„TRÓJCA ŚWIĘTA – mit, czy rzeczywistość?”

 

Cena 20 zł.

Arkadiusz Wiśniewski,

 

Wśród chrześcijan nie ma chyba tematu bardziej gorącego i budzącego większe emocje niż Trójca. Strony konfliktu obwarowane argumentami, rzucają w adwersarzy pełne ognia słowa. Trynitarze odmawiają często przeciwnikom miana chrześcijan, z kolei antytrynitarze oskarżają tych pierwszych o ukryty politeizm i bałwochwalstwo. Kto ma rację?

I sprawa podstawowa: Czy w oparciu o Pismo Święte można to ustalić? A może racja jest po stronie tych, którzy uważają, że „kto chce zrozumieć tajemnicę Trójcy – traci rozum, a kto ją odrzuca – traci wiarę”...?

Format A-5, stron 222.

 

„PRAWO BOŻE – istota i funkcja”,

 

Cena 12 zł.

Stanisław Kosowski,

 

Już na wstępie autor podkreśla, że temat Boże Prawo (Zakon), to "temat morze", a poruszanie się po nim wymaga ścisłej wiedzy biblijnej i biblistycznej, w tym dokładnej znajomości zasad hermeneutyki biblijnej. Zaniedbanie, lub niedocenienie tego, skutkuje błędnymi wnioskami – naukami, które są zaprzeczeniem „zdrowej nauki” (2 Tym 4,1-4).

Książka stawia i rozpatruje odwieczne pytanie o rolę Zakonu i o rolę Łaski. I wykazuje, że pomiędzy tymi wartościami nie ma antagonizmu.

Wprost przeciwnie – istnieje między nimi bezpośrednia i bliska współpraca.

Format A-5, stron 144.

 

Formularz zamówienia

  1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

Z PROBLEMATYKI BIBLIJNEJ I WYZNANIOWEJ

 

 

„Historia sabatu i niedzieli”,

John Kiesz

Opracowanie przedstawia informacje na temat zmian, które zachodziły w chrześcijaństwie. Autor przytacza wiele ciekawych informacji na temat sabatu i podaje źródła historyczne, które świadczą o tym, że święcenie sabatu było zawsze obecne wśród różnych grup chrześcijan.

Format A-5, stron 36.

Cena 6 zł.

 

„Historia krzyża”,

Andrzej Rocz,

Autor «wziął pod lupę» powszechny pogląd, że krzyż jest symbolem Chrześcijaństwa, tak, jak półksiężyc jest symbolem Islamu, a gwiazda Dawida – Judaizmu. Przytoczone świadectwa prowadzą do intrygujących wniosków...

Format A-5, stron 36.

Cena 5 zł.

 

„Co sądzić o Ellen G, White i jej widzeniach?”,

Stanisław Kosowski,

Ellen G. White, aktywna uczestniczka ruchu millerowskiego (I połowa XIX wieku), była jednym z pionierów rodzącego się po jego upadku Kościoła Adwentystów D.S. Skąd możemy wiedzieć, że była, lub nie była Bożym prorokiem?

Format A-5, stron 24.

Cena 4 zł.

 

„Chrystus umarł w środę”,

Mieczysław Pajewski,

– Czy Jezus Chrystus faktycznie umarł w piątek, jak się to tradycyjnie przyjmuje?– Jakie argumenty przytaczają zwolennicy środy?– O co w rzeczywistości toczy się spór?

Format A-5, stron 32.

Cena 5 zł.

 

„SABAT – Dzień Pański”,

Emanuel Salmaj,

– Kto, kiedy i dlaczego ustanowił Sabat dniem świętym?– Który dzień święcili patriarchowie?– Który dzień święcił Jezus i cały Kościół apostolski?– Z jakiego powodu i kiedy Sabat zastąpiono niedzielą?

Format A-5, stron 35.

Cena 5 zł.

 

„Odkrycie tajemnicy Oriona”,

Nobilis O. Streda,

Nie wszyscy wiedzą, że w pewnych kręgach chrześcijańskich gwiazdozbiór Oriona, stał się przedmiotem nie tylko szczególnej uwagi, ale i swoistego kultu. Od XIX wieku w Ameryce zaczął się upowszechniać pogląd, że w Orionie (ściślej w tzw. Mieczu Oriona) istnieją «szczeliny», poprzez które na zewnątrz wydostaje się... blask Nieba! Założenie to stało się osnową dla poglądu, że to stamtąd, z głębin Oriona przyjdzie po raz wtóry na świat Jezus Chrystus.Oprawa miękka,

format A-5, stron 34.

Cena 3 zł.

 

„17 powodów dlaczego odszedłem z ruchu zielonoświątkowego”,

Alfred H. Pohl,

W księgarniach chrześcijańskich jest mnóstwo książek napisanych przez przedstawicieli różnorakich wspólnot określających się jako „charyzmatyczne”, w których propaguje się idee współczesnego, szeroko rozumianego nurtu charyzmatycznego. Mało jest natomiast opracowań krytycznych wobec tego nurtu i towarzyszących mu praktyk i zjawisk; zjawisk – podkreślmy to wyraźnie – ekstremalnych, zdaniem wielu biblistów często bliższych okultyzmowi niż chrześcijaństwu. To musi budzić i budzi głęboki, w pełni uzasadniony niepokój. Książka Alfreda Pohla jest wyrazem takiego właśnie niepokoju.

Format A-5, stron 116.

Cena 9 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEOLOGIA ROKU 1844

 

„Ruch Williama Millera – zły początek złych doktryn”,

Stanisław Kosowski,

O tamtym dramacie niewiele się dziś mówi. Niechętnie wracają do niego zwłaszcza bezpośredni sukcesorzy ruchu millerowskiego – Adwentyści Dnia Siódmego. Bo też nie ma się czym chlubić. W 1844 roku ruch ten był przyczyną duchowej tragedii, psychicznego rozbicia i materialnej ruiny ponad stu tysięcy ludzi – gdy nie nastąpiło obiecane na dzień 22. października powtórne przyjście Jezusa Chrystusa! Jak to się stało, że skompromitowane tezy ruchu millerowskiego stały się fundamentalnymi zasadami wiary jednego z liczących się Kościołów protestanckich?

Format A-5, stron 76.

Cena 6 zł.

 

„Świątynia ziemska, jako symbol Świątyni Niebieskiej”

Stanisław Kosowski,

Zamiast – jak William Miller – przyznać się do winy i przyjąć odpowiedzialność za duchową tragedię tysięcy ludzi, kilku liderów ruchu millerowskiego rozpoczęło gorączkowe poszukiwania argumentów na swoją obronę. Najpierw «odkryli» oni, w niebie istnieje specjalny budynek („świątynia niebieska”), a potem zasugerowali, że w dniu 22.X.1844 roku Jezus Chrystus wprawdzie nie przyszedł na Ziemię, za to jako Najwyższy Kapłan „przeszedł z «miejsca świętego» niebieskiej świątyni, do «miejsca najświętszego» tej świątyni”... (kto nie wierzy – niech sprawdzi!). Czy materialna ziemska świątynia, była symbolem budynku w niebie?!

Format A-5, stron 48.

Cena 4 zł.

 

„Oczyszczenie Niebieskiej Świątyni”,

Stanisław Kosowski,

Adwentyści uczą, że do «niebieskiej świątyni», rozumianej jako realna budowla, Jezus Chrystus wciąż przenosi grzechy ludu Bożego. A równocześnie z grzechów tych, począwszy od 22.X.1844 roku świątynię tę oczyszcza – co jest jakoby równoznaczne z nowotestamentowym Dniem Pojednania. Autor wykazuje, że grzechy ludu Bożego zostały złożone na Jezusa Chrystusa, który zaniósł je na krzyż i zgładził przez ofiarowanie Siebie samego. To tam i wtedy – dowodzi – miał miejsce nowotestamentowy Dzień Pojednania!

Format A-5, stron 64.

Cena 5 zł.

 

„Najwyższy Kapłan według porządku Melchisedeka”,

Stanisław Kosowski,

Kwestionując adwentystyczne tezy autor wykazuje, że kapłaństwo Jezusa Chrystusa nie polega na posłudze w niebiańskim budynku. Najwyżsi kapłani ziemskiej świątyni wypełniali dwa rodzaje służby – (1) składali ofiary za grzechy, oraz (2) nauczali i wspierali lud Boży (Hbr 5,1.2). – Pierwszą część tej służby Jezus Chrystus jako Najwyższy Kapłan wypełnił na Golgocie, gdzie oczyścił Swój lud z grzechów (Hbr 1,3). Odtąd nie musi już składać żadnej ofiary (Hbr 9,25-28), ani prosić Boga za wierzącymi (Jan 16,26.27). Od Golgoty Jego służba wyraża się opieką nad dziećmi Bożymi, które wspiera i chroni w doświadczeniach i pokusach.

Format A-5, stron 58.

Cena 5 zł.

 

„Prorok Daniel, a świątynia”,

Stanisław Kosowski,

Swoje przekonanie o dniu powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, William Miller oparł na dawno spełnionym proroctwie Daniela r. 8., łącząc je z zupełnie inną tematyką rozdziału 9. tego proroctwa. Występujące w nich, niezależne od siebie okresy czasu („Dwa tysiące wieczorów i poranków” oraz „Siedemdziesiąt tygodni”), Miller drogą spekulacji połączył w jedną całość, i przyjmując za punkt wyjścia rok 457 przed Chrystusem, wskazał dzień przyjścia Pana... Nie był to jego jedyny błąd, bo kolejnym było utożsamienie „małego roku” z 7. rozdziału Daniela, z „małym rogiem” z 8. rozdziału tego proroctwa – podczas gdy w każdym przypadku symbolem tym określono inną postać, żyjącą w innej epoce.

Format A-5, stron 82.

Cena 6 zł.

 

„Sądy Boże nad ludzkością”,

Stanisław Kosowski,

Według Ellen G. White, adwentystycznego pioniera i oficjalnie uznanego «proroka», „oczyszczenie niebieskiej świątyni wymaga przeprowadzenia przez Boga «sądu śledczego»”. To dopiero ów trybunał, od momentu gdy w dniu 22.X.1844 r. rozpoczął swe posiedzenie, decyduje kto będzie zbawiony, a kto zostanie na wieki potępiony!... – Autor weryfikuje te twierdzenia.

Format A-5, stron 48.

Cena 4 zł.

 

„Jarosze do Nieba?”,

Oskar Hoenicke,

W Adwentyźmie coraz bardziej zwiększa się presja na członków zborów, by usunęli ze swego jadłospisu każdy rodzaj mięsa i przeszli na dietę jarską, a jeszcze lepiej – wegetariańską. Zdaniem Ellen G. White, jest to niezbędny element procesu przygotowania się do nieba. – Czy istotnie wegetarianie łatwiej dostaną się do nieba?

Format A-5, stron 36.

Cena 5 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE

 

 

„Lekcje biblijne dla dzieci” (Zeszyt 1),

Stanisław Kosowski,

Pierwszy zeszyt, omawiający historię świata od Stworzenia do wejścia rodziny patriarchy Jakuba do Egiptu.

format A-5, stron 150.

Cena 10 zł.

 

„Lekcje biblijne dla dzieci” (Zeszyt 2),

Stanisław Kosowski,

Zeszyt drugi omawia historię czterdziestoletniej wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej.

format A-5, stron 76.

Cena 8 zł.

 

ŚPIEWNIKI

 

„Śpiewajmy radośnie Panu!”

– Śpiewnik tekstowy, 218 pieśni (kilkanaście dodatkowych pieśni z nutami).Oprawa twarda,

format C-6, str. 184.

Cena 20 zł.

 

śpiewnik połączony „Zaśpiewam Panu...” i "Weselcie się w Panu"   

– dwa śpiewniki w miękkiej oprawie, bindowany,

format A-5.

Cena 15 zł

MINIATURY PROROCZE

 

„Wilk z barankiem paść się będą...”,

Emanuel Salmaj,

Czy prorok Izajasz w 11. rozdziale swej księgi opisał warunki życia na Ziemi w okresie Millenium, czy w Wieczności? A może – jak rozumieją to inni – proroczy opis odnosi się do duchowych wartości Wieku Ewangelii?

Format, B-6, stron 56.

Cena 4 zł.

 

 

„Przekują miecze na lemiesze”,

Emanuel Salmaj,

Historia ludzkości jest pisana wojnami. Przemoc i gwałt, cierpienie, łzy i ogromne zniszczenia – oto wierni towarzysze najinteligentniejszej istoty tej planety – HOMO SAPIENS – Człowieka Myślącego (czy naprawdę?!). – Kiedy wreszcie nastanie błogosławiony, opisany w 2. rozdziale proroka Izajasza stan pokoju i bezpieczeństwa?

Format B-6, stron 52.

Cena 4 zł.

 

 

„Wizja «Drzewa» i «Rzeki»”,

Emanuel Salmaj,

W trzecim tomiku swej serii autor stara się odpowiedzieć na pytanie, co łączy 47. rozdział proroctwa Ezechiela, z wizją ap. Jana zapisaną w 22. rozdziale Apokalipsy.

Format B-6, stron 40.

Cena 3 zł.

 

 

„Zbudują domy, aby w nich mieszkać”,

Emanuel Salmaj,

– Do jakiego czasu odnosi się proroczy opis z 65. rozdziału Izajasza?– Czy na Nowej Ziemi będziemy budować domy i sadzić winnice?– Czy będą się tam rodzić dzieci?– I czy wciąż jeszcze grasować będzie śmierć?

Format B-6, stron 88.

Cena 5 zł.

 

 

„I tak cały Izrael będzie zbawiony”,

Emanuel Salmaj,

Autor podejmuje temat współcześnie bardzo «gorący»! Padają pytania o aktualny, duchowy status narodu Izraelskiego i jego ewentualną rolę w przyszłym Królestwie Mesjasza. O to, czy Jezus Chrystus w okresie Millenium będzie Królem w Jerozolimie. A także pytania o «Antychrysta».

Format B-6, stron 86.

Cena 5 zł. 

MOJA DROGA DO BOGA

 

Cena 5 zł.

Praca zbiorowa,

 

Książka jest zbiorem świadectw ludzi, którzy na ścieżkach swego życia – nieraz bardzo poplątanych, a czasem wręcz tragicznych – zetknęli się z Poselstwem Ewangelii i doznali przebaczenia swych win, a w społeczności z Bogiem odnaleźli pokój serca i sens życia, a także nadzieję wieczności w Lepszym Świecie.

Format A-5, stron 170.

 

 

OFERTA WYDAWNICZA

KRYZYS PIERWOTNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA

 

Cena: 30 zł

Książka jest skierowana zarówno do chrześcijan święcących sobotę, jak i wyznawców głównego nurtu chrześcijaństwa. Z pewnością wyjaśni wiele wątpliwości, pogłębi wiedzę i przyczyni się do lepszego zrozumienia niektórych fragmentów Pisma. Pozwoli też odpowiedzieć na pytania, które w dobie ekumenizmu muszą się pojawić.

Czy sabatarianie, którzy obecnie dystansują się od głównego nurtu chrześcijaństwa, nie są zbyt konserwatywni, fanatyczni i nietolerancyjni?

Czy ich przekonania nie są po prostu anachroniczne?

 

Historycy i bibliści są ze sobą zgodni, główny nurt współczesnego chrześcijaństwa, którego znakiem rozpoznawczym jest święcenie niedzieli, bardzo się różni od Kościoła I wieku. Czy zmiany, które w nim zaszły na przestrzeni tych dwóch tysięcy lat, są czymś właściwym? Czy musiały zajść i czy powinniśmy bezkrytycznie je zaakceptować? Inaczej mówiąc, czy za tymi zmianami stoi Bóg?

 

Polecamy państwu pozycję, która jest pogłębioną analizą zjawisk, jakie zachodziły w chrześcijaństwie przez wiele wieków. Autor rzuca nowe światło na fragmenty biblijne, ale także wyjaśnia procesy, jakie zachodziły w pogańskich kultach. One również miały wpływ na współczesną teologię i poglądy wielu chrześcijan.

 

BIBLIA BRZESKA [kliknij i posłuchaj fragmentu]

 

Cena:150 zł

Drugi (po katolickiej Biblii Leopolity) przekład całości Pisma Świętego na język polski, wydany przez polskich kalwinów w 1563 r.

Jest to jednocześnie jeden z pierwszych na świecie nowożytnych przekładów całej Biblii z języków oryginalnych: hebrajskiego i greckiego (posiłkowano się także wersją łacińską). Oryginał ma wymiary 255 na 401 mm, zawiera starannie wykonane drzeworyty na stronie tytułowej i w części starotestamentowej.

Napisana jest piękną XVI-wieczną polszczyzną o wysokim poziomie artystycznym i literackim.

W 2003 roku, wydawnictwo Kalwin Publishing, przy współpracy naszego wydawnictwa, wydał uwspółcześnioną transkrypcję Biblii Brzeskiej. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy uczestniczyć we wznowieniu druku tej Biblii.

Biblię Brzeską można zamówić telefonicznie pod numerem:

(033) 811-73-44;  

listownie: 43-300 Bielsko-Biała, skr. poczt. 411; 

przez e-mail: sekretariat@kchds.pl

DUCH CZASÓW 
 
jest kwartalnikiem o tematyce chrześcijańskiej.
 
Poruszamy w nim różnorodną tematykę związaną z codziennym, chrześcijańskim życiem. Staramy się pokazywać pozytywne przykłady ludzi, którzy uwierzyli Bogu i postanowili żyć według Jego woli. 
 

Czytelnik znajdzie w naszym czasopiśmie ciekawe tematy z teologii, ewangelizacji, wychowania oraz refleksje na temat życia społecznego. 

 

Cena numeru – 5 zł
Warunki prenumeraty: całoroczna – 26 zł, 
półroczna – 13 zł, całoroczna zagraniczna: Europa – 10 EUR,
Australia i Ameryka – 14 USD, (czasopismo wysyłamy pocztą).

„Życie Ellen G. White – obalenie jej twierdzeń”,

 

Cena 15 zł. 

D.M. Canright,

 

Jest to pozycja szczególna, ze względu na jej autora; D.M. Canright był Starszym Kościoła Adwentystów D.S. i wieloletnim (od lat 70. XIX do początków XX wieku) współpracownikiem pionierów adwentyzmu, w ich liczbie Ellen G. White.

Format A-5, stron 180.

 

OUR MEDIA

HOME GROUPS

 

 

CONTACT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

 

Inspiration

 

Lectures

 

Music

 

Audio Bible

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS