1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

11 czerwca 2021
BIBLIA
 
Biblia od wielu lat pozostaje światowym bestselerem wśród książek. 
Ta niezwykła księga, jest właściwie całą biblioteką. To greckie słowo Biblia oznacza w rzeczywistości: "księgi". W Biblii jest aż 66 ksiąg, które powstały na przeciągu 1500 lat. Autorami poszczególnych ksiąg byli m. in. książęta i królowie, ludzie wykształceni, ale także rybacy i rzemieślnicy...
Biblia jest zapisem historii, ale nie tylko. Są tam zawarte historyczne fakty, ale też świadectwa spotkań i kontaktów Boga z człowiekiem. Kto czyta Biblię, ten ma szansę poznać Boga i dowiedzieć się w jaki sposób działa i czego oczekuje od ludzi. Czytelnik Biblii może poznać jaki jest ostateczny cel i sens jego życia na Ziemi. 
 
Spójrzmy pierwsze stronice! Za spisu treści wynika, że nasza biblioteka ma dwa duże działy. Pierwszy nosi tytuł "Stary Testament", a drugi, "Nowy Testament". Stary Testament zaczyna się opisem stworzenia świata. Wszechświat i człowiek nie powstali na skutek przypadku, stworzył je Bóg i to jest treścią pierwszych rozdziałów. Bóg przekazał człowiekowi ziemię, aby był tu gospodarzem. Zlecił mu, by korzystał z zasobów ziemi i opiekował się wszystkimi ziemskimi stworzeniami. Niestety człowiek złamał zakaz Boży i tak na świecie pojawił się grzech. 
 
Stary Testament nie poprzestaje wyłącznie na opisie tych wydarzeń, lecz skupia się na wysiłkach Boga, który starał się ponownie nawiązać kontakt z człowiekiem. Wybrał Izraelitów, aby przekazać całej ludzkości informację o nadchodzącym Zbawieniu. 
W Nowym Testamencie jest z kolei mowa o tym, że Bóg posłał na świat Swojego Jednorodzonego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. W Nim Bóg pokazał, jak powinno wyglądać życie człowieka. Przede wszystkim jednak w Jezusie, Bóg rozwiązał problem ludzkiej winy i zgładził grzechy tych, którzy w niego uwierzyli! Bóg, przez Pana Jezusa sprawił, by zerwana więź, została przywrócona.
 
Biblia jest zbiorem ksiąg, które napisali ludzie, ale wierzymy, że sam Bóg ich inspirował i polecił spisać Swoje Słowo. To On zadbał o to, by dobra nowina była przekazana kolejnym pokoleniom i przetrwała do naszych czasów. Muszą ją usłyszeć ludzie zamieszkujący cały świat, aby mogli powrócić do społeczności ze swym Stwórcą.
 
Jak należy czytać i traktować Biblię?
Są ludzie, którzy czytają Pismo Święte jak podręcznik historii. Księgi biblijne opowiadają o różnorakich wydarzeniach, ale Biblia nie jest podręcznikiem historii. 
Są inni ludzie, którzy czytają Biblię, aby poznać wysokie normy moralne. I rzeczywiście, Biblia jest solidnym fundamentem moralności i prawa. Ale jest czymś większym, o wiele większym niż kroniką historyczną czy zbiorem dobrych zasad i praw. Bóg przez Biblię pragnie przyprowadzić ludzi do społeczności z samym Sobą, pozwala poznać człowiekowi Boże myśli, plany i charakter.
 
Czy jesteś zainteresowany?
Czy chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o tej Księdze ksiąg?
Jeżeli tak, to przede wszystkim powinieneś zacząć ją czytać. Dużą pomocą może być przyjęcie programu codziennego czytania Biblii. Pozwala to na odkrywanie każdego dnia jakiejś nowej myśli, nowej prawdy, których Biblia zawiera tak wiele. Podawane sugestie i pytania pomagają zrozumieć mowę Biblii, dzięki czemu Księga ta stanie się pomocną w rozstrzyganiu codziennych spraw.
 
Programy czytania Biblii wydają dziś prawie wszystkie chrześcijańskie społeczności. Formy są różne, cel wciąż ten sam. Wydawane są broszury i książeczki np. "Każdy dzień z Biblią", "Codzienny chleb dla dziewcząt i chłopców", "Lekcje biblijne", itd., itp. Organizowane są korespondencyjne kursy biblijne, które pomagają zdobyć, pogłębić i usystematyzować wiedzę biblijną.
Dostępne są również liczne programy i aplikacje, które pozwalają mieć zawsze Słowo Boże „pod ręką. Można też się zaopatrzyć w dźwiękową wersję Biblii. Współczesny człowiek ma nieograniczone możliwości kontaktu ze Słowem Boga. 
 
 
1. Kanon Pisma Świętego
 
Kanon Pisma Świętego, to ustalony zbiór ksiąg. W chrześcijaństwie W Bibliach katolickich znajdujemy 73 księgi, natomiast kanon protestancki zawiera 66 ksiąg. Dlaczego istnieje różnica i jak do tego doszło? Aby to zrozumieć, należy się cofnąć do czasów Starego Testamentu, gdyż różnica dotyczy ksiąg starotestamentowych.
 
Wśród Żydów istniały dwa, różniące się między sobą kanony:
 
(a) kanon jerozolimski, składający się z 39 ksiąg uznawanych za natchnione, oraz
 
(b) kanon aleksandryjski (kanon Żydów zamieszkałych w Egipcie), który zawierał 39 ksiąg kanonicznych (w pełni natchnionych) oraz 7 ksiąg (Tobiasza, Judyty, 1. Machabejska, 2. Machabejska, Mądrości, Mądrości Syracha, Barucha) tzw. deuterokanonicznych (wtórnie natchnionych).
 
Zebrani na Synodzie w Jawneh (Jamnia) ok. 100 r. po Chr. uczeni żydowscy ostatecznie ustalili, że w pełni natchniony kanon ksiąg świętych tworzy 39 ksiąg. Taki kanon został przyjęty przez protestantów. Natomiast Kościół rzymskokatolicki na Soborze Trydenckim (1546 r.) przyjął do kanonu także księgi deuterokanoniczne. 

 

 
2. Przekłady biblijne
 
Biblia, która została spisana w języku hebrajskim i aramejskim (Stary Testament) oraz w języku greckim (Nowy Testament), została przełożona na większość języków, narzeczy i dialektów świata. W języku polskim najpopularniejsze są następujące przekłady:
 
- Biblia Warszawska, tzw. Nowy Przekład (NP) – przekład protestancki
- Biblia Tysiąclecia (BT) – przekład katolicki
- Biblia Gdańska, (BG) – przekład protestancki
- Biblia Poznańska – przekład katolicki
 
Poszczególne przekłady, chociaż jednolite w treści i nauce, w niektórych przypadkach oddają myśl za pomocą różnych słów. Jest tak dlatego, że słowa i terminy używane w językach oryginalnych mają czasami więcej niż jedno znaczenie. Dlatego w ustalaniu kwestii trudniejszych należy się posługiwać jak największą ilością przekładów, a w kwestiach wyjątkowych, odwołać się do tekstu w języku oryginalnym.
 
3. Wykaz stosowanych skrótów i oznaczeń ksiąg biblijnych:
 
1 Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju) - 1 Mjż, Gn, Rdz
2 Księga Mojżeszowa (Księga Wyjścia) - 2 Mjż, Ex, Wj
3 Księga Mojżeszowa (Księga Kapłańska) - 3 Mjż, Lv, Kpł
4 Księga Mojżeszowa (Księga Liczb) - 4 Mjż, Nu, Lb
5 Księga Mojżeszowa (Księga Powtórzonego Prawa) - 5 Mjż, Dt, Pwt
Księga Jozuego - Joz, Jz,
Księga Sędziów - Sędz, Sd, Sdz
Księga Rut - Ruty, Rt,
1 Księga Samuela - 1 Sam, 1 Sm,
2 Księga Samuela - 2 Sam, 1 Sm,
1 Księga Królewska - 1 Król, 1 Kr, 1 Krl
2 Księga Królewska - 2 Król, 2 Kr, 2 Krl
1 Księga Kronik - 1 Kron, 1 Kn, 1 Krn
2 Księga Kronik - 2 Kron, 2 Kn, 2 Krn
Księga Ezdrasza - Ezdr, Ed, Ezd
Księga Nehemiasza - Neh, Ne,
Księga Estery - Estery, Est
Księga Hioba - Ijoba, Hi, Job
Księga Psalmów - Ps, 
Przypowieści Salomona - Przyp., Prz
Księga Kaznodziei Salomona - Kazn. Kz, Koh
Pieśń nad Pieśniami - Pieśń, Pp, Pnp
Księga Izajasza - Izaj. Iz,
Księga Jeremiasza - Jer. Jr,
Treny Jeremiasza - Treny, Tr, Lm
Księga Ezechiela - Ezech. Ez,
Księga Daniela - Dan. Dn,
Księga Ozeasza - Ozeasz, Oz,
Księga Joela - Joel, Jl,
Księga Amosa - Amos, Am,
Księga Abdiasza - Abd. Ab
Księga Jonasza - Jon. Jo
Księga Micheasza - Mich. Mi
Księga Nahuma - Nahum, Na
Księga Habakuka - Abak. Ha
Księga Sofoniasza - Sof. So
Księga Aggieusza - Agg. Ag
Księga Zachariasza - Zach. Za
Księga Malachiasza - Mal. Ml
Ewangelia wg Mateusza - Mat. Mt
Ewangelia wg Marka - Mar. Mr, Mk
Ewangelia wg Łukasza - Łuk. Łk
Ewangelia wg Jana - Jan, Jn, J
Dzieje Apostolskie - DzAp, Dz,
List do Rzymian - Rzym. Rz,
1 List do Koryntian - 1 Kor. 1 Kor
2 List do Koryntian - 2 Kor. 2 Kor
List do Galacjan - Gal. Gl, Ga
List do Efezjan - Efez. Ef, 
List do Filipian - Filip. Fl, Flp
List do Kolosan - Kol. Kl, Kol
1 List do Tesaloniczan - 1 Tes. 
2 List do Tesaloniczan - 2 Tes. 
1 List do Tymoteusza - 1 Tym. 1 Tm
2 List do Tymoteusza - 2 Tym. 2 Tm
List do Tytusa - Tyt. Tt
List do Filemona - Filem. Fil, Flm
List do Hebrajczyków - Żydów Hb, Hbr
List ap. Jakuba - Jakub, Jk
1 List ap. Piotra - 1 Ptr, 1 Pt
2 List ap. Piotra - 2 Ptr, 2 Pt
1 List ap. Jana - 1 Jana, 1 Jn, 1 J
2 List ap. Jana - 2 Jana, 2 Jn, 2 J
3 List ap. Jana - 3 Jana, 3 Jn, 3 J
List św. Judy - Judy, Jd, Jud
Objawienie św. Jana (Apokalipsa) - Obj. Ap 
Studium Biblijne Podstawowe L2

NASZE MEDIA

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

WYDARZENIA

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

BNP PARIBAS Bank Polski S.A. nr rachunku: 

11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

IBAN - PL 11 1750 0012 0000 0000 3499 4498

SWIFT - RCBWPLPW

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS