuje nam wszystkim wspaniałą wieść o zbawieniu w krwi Jezusa Chrystusa:
"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." (Jan 3,16);
"Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich." (Iz 53,6);
"On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą." (2 Kor 5,21);
"Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieść do Boga..." (1 Ptr 3,18).

 

Prawda czwarta - PAN JEZUS MA MOC, BY CIĘ ZBAWIĆ I ZACHOWAĆ!

"Umie Pan wyrywać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania." (2 Ptr 2,9);
"A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą." (Hbr 2,18);
"Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi." (Hbr 7,25);
"A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, i teraz, i po wszystkie wieki. Amen." (Judy 24.25).

 

SKORO TAK SIĘ RZECZY MAJĄ, TO:


UWIERZ W JEZUSA!
"Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój." (DzAp 16,31).

 

WYZNAJ MU SWOJE GRZECHY!
"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik, między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus." (1 Tym 2,5).

 

ŚWIADCZ O NIM WOBEC LUDZI!
"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
"Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu." (Rz 10,9.10). 

 

 

Pytania do lekcji

 

Pytanie 1
Jaki jest naturalny stan człowieka?

 

Pytanie 2
Czy człowiek może się sam zbawić?

 

Pytanie 3
Kto jest naszym Zbawicielem?

 

Pytanie 4
Co Bóg czyni dla tych, których zbawił w Jezusie Chrystusie?
 

Studium Biblijne Podstawowe L5

NASZE MEDIA

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS