Copyright 2018 KChDS

DZIAŁALNOŚĆ

 

Edukacja

Wydawnictwo

Federacja

 

 

 

 

GRUPY DOMOWE

 

 

KONTAKT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

 

WESPRZYJ NAS

 

 

 

 

 

O NAS

 

Kim jesteśmy

 

Zasady wiary 

 

Nasze zbory

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Kalendarz

 

Galeria

 

 

 

NASZE MEDIA

 

 

 

According to the fourth commandment of the Decalogue, the seventh day of the week, Saturday, is Lord's day. This day was distinguished in the creation of the world by God and is a memorial of it. God rested on the seventh day, blessed him and made him holy. The Lord Jesus confirmed the holiness of the Lord's Day, showed its proper meaning and magnificence. Our Savior said that "a sabbath is made for man." He confirmed this truth with his own life. The disciples of the Lord Jesus were faithful to the Truth, and their disciples kept Saturday as the Lord's Day throughout the ages. God, anticipating that this commandment would be repeatedly broken, and finally changed, gave it the significant word "REMEMBER"! This day was and is a sign between God and his people. Saturday - Begins Friday evening after sunset and continues until Saturday evening (sunset). Enjoy the blessing God gives his people.

KCHDS

 

WHY SATURDAY

WHAT WE BELIEVE IN

 

 

The Bible are undoubtedly the best "Principles of Faith", they can be treated as a letter written with a human hand, but under Divine inspiration. However, since the volume of the Bible is large and it takes a long time to read it, we decided to briefly present our beliefs based on the biblical texts. These few sentences of each point are, as it were, the essence of what we profess. Each point is justified by several passages from the Holy Scriptures. (Is 43: 5-7; Eph 3: 14-15; Acts 20:28; 1 ​​Cor 1: 2; 11:22; 15.9; 2 Cor 1: 1; 1 Tim 3:15). It is our heartfelt wish that every Christian, while familiarizing himself with the content of the "Articles of Faith", could carefully analyze and examine them. We would also like to encourage everyone not to just read them, but to start systematically studying all of the Scriptures. The Bible should become the daily reading of every Christian, because its teaching motivates to lead a moral, and thus a Christian life. The "Articles of Faith" placed in your hands are short written statements which the Church believes and accepts, considering them in accordance with the Holy Scriptures. We find that if we receive a better understanding, we are ready to improve, amend or supplement it. What never changes is only the Holy Bible.

 

 

 

 

SCIENCE ABOUT BIBLE

 

The Holy Bible is a collection of 66 books. It consists of the Old and New Testaments. The Old Testament (39 books) covers the history of mankind, especially Israel, and the teachings given to God's people before the birth of Jesus Christ. The New Testament (27 books) gives the history of Jesus Christ and the Apostles as well as God's saving teaching for mankind. The Holy Scriptures were written by God's holy people under the inspiration of God's Spirit, and therefore the Holy Scriptures are sufficient to know God, His Will, and to obtain salvation by grace. Treating human tradition and other books as sources of faith is wrong and harmful to salvation. We treat apocryphal books as non-canonical, but historical. Texts: 2 Tim 3:16; 2Peter 1.20; Gaul 1.11; Hebrews 1: 1-2; 2Sam 23,1-2; Mt 24.35; Rev 22, 18-19

 

GOD - FATHER

 

One Most High God and Lord of All Things. Father of the Lord Jesus Christ and humanity. Creator of all beings in heaven and on earth. He is a spiritual being. God-the Father is revealed in the Holy Scriptures, and His Power and Greatness are also revealed in the works of nature and in human consciences. It will be fully known only by the saved in eternity. God forbade the making of His image in any form. He is an omniscient being, full of love and justice. Texts: Gen 1, 1; 1Sam 2.3 (BT); Isaiah 40:26; Mt 6,9; John 3:16; 4.24; 20.17; Acts 17: 24-31; Rome 1.20; 1 Corinthians 13: 12-13; 1Tim 1.17; Eph 4: 6; 1 John 4.8

 

JESUS CHRIST

 

Jezus Chrystus jest Jednorodzonym Synem Bożym oraz Zbawicielem Świata. Przez Niego i dla Niego Bóg stworzył wszystkie rzeczy. Jest Istotą Duchową - zrodzony przez Ojca, dziedziczy Naturę Bożą, dlatego nazwany jest Bogiem. Podporządkowany Ojcu, któremu poddany zostaje na zawsze. Z Woli Ojca przyszedł w postaci człowieka na ziemię, by Swoją Ofiarą zadośćuczynić Bożej Sprawiedliwości, wykupić ludzi z wiecznej śmierci oraz pojednać człowieka z Bogiem - Ojcem. Po zmartwychwstaniu usiadł po prawicy Ojca, obejmując władzę królewską. Służy Kościołowi Bożemu (Świątyni Duchowej) jako Najwyższy Kapłan według porządku Melchisedeka. Teksty: Jan 1,1-3; 3,16.18; 20,17, Hebr 1,3.8-9; 4-14-16; 8,12; Rzym 6,23; 5,10-11; 1Kor 15,28; Kol 1,15-16; 1Piotr 2,24; Mt 28,18; Dan 7,13 

 

 

DUCH ŚWIĘTY

 

Duch Święty jest Mocą Najwyższego. Wypływa od Boga-Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Wylanie Ducha Świętego nastąpiło w dniu Pięćdziesiątnicy. Bóg i Chrystus przez wszystkie wieki istnienia ludzkiego utrzymywali i utrzymują kontakt z ludźmi przede wszystkim przez Ducha Świętego. Bóg przez tegoż Ducha podtrzymuje i rozwija Dzieło Swoje, uczy Swój Lud i wyrywa od pokus. Bóg pieczętuje Duchem Świętym Swój Lud, dlatego grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu jest grzeszyć na śmierć. Wszelkie występujące w Biblii określenia Ducha Świętego - Boży, Pański, Chrystusowy, Święty, Ojcowski - odnoszą się do tego samego Ducha. Bóg przez Ducha Świętego zsyła Kościołowi wielkie i zbawienne dary. Dary te służą ku budowaniu Kościoła Bożego. Człowiek wierzący jest mieszkaniem dla Ducha Świętego, a jego chrześcijaństwo objawia się poprzez "owoce Ducha Świętego". Chrześcijanin nie korzystający z darów Ducha Świętego i nie przynoszący "owoców Ducha Świętego" nie wzrasta duchowo i nie przyczynia się do budowania Kościoła Bożego. Teksty: Iz 63,7-14; Łk 24,49; Jan 14,16-17.26; 15,26; 16,7-13; DzAp 1,8; 2,1-4; Rzym 8,9; 12 r.; 1Kor 2,12;12 r.; 2Kor 3,17-18; Ef 1,13; 4,7.14.30; Gal 5,22-23; 2Piotr 1,21; 1Tes 4,8; 5,19

 

MIŁOŚĆ BOŻA

 

Miłość jest istotną cechą charakteru Boga, jest poznaniem Boga, oraz podstawą Bożego Planu Zbawienia. Jest największym przykazaniem, stąd biblijny sposób życia teraz i na zawsze (w życiu doczesnym i w wieczności) jest i będzie oparty na Bożej zasadzie miłości. Dowodem miłości do Boga jest m.in. miłość do bliźniego. Z niej wynika zasada równości i wolności wszystkich ludzi, bez względu na pochodzenie społeczne czy narodowe. Przykładem Miłości Bożej do człowieka jest życie, służba i ofiara Syna Bożego. Naśladując Jezusa Chrystusa wierzący rozumie, iż Miłość Boża jest działaniem i służbą dla dobra innych. Miłość jest znakiem rozpoznawczym uczniów Jezusa Chrystusa, jest streszczeniem Prawa Bożego (Zakonu), obejmuje również obcych i nieprzyjaciół. Teksty: Mt 5,43-48; 22,34.40; Jan 3,16; 13,35; 15,12; DzAp 17,26; Rzym 13,8-10; 1Kor 13,4-8; Gal 3,28; 1Jan 4,8-10

 

 

ŁASKA BOŻA

 

Wszelkie działanie Boże w stosunku do człowieka opiera się na łasce. Łaska jest oznaką miłości okazanej niegodnej istocie. Lituje się ona nad tymi, którzy zasłużyli na gniew i karę. Łaska Boża objawiła się w Jezusie Chrystusie dla wszystkich ludzi. Człowiek bez Łaski Bożej jest grzesznym buntownikiem przeciw świętemu Prawu Bożemu, gdyż żyje według pożądliwości ciała. Łaska Boża ofiaruje człowiekowi odpuszczenie grzechów, usprawiedliwienie, pojednanie z Bogiem, zbawienie oraz moc do życia wiary. Dzięki Łasce Bożej grzesznik może stać się Dzieckiem Bożym. Łaska Boża uczy wyrzeczenia się wszelkiego zła, zmiany życia, posłuszeństwa i gorliwego naśladowania dobrych uczynków. Człowiek świadomie odrzucający Łaskę Bożą zamyka przed sobą Królestwo Boże. Teksty: Mt 18,21-27; Jan 1,12; Rzym 3,22-23; Ef 1,3-4.6-8; 2,8-10; Gal 5,19-21; Kol 1,20-22; Tyt 2,11-14; 3,7; Hebr 10,26-31 

 

 

WIARA

 

Wiara jest pewnością tego, czego się oczekuje, jest przekonaniem o rzeczywistym istnieniu tego, czego się nie widzi. Wiara to wielki przywilej Dzieci Bożych, podstawowy warunek przystąpienia do Boga, usprawiedliwienia i podobania się Bogu. Niedowiarstwo świata i fałszywa nauka uderzają i doświadczają wiarę Dziecka Bożego. Zwycięzcą w tym doświadczeniu zostaje chrześcijanin, którego wiara oparta jest na niewzruszonym fundamencie nieomylnego Słowa Bożego. Prawdziwie doskonała wiara Dzieci Bożych musi być żywa, czyli skuteczna przez miłość, objawiająca się w przestrzeganiu Prawa Bożego i w dobrych uczynkach - musi wzrastać i rozwijać się poprzez: Słowo Boże, modlitwę i doświadczenia, poprzez aktywną służbę w Kościele. W czasach ostatecznych niektórzy odpadną od wiary; ich upodobanie w świecie będzie dla nich zgubą. Teksty: Hebr 11 r.; 12,2; 10,22; 1Kor 2,5; 13,13; 1Jan 5,4; Gal 5,6; 1Tym.3,9; 4,3-1; 1Piotr 1,3-9; Jak 2,19-29, Łk 17,5; Rzym 10,17

 

POSŁUSZEŃSTWO BOGU

 

Posłuszeństwo Bogu jest podstawowym warunkiem harmonijnego i szczęśliwego istnienia nie tylko człowieka, lecz całego Wszechświata. Przyczyna tragedii i niepowodzeń ludzkości tkwi w nieposłuszeństwie Prawu Bożemu. Nieposłuszeństwo jest buntem i grzechem przeciwko Stwórcy i prowadzi do zguby doczesnej i wiecznej. Jezus Chrystus jest doskonałym przykładem posłuszeństwa Bogu aż do śmierci. Jest On dla wszystkich tych, którzy są Jemu posłuszni, "Sprawcą zbawienia wiecznego". Pismo Święte ukazuje wiele przykładów posłuszeństwa oraz wynikające z tego skutki. Bez posłuszeństwa niemożliwa jest pokuta i nawrócenie, święte życie i zbawienie. Posłuszeństwa nie zastąpi żadna ofiara składana przez ludzi. Teksty: 1Moj 26,5; 1Sam 15,22; Ps 119,89-91; Rzym 5,19; Fil 2,5-9; Hebr 5,5-9; 1Piotr 1,13-16

 

 

PRAWO BOŻE (ZAKON)

 

Podstawą sprawowania sprawiedliwych rządów na ziemi są sprawiedliwe prawa. Pierwszym Prawodawcą jest Bóg. Wola Jego została wyrażona w przykazaniach, przepisach i ustawach regulujących stosunek człowieka do Boga i do bliźniego. Prawo Boże, będące podstawową regułą życia wierzącego, jest święte, sprawiedliwe i dobre w każdym czasie. Biblijne określenie "Prawo Boże" (Zakon-Torra, Nomos) odnosi się zarówno do moralnego Prawa Bożego (głównie Dekalog - Dziesięć Bożych Przykazań) jak też do Prawa Obrzędowego. Prawo jest w swej istocie niezmienne. Umierając na krzyżu jako doskonała Ofiara, Jezus Chrystus wypełnił symboliczne Prawo Obrzędowe, natomiast Prawo Moralne pozostało dla chrześcijan podstawową regułą życia i pobożności. Prawo Moralne obejmuje: Dwa Przykazania Miłości (Boga i człowieka), Dziesięcioro Przykazań Bożych (Dekalog) i inne przykazania dotyczące moralności. Prawo Moralne nie ma mocy usprawiedliwienia, lecz wierzący poznaje przez nie grzech, odczuwa konieczność pokuty, wielką potrzebę łaski i przez przestrzeganie daje dowód posłuszeństwa Bogu i miłości do Niego. Prawo Boże przez całą historię ludzkości było i jest celem szczególnej nienawiści i ataków szatana, jego zwolenników i sług. Szatan (istota zwana też diabłem) jest przeciwnikiem Boga i Ludu Bożego. Jest on kusicielem, posiadającym zdolność przemienienia się w anioła światłości; od samego początku był mordercą i kłamcą. Lud Boży musi się mu przeciwstawić. Na końcu będzie on zgładzony w "jeziorze ognistym". Teksty: Ps 111; 19,8-9; 2Moj 20,1-17; Hebr 7,15-19; 9,1-10, 10,1-20; Mt 5,17-19.21-22.27-28; 13,38-39; 19,16-19;Rzym 7,7.12; Jak 2,10-12; 4,7; 1Jan 2,3-7; 3,4; Ef 2,14-15; 6,11; Kol 2,13-17; 1Kor 7,19; 2Kor 11,14; 1Piotr 5,8; Jan 8,44; Obj 12,9.17; 14,12; 20,2.10

 

 

DZIEŃ PAŃSKI - SOTOBA

 

Zgodnie z czwartym przykazaniem świętego Dekalogu, Dniem Pańskim jest siódmy dzień tygodnia - sobota. Postanowiony został przy stworzeniu świata i jest pamiątką stworzenia. Bóg sam odpoczął w dniu siódmym, pobłogosławił go i uczynił świętym. Jezus potwierdził świętość Dnia Pańskiego, ukazał jego właściwe znaczenie i wspaniałość przez wypełnienie czwartego przykazania oraz własne oświadczenie, iż "sabat dla człowieka jest uczyniony". Prawdę tę udokumentował własnym codziennym życiem. Prawdziwe Dzieci Boże przez wszystkie wieki zachowywały sobotę jako Dzień Pański. Wszechwiedzący Bóg przewidując, że przykazanie to będzie nagminnie łamane, a wreszcie zmienione, opatrzył znamiennym słowem "PAMIĘTAJ"! Dzień ten był i jest znakiem między Bogiem a Jego Ludem. Dzień Pański - sobota - trwa od wieczora (zachodu słońca) w piątek do wieczora (zachodu słońca) w sobotę. Teksty: 1Moj 2,1-3; 2Moj 16,14-30; 20,8-11; 3Moj 23,32; Iz 58,13-14; Łk 4,16-19; 23,50-56; Mt 24,20; Mr 2,27-28; Hebr 4,9(BT); DzAp13,13-14.42.44; 16,12-15; Obj 1,10; Jak 2,10-12 

 

 

NAWRÓCENIE

 

Nawrócenie - zwane również nowonarodzeniem - jest głęboką i całkowitą przemianą, jakiej w sercu i życiu człowieka dokonuje Bóg. Jest to akt jednorazowy, przełomowy dla życia ludzkiego. Poprzedza je dłuższy lub krótszy okres przygotowania. Przemiany tej dokonuje Bóg poprzez Ducha Świętego, przy świadomym i dobrowolnym współuczestnictwie człowieka. Jest to wynikiem Łaski Bożej. Nawrócenie obejmuje całkowitą zmianę dotychczasowego sposobu myślenia, mówienia i postępowania. Obejmuje całego człowieka, jego ducha, duszę i ciało. Istotną oznaką nawrócenia jest skrucha i wyznanie grzechów oraz decyzja o prowadzeniu sprawiedliwego, zgodnego z Wolą Bożą życia. Zewnętrznym znakiem nawrócenia jest chrzest. Człowiek nawrócony, dbając o doskonałość i świętość swego chrześcijańskiego życia, musi codziennie zwyciężać grzech. Biblia nazywa to "odradzaniem się z dnia na dzień". Teksty: Iz 55,7; Joel 2,12-13; Jan 3,1-6; DzAp 2,38; 2Kor 4,16; 7,10; Ef 4,13-15.22-33; 1 Jan 1,9 

 

 

ZEWNĘTRZNE CECHY CHRZEŚCIJANINA

 

Chrześcijanin w widoczny sposób odróżnia się od swego otoczenia wieloma znamiennymi cechami zewnętrznymi. Swym zachowaniem i wyglądem zewnętrznym prezentuje najwyższy stopień kultury i moralności biblijnej. Do cech jego należą m.in.: skromność, pokora, zrównoważenie, łagodność, dobroć i czystość cielesna. Te cechy objawiają się również poprzez mowę, umiejętność słuchania, widoczną cierpliwość, właściwy ubiór, uczesanie, nakrywanie przez niewiasty głów do modlitwy. Chrześcijanin dąży do piękna wewnętrznego, uznaje piękno naturalne, a jest przeciwny sztucznemu upiększaniu się. Jest przeciwny takiemu towarzystwu i takim formom rozrywki, które nie uwzględniają wysokich wymagań Pisma Świętego i są przesycone nieprzyzwoitością, nieczystością i rozpustą. Pismo Święte zaleca właściwe korzystanie z darów Bożych jak. kontakt z przyrodą, słońcem, powietrzem i wodą, korzystanie z dobrej muzyki, śpiewu i literatury, które nas budują, korzystanie ze spotkań (agap) Ludu Bożego. Kościół zaleca swoim członkom wystrzeganie się wszystkiego "co ma choćby pozór zła". Teksty: Ef 5,3-4; 1Tym 2,8-9; 2Tym 2,22; Tyt.2,1-5; Jak 3,1-12; 1Kor 6,9-10; 11,6.14-15; 1Tes 5,12-23; 1Piotr 3,1-5; 1Jan 2,15-17

 

 

ZDROWIE CZŁOWIEKA

 

Najlepszym lekarzem człowieka jest Bóg. W Piśmie Świętym zawarł On ważne nakazy dotyczące naszego zdrowia psychicznego i cielesnego. Dla utrzymania dobrego zdrowia psychicznego zasadnicze znaczenie ma przyjęcie i pielęgnowanie właściwego światopoglądu biblijnego, stąd niezwykle ważnym jest eliminowanie grzechu i walka z jego przyczynami. By utrzymać zdrowie cielesne, należy dbać o higienę ciała (czystość, ruch, odpoczynek, kontakt z przyrodą), wstrzymywać się od nieczystych pokarmów (np. mięso wieprzowe), właściwie się odżywiać (unikać obżarstwa), nie ulegać nałogom, alkoholizmowi, nie używać nikotyny ani narkotyków. Teksty: 1Tes 5,23; 2Moj 15,26; 20,8-11, 3Moj 11,1-47; Łk 21,34; Ps 103,3; 127,2; Iz 66,15-17; Mt 11,28-30; DzAp 15,29; 1Tym 4,12; 2Tym 1,7-12; 1Kor 6,10; 10,31; 1Piotr 4,3

 

 

CODZIENNE ŚWIADECTWO WIARY

 

Zadaniem Kościoła Bożego jest świadczenie o Prawdzie Bożej i Zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Każdy członek zboru w miarę posiadania daru Ducha Świętego odczuwa odpowiedzialność za świat, który idzie na zagładę. Odpowiedzialność ta przejawia się głównie we włączaniu się w misyjną pracę Kościoła. Świadczenie o Prawdzie i Zbawieniu możliwe jest różnymi sposobami: ustnie, przez Biblię, listy misyjne, literaturę Kościoła oraz codzienne życie chrześcijańskie. Ustne głoszenie to nawiązywanie kontaktów misyjnych z ludźmi, utrzymywanie z nimi łączności i zapraszanie do słuchania Słowa Bożego. Głosimy też przez rozpowszechnianie Pisma Świętego, przez rozsyłanie listów misyjnych do zainteresowania osób, przez literaturę kościelną wydawaną dla nawrócenia ludzi. Ważną stroną wydawania świadectwa jest właściwe prowadzenie chrześcijańskiego życia, przez które wielu może dojść do poznania Prawdy. Świadectwo słów, aby było skuteczne, musi być poparte świadectwem życia. Teksty: Mt 5,16; 24,24; PrzSal 24,11; DzAp 8,4; 1Kor 5,9; 2Kor 3,2; 5,11; Kol 4,16; 2Tym 2,5.15; 1Piotr 2,12; 2Piotr 3,6

 

 

MODLITWA

 

Modlitwa jest bezpośrednim i niezawodnym połączeniem z Bogiem. Zgodnie z nakazem Pisma Świętego Kościołowi Bożemu potrzeba wytrwałej i pokornej modlitwy, jako największej wewnętrznej potrzeby dzieci Bożych. Kościół i każdy członek Kościoła modli się w Imieniu Jezusa Chrystusa. Skutek modlitwy jest zależny od wiary, cierpliwości, posłuszeństwa oraz Woli Boga. Rozróżniamy następujące rodzaje modlitwy: chwalebne, dziękczynne, wyrażające prośby i błagania, pokutne, publiczne w zgromadzeniu i osobiste. Modlimy się przy wszystkich okolicznościach życia i porach dnia, np. w nabożeństwach, powitaniach, pożegnaniach, posiłkach, chorobie, smutku, w niebezpieczeństwach, w pracy misyjnej, rano i wieczorem. Lud Boży modli się w różnych miejscach, np. w sali zgromadzeń, w domach prywatnych, w otoczeniu przyrody, w podróży. W szczególnych okolicznościach Słowo Boże zaleca modlitwę połączoną z postem. Dziecko Boże do modlitwy winno być wewnętrznie (duchowo) właściwie usposobione. Uznajemy wszystkie biblijne formy modlitwy. Teksty: PrzSal 28,9; Mt 6,6; 26,41; Łuk 1,10; 18,1; Jan 14,13; DzAp 1,14; 20,36; 28,8; Rzym 15,30; Ef 5,20; Kol 1,3; 1Tes 5,17.18; 1Tym 2,1; Hebr 10,25; Jak 5,13.16 

 

 

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA

 

Małżeństwo i rodzina są instytucjami ustanowionymi przez Boga. Małżeństwo jako związek monogamiczny, dozgonny i trwały jest ścisłą wspólnotą duchowo-cielesną. Miłość i wierność są zasadniczymi cechami, decydującymi o trwałości małżeństwa i rodziny. Mąż i żona wzajemnie się miłują. lecz głową w tym związku jest mąż, zaś żona okazuje uległość mężowi. Separacja małżeńska może (lecz nie musi) nastąpić z przyczyny nierządu. Pismo Święte ostrzega przed wiązaniem się wierzących z niewierzącymi. Podstawowym celem małżeństwa jest wzajemne świadczenie sobie miłości. Obowiązkiem rodziców jest wszechstronne wychowanie swoich dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wartości chrześcijańskich, co przejawia się w nauczaniu zasad Pisma Świętego, a zwłaszcza posłuszeństwa osiąganego poprzez stosowanie rozważnego systemu napomnień i kar. Rodzice powinni mieć również na uwadze potrzeby materialne swoich dzieci. O wartości chrześcijańskiej rodziny decyduje też posłuszeństwo dzieci i cześć okazywana rodzicom przez całe życie. Zbudowane na właściwych chrześcijańskich zasadach małżeństwo i rodzina stają się mocną podporą Kościoła Bożego i przekonującym świadectwem wiary. Teksty: 1Moj 2,19-23; Mt 19.5-6; PrzSal 5,15-20; 19,18; 29,15; KazSal 9,9; Ef 5,22.23; 1Kor 7,10.11; 1Tes 4,3-5; 5Moj 5,6-8; 6,6.7; PrzSal 1,8.9; 2Kor 6,14-16; 1Kor 11,3-16; 1Tym 5,4.14; Ef 6,1-4 

 

OBRZĘDY BIBLIJNE

 

Zewnętrznym wyznaniem wiary jest chrzest przez całkowite zanurzenie. Może on nastąpić w wieku całkowitej dojrzałości umysłowej. Kościół Boży dokonuje chrztu na wyraźne, bezpośrednie polecenie Jezusa Chrystusa. Chrzest musi być poprzedzony pokutą, nawróceniem się, wiarą i gorącym pragnieniem. Wówczas jest to znakiem pogrzebania dotychczasowego życia, odpuszczenie grzechów i powstanie do nowego życia w Bogu. Po chrzcie starsi Kościoła dokonują Biblijnego wkładania rąk, które zwykle wiąże się z napełnieniem Duchem Świętym. Ze względu na wielką potrzebę wpływu Ducha Świętego, by Kościół mógł żyć i rozwijać się, wkładanie rąk na nowo ochrzczonych ma wielkie znaczenie. Wkładanie rąk może mieć i inne znaczenie. Odróżniamy wkładanie rąk ku uzdrowieniu, ku błogosławieństwo oraz ku poświęceniu w pracy Pańskiej, np. jako diakon. Drugie wkładanie rąk ma na celu również: ordynację starszych zboru, biskupów według zaleceń biblijnych. Na życzenie rodziców błogosławi się ich dzieci przez wkładanie na nie rąk, służy to także wzrostowi zboru. Innym ważnym obrzędem w życiu chrześcijańskim jest Wieczerza Pańska (łamanie chleba), poprzedzona obrzędem pokory - umywania nóg. Wieczerza Pańska jest pamiątką śmierci i przelania krwi Pana Jezusa Chrystusa. Chleb jest symbolem ciała, a wino jest symbolem krwi. Do uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej Dziecko Boże musi przystępować godnie, z czystym sumieniem wobec Boga i ludzi. W Piśmie Świętym dostrzegamy jeszcze obrzęd pomazania olejkiem osoby chorej (na życzenie) wraz z modlitwą o jej uzdrowienie. Niewiasty chrześcijańskie przestrzegają biblijnego zwyczaju nakrywania głów do modlitwy i prorokowania. Kościół praktykuje również na osobiste życzenie nowożeńców błogosławieństwo ślubne. Kościół udziela także osobistej przysługi - przez organizację pogrzebu swoim członkom i przyjaciołom, pociesza Słowem Bożym rodziny osób zmarłych. Teksty: Mt 28,19.20; Mr 16,16; DzAp 2,38.39; Hebr 6,1-3; DzAp 8,14-17; 9,17; 13,2.3; 2Tym 1,6.7; Mr 16,17.18; Mt 19,13-15; 1Moj 48,13.14; Mt 26,26-29; 1Kor 11,23-29; Jan 13,3-17; Jak 5,14.15; 1Kor 11,1-16

 

 

CZŁOWIEK

 

Bóg stworzył człowieka dobrego i doskonałego. Na skutek grzechu stał się on grzesznym i śmiertelnym. Człowiek to duch, dusza i ciało. Ani duch, ani dusza, ani ciało oddzielnie nie tworzą osobowości i świadomie istnieć nie mogą. Dusza ludzka jest śmiertelna. Nieśmiertelność otrzyma człowiek (z Łaski Bożej przez Jezusa Chrystusa i poprzez podporządkowanie się Woli Bożej) w dniu zmartwychwstania sprawiedliwych. Nauki o "duszy nieśmiertelnej", życiu pozagrobowym i czyśćcu są niezgodne z Pismem Świętym. Pismo Święte ostrzega ludzi przed wywoływaniem duchów i spirytyzmem. Teksty: 1Moj 1,31; 3Moj 20,6.27; 5Moj 18,9-12; Job 7,8-10; Ps 146,4; KaznSal 7,29; 9,5-6.10; Izaj 8,19-20; Ezch 18,4; Mt 10,28; Jan 11,11; Rzym 5,12; 6,23; 1Tes 4,13-17; 5,23; 1Tym 1,17; 6,16; 2Tym 4,8

 

 

 

ŚWIĄTYNIA BOŻA

 

Świątynia Boża była, jest i będzie jedynym ośrodkiem Służby Bożej. W Starym Testamencie materialna Świątynia Boża była miejscem spotkania ludzi z Bogiem. Składała się z miejsca świętego i najświętszego. Określona była różnymi nazwami: "przybytek i namiot zgromadzenia", "namiot świadectwa", "kościół", "Dom Boży". Służba Boża w tej świątyni polegała przede wszystkim na składaniu ofiar. Świątynia ta i jej służba była niedoskonała i była symbolem oraz obrazem Świątyni Duchowej i jej służby. Z chwilą śmierci Jezusa Chrystusa starotestamentowa świątynia straciła swoje znaczenie. Powstała nowa Duchowa Świątynia, której budowniczym jest sam Pan. Ta nowa Duchowa Świątynia, zwana Niebieską, powstała przez połączenie w Chrystusie rodziny Bożej na ziemi z rodziną Niebieską. W tej Świątyni odbywa się doskonała, zbawienna Służba Boża. Jedynym Najwyższym Kapłanem Niebieskiej Świątyni jest Jezus Chrystus, który jest jednocześnie Opoką, Kamieniem Węgielnym, Fundamentem, Sługą i Panem w tej Świątyni. Służba ta polega na głoszeniu Słowa Zbawienia i Pojednania, na powszechnym kapłaństwie, na składaniu duchowych ofiar, na szafarstwie dóbr i łask Bożych. Lud Boży widząc, że jest Świątynią Bożą, dba o jej czystość i świętość. Teksty: 2Moj 25,8; 4Moj 9,15; DzAp 7,44.47.48; Mt 27,51; 1Tym 3,15; Hebr 8,1.2; Zach 6,12.13; 1Ptr 2,5-9; Ef 2,6.19-22; Jan 2,19-22; 14,23; 1Kor 3,16.17; Ef 5,27; Hebr 3,6 (BG); Jan 15,19; 17,14; Ef 1,10; Hebr 12,22-24; Ef 3,14-15 

 

SĄD BOŻY

 

Zgodnie z Wolą Bożą i Jego sprawiedliwym Prawem człowiek, który chce żyć wiecznie, powinien przestrzegać zasad podanych przez Stwórcę. Nieposłuszeństwo powoduje, że człowiek staje się winnym przestępstwa i podlega sądowi. Zapłatą za grzech jest śmierć. Bóg jest Istotą nieomylną, a zatem i Jego decyzje podejmowane na sądzie są nieomylne i sprawiedliwe. Wszyscy ludzie muszą zdać rachunek ze swojego życia. Biblia rozróżnia kilka rodzajów sądu. Człowiek, który chce uniknąć kary Sądu Bożego, musi przestrzegać Bożych Praw. Szczególne znaczenie dla zbawienia człowieka w czasie Łaski ma Sąd Ewangelii. Pod pojęciem tym rozumiemy daną przez Boga możliwość przyjęcia lub odrzucenia Ewangelii. Człowiek jest tym, który dobrowolnie się osądza - bądź do życia wiecznego, bądź na potępienie. Od wyroku potępienia na Sądzie Ostatecznym nie ma wybawienia. Teksty: 5Moj 5,29; Mt 19,16-19; Rzym 5,12; 6,23; Obj 19,1-3; KazSal 12,13.14; 2Kor 5,10; Jan 5,24; Mt 25,31-45 

 

 

NADZIEJA

 

Nadzieja to radosne oczekiwanie pożądanego dobra, spodziewanie się, ufność i otucha, to pewien rodzaj pewności czegoś, co ma być udziałem człowieka. Jedną z trzech zasadniczych wartości życia chrześcijańskiego jest Boża nadzieja. Dotyczy ona dwóch rzeczywistości: teraźniejszej i przyszłej. O teraźniejszej nadziei mówimy, gdy składamy nasze teraźniejsze życie w ręce Pana, z ufnością, że nas poprowadzi. O przyszłej nadziei mówimy, gdy oczekujemy radośnie, cierpliwie i z ufnością spełnienia się błogosławionych obietnic Bożych. Umożliwia nam ona doskonałą, trwałą i ciągłą wspólnotę z Bogiem, Jezusem Chrystusem i Ludem Bożym w jednym Duchowym Kościele. Nadzieja Boża jest jedyną ważną i fundamentalną wartością dla życia Ludu Bożego. Bez niej, mimo posiadania różnych nadziei ludzkich, życie człowieka jest bezwartościowe dla Boga - człowiek żyje bez nadziei. Teksty: Rzym 8,24.25; Ef 4,4; Rzym 5,5; Ps 14,7; 1Kor 15,19; Kol 1,5; Ef 2,12

 

 

WTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA CHRYSTUSA

 

Podstawą wiary i nadziei chrześcijan jest sławne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Będzie ono największym wydarzeniem przyszłości i przyczyną największej radości Dzieci Bożych. Obietnica o drugim przyjściu Pana Jezusa była znana i głoszona już w Starym Testamencie. Chrześcijanie wiążą z tym wydarzeniem wszystkie swoje nadzieje wieczne. Z chwilą przyjścia Jezusa nastąpi zmartwychwstanie, przemienienie i zabranie sprawiedliwych do "Domu Ojca". Dzień przyjścia Jezusa jest dla wszystkich ludzi tajemnicą. Jednak Bóg nawołuje do czujności, uważnego obserwowania znaków czasu i przygotowania się na ten wielki dzień. Przyjście Jezusa Chrystusa będzie wydarzeniem widzialnym. Przyjdzie On w Chwale Ojca wraz z aniołami świętymi. Będzie to chwila tragiczna dla jednych, a radosna dla innych. W przyjściu Jezusa Chrystusa rozstrzygnięta zostanie ostatecznie wieczna przyszłość sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Teksty: Mt 24,27-30.32-36; Jan 14,1-3; DzAp 1,10-11; 1Kor 15,50-54; 1Tes 4,16-17; Flp 3,20-21; Tyt 2,11-14, Judy 14; Obj 22,12 

 

 

WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA, SŁUŻBA WOJSKOWA I POSZANOWANIE WŁADZY

 

Bóg obdarzył każdego człowieka wolną wolą. Z tego wynika elementarne, osobiste prawo do wolności sumienia i wyznania, jako podstawy funkcjonowania każdego wolnego społeczeństwa. Chrześcijanin ma wykazywać miłość i dążyć do tego, by cała ludzkość była zbawiona. Do tego są też włączeni nieprzyjaciele, i dlatego Dziecko Boże nie udzieli się w służbie wojskowej czy działaniach wojennych. Chrześcijanin jest wolnym człowiekiem, lecz pod płaszczykiem wolności nie można pochwalać i czynić zła. Każdy ma prawo żyć według swego sumienia. Z tej elementarnej reguły wynika osobista odpowiedzialność człowieka przed Bogiem. Wszyscy ludzie względem Boga i Ludu Bożego, bez względu na pochodzenie społeczne i narodowe są równi. Władza świecka pochodzi od Boga. Jej celem winna zawsze być obrona praw osobistych, religijnych, społecznych i obywatelskich ludzi, utrzymywanie porządku i troska o całe społeczeństwo. Pismo Święte nakazuje poszanowanie władzy świeckiej z uwzględnieniem zasady "więcej należy słuchać Boga niż ludzi" (DzAp 4,19; 5,29), z czego wynika cześć, szacunek, posłuszeństwo, bojaźń, świadczenia pieniężne oraz modlitwy w intencji naszego spokojnego życia. Teksty: 5Moj 10,17; 30,19; Dan 2,20-22; Mt 22,21; DzAp 4,19, 5,29; Rzym 12,1-2; 13,1-4; 1Kor 2,12