CHRZEŚCIJANIE DNIA SOBOTNIEGO

FEDERACJA KOŚCIOŁÓW CHRZEŚCIJAN DNIA SOBOTNIEGO

CHRZEŚCIJANIE DNIA SOBOTNIEGO

FEDERACJA 

Federacja Kościołów Chrześcijan Dnia Sobotniego

 

tel. kom. +48 798 312 144
e-mail: contact@ch7d.org

 


Konto bankowe:

BNP PARIBAS Bank Polska S.A. 

nr rachunku: 52 1750 0012 0000 0000 3499 4827
 

IBAN -  PL 52 1750 0012 0000 0000 3499 4827

SWIFT - RCBWPLPW

  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

Wspólne Zasady Wiary

Zasady wiary

Pamiętaj o dniu sabatu...

Kontakt z nami

1. Pismo Święte

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (66 ksiąg kanonicznych) jest natchnione przez Boga, jest jedynym autorytetem, źródłem wiary i prawdy, wystarczające do zbawienia.

Teksty: 2Tym 3,16.17; Jan 20,30.31; Obj 22,18.19

 

2. Bóg Ojciec

Jedyny Najwyższy Bóg, Stwórca i Władca Wszechrzeczy, Ojciec Pana Jezusa Chrystusa i ludzkości. Fundamentem Jego panowania są: Miłość, Prawda, Sprawiedliwość i Miłosierdzie.

Teksty: 1Tym 1,17; 6,15-17; Jan 3,16; 20,17; Ps 89,15

 

3. Jezus Chrystus

Jezus Chrystus jest Jednorodzonym Synem Bożym oraz Zbawicielem świata. Przez Niego i dla Niego Bóg stworzył wszystkie rzeczy. Jest Istotą Duchową - zrodzony z Ojca, dziedziczy naturę Bożą, stąd nazywany jest Bogiem. Podporządkowany Ojcu, któremu poddany zostanie na zawsze. Realizując dzieło Bożej miłości przyszedł na świat w ciele ludzkim, by swoją ofiarą zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości, pojednać człowieka z Bogiem i wykupić ludzkość od wiecznej śmierci. Po zmartwychwstaniu "usiadł po prawicy jako Najwyższy Kapłan według Porządku Melchisedeka.

Teksty: Jan 3,16; Kol 1,15-17; 1Kor 15,28; Jan 1,14; 1Ptr 1,19-21; 2Kor 5,19-21; Rz 6, 23; Heb 8,1.2

 

4. Duch Święty

Duch Święty jest Wpływem i Mocą Najwyższego. Pochodzi od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Wylanie pełni Ducha Świętego nastąpiło w dniu Pięćdziesiątnicy. Przez Ducha Świętego Bóg podtrzymuje i rozwija Swoje dzieło, uczy swój lud i wyrywa od pokus. Duchem Świętym Bóg pieczętuje swój lud, toteż grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, znaczy grzeszyć na śmierć.

Teksty: Obj 22,1; Jan 16,13-15; Łuk 24,49; DzAp 2,1-4.16.17; Rz 8,9.14-17; Ef 4,30; Mt 12,31.32; Heb 10,26-31

 

5. Zbawienie z Łaski

Zbawienie jest niezasłużonym darem Bożym, danym z łaski dzięki Ofierze Jezusa Chrystusa, które otrzymujemy przez wiarę i pokutę.

Teksty: Ef 2,8.9; Rz 6,23; Jan 3,16; DzAp 2,38

 

6. Posłuszeństwo i nieposłuszeństwo Bogu

Posłuszeństwo Bogu jest podstawowym warunkiem harmonijnego i szczęśliwego istnienia i współistnienia człowieka. Nieposłuszeństwo jest buntem i grzechem człowieka przeciwko Stwórcy i prowadzi do zguby wiecznej.

Jezus Chrystus jest doskonałym przykładem posłuszeństwa Bogu, czego dowiódł w całym Swoim życiu, aż do śmierci.

Posłuszeństwo człowieka względem Boga jest wyrażane przez przestrzeganie Bożych przykazań (Dekalog), a także innych nakazów i ustaw dotyczących moralnej czystości człowieka. Spożywanie mięsa zwierząt nieczystych, uduszonych, oraz krwi, przyjmowanie narkotyków, palenie tytoniu, oraz nadmieni używanie alkoholu jest przejawem nieposłuszeństwa. Posłuszeństwo człowieka względem Boga było i jest podważane i atakowane przez przeciwnika Bożego - szatana.

Teksty: 1Mjż 2,17; 3,4.5; 26,4.5; 1Jan 2,3-7; Mich 6,8 ; 1Sam 15,22; Filip r.2; Obj 22,17

 

7. Biblijne obrzędy w Kościele Bożym

W Kościele Bożym istniały i nadal istnieją następujące obrzędy:

- chrzest dorosłych przez zanurzenie (Mt 28,18.19; Mr 16,15.16)

- wkładanie rąk:

   a) na nowoochrzczonych (DzAp 8,15-17; Heb 6,2)

   b) na osoby ordynowane (DzAp 13,1-3; 1Tym 4,14)

   c) na dzieci (Mt 19,13-15)

   d) na chorych (Mr 7,32)

   e) wkładanie rąk jako błogosławieństwo rodzicielskie (1Mjż 48,13.14)

- Wieczerza Pańska poprzedzona wzajemnym umywaniem nóg (Jan 13,1-17; 1Kor 11,23-25; Łuk 22,19.20; DzAp 2,42)

- pomazanie olejkiem ku uzdrowieniu (Jak 5,14.15)

- Kościół praktykuje ponadto błogosławieństwo dla nowożeńców oraz organizuje obrządek pogrzebu swoim wyznawcom.

 

8. Kościół Boży

Kościół Boży jest społecznością ludzi wybranych z tego świata, odkupionych krwią Jezusa Chrystusa, którzy są wierni Pismu Świętemu i dają się prowadzić Duchem Świętym, oraz trwają w jedności z Bogiem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Jedynym Najwyższym Kapłanem Kościoła Bożego wg Porządku Melchisedeka jest Jezus Chrystus, który służy Kościołowi i umacnia go przez dary Ducha Świętego, zaś lud Boży, tworzący święte powszechne kapłaństwo, jest powołany do służby zwiastowania światu pojednania i zbawienia, oraz przynoszenia "owoców Ducha Świętego".

Teksty: 1Ptr 1,18-22; 2,5; Ef 2,19-22; Heb 8,1.2; Ef 4,10-16; 1Ptr 2,9.10; Gal 5,21.22

 

9. Człowiek

Człowiek, według biblijnego określenia - "duch, dusza, ciało", został stworzony "na obraz i podobieństwo Boże", jako istota dobra i prawa. Po upadku stał się istotą grzeszną i śmiertelną. Nieśmiertelność może człowiek odzyskać z łaski Bożej przez Jezusa Chrystusa przy Jego powtórnym przyjściu. Ani duch, ani dusza oddzielnie nie tworzą osobowości i świadomie istnieć nie mogą.

Teksty: 1Mjż 1,27.28; 2,7; 1Tes 5,23; Rz 5,12; 6,23; KaznSal 7,29; 9,5.6.10; 1Kor 15,51-54

 

10. Eschatologia (nauka o rzeczach ostatecznych)

Wierzymy w powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, którego czas zna tylko Bóg Ojciec. W tym dniu nastąpi zmartwychwstanie wszystkich sprawiedliwych w doskonałych i nieśmiertelnych ciałach, oraz przemienienie żyjących sprawiedliwych. Wszystkich zbawionych Jezus Chrystus zabierze do "Domu Ojca" na okres "tysiąca lat". Żyjący wówczas niesprawiedliwy zginą, a Ziemia wtrącona w stan chaosu, jako martwa planeta przez okres "tysiąca lat" będzie więzieniem szatana i jego demonów.

Wierzymy, że po okresie "tysiąca lat" nastąpi zmartwychwstanie wszystkich niesprawiedliwych na Sąd Ostateczny, w następstwie którego zostaną oni - wraz z szatanem i demonami - unicestwieni w "jeziorze gorejącym ogniem i siarką", w jakie wówczas zmieni się Ziemia. W ten sposób dopełni się los wszelkiej niesprawiedliwości i los starej Ziemi.

Wierzymy w życie wieczne zbawionych na Nowej Ziemi!

Teksty: DzAp 1,10.11; Jan 14,1-3; Mr 13,32; 1Tes 4,13-17; 5,1-3 Sof 1,3.16-18; Obj 20, 1-3.5.11-13.15; 21,1-5

Federacja Kościołów Chrześcijan Dnia Sobotniego

 

Na świecie żyje około dwa miliardy chrześcijan. Wśród nich są tacy, którzy wyróżniają się przywiązaniem do biblijnych zasad, które Bóg przekazał swojemu ludowi na górze Synaj. Są to chrześcijanie święcący sabat, czyli siódmy dzień tygodnia.

Grupy chrześcijan święcących sabat są niewielkie i rozproszone w każdym zakątku świata. Misją Federacji jest wzajemne poznawanie się kościołów i szeroko rozumiana współpraca w dziele głoszenia Ewangelii o Zbawieniu.

Historia Federacji KCHDS sięga lat 90-tych ubiegłego wieku, gdy wzajemne kontakty braci z kościołów Polski, Niemiec, Ukrainy i Mołdawii, zaowocowały wspólnym pragnieniem stworzenia organizacji, która będzie miała na celu ułatwianie kontaktów między poszczególnymi kościołami, a także wzajemną pomoc i wsparcie. Nieco później, dołączyli do Federacji bracia z Serbii i Danii. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że możemy wspólnie wielbić Go głosząc Jego chwałę i wzajemnie się wspierać. Mamy nadzieję, że w czasach ułatwionej komunikacji, będziemy mogli poznać jeszcze wielu chrześcijan i grup, które wierzą podobnie, jak my. 

OUR MEDIA

HOME GROUPS

 

 

CONTACT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

 

Inspiration

 

Lectures

 

Music

 

Audio Bible

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS