1. pl
  2. en

KOŚCIÓŁ

CHRZEŚCIJAN

DNIA

SOBOTNIEGO

04 July 2018
Obserwuj nas na naszym mediach społecznościowych i bądź na bieżąco. 📲🖥💻🎧
 
Strona | https://kchds.pl
Spotify | Inspiracja Audio | https://spoti.fi/3ep6uWn
Spotify | Biblia Online | https://spoti.fi/2SoM3Az
Google Podcasts | http://bityl.pl/k2TIi
E-mail | sekretariat@kchds.pl
 
Kliknij subskrypcję oraz dzwonek i bądź z nami na bieżąco! Czeka nas wiele inspirujących materiałów.

Żył sobie pewien człowiek, znany z dumy, poczucia pewności siebie i sprytu. Mówiono o nim, że jest niezwykle bystry, i że stać go na osiągnięcie wszystkiego, czego tylko zapragnie. Znajomi jego byli zgodni co do tego, że dba wyłącznie o swój własny interes. Materialnie powodziło mu się bardzo dobrze. Czasami, kiedy wydawało się, że szczęście go opuszcza, zawsze był w stanie znaleźć jakieś wyjście i rozwiązać powstały problem. Ten stan rzeczy zrodził w nim przekonanie, że jest najlepszy, wyjątkowy i niepokonany, co m. in. skłoniło go do podejmowania wielu ryzykownych przedsięwzięć, a także do uczestniczenia w grach hazardowych. Tutaj także okazywał się zwycięzcą.

Pewnego razu przystąpił do gry hazardowej w karty. Jak zwykle sprzyjało mu szczęście. Po pewnym czasie, gdy wyciągnął kolejną kartę, pomyślał w duchu: „To jest to! Oto moja wielka szansa! Tylko jedna osoba na milion mogłaby mnie teraz pokonać.” Podniósł stawkę i postawił wielką sumę, zastawiając cały swój majątek. Zakład został przyjęty. A jaki był rezultat? Gdy z triumfalną miną rozłożył swoje karty okazało się, że inny człowiek pokonał go ową „szansą jedną na milion”!Jakiż żałosny obraz rozpaczy, przygnębienia i beznadziejności przedstawiał teraz, gdy opadł bezsilnie na krzesło? O jeden raz za wiele zawierzył swemu szczęściu i pewności siebie. Teraz był zrujnowany j pozbawiony środków do życia. Wszystko, cokolwiek wcześniej zdobył i zgromadził, nagle przepadło. Podjął ryzyko, do którego – jak sądził – był zdolny, lecz strasznie się pomylił.Wielu ludzi ryzykuje, jedni w grach hazardowych, natomiast inni, a tych jest większość, ryzykują swoim życiem i wieczną przyszłością.W jaki sposób?– Poprzez przeciwstawienie ludzkiego rozumowania Słowu Bożemu. Przedstawimy tutaj kilka ludzkich poglądów, które stanowią poważne niebezpieczeństwo dla życia w doczesności i są zapowiedzią tragedii ich wiecznego odrzucenia. 

 

1. Wielu myśli, że skoro Bóg jest dobry, miłosierny i pełen miłości, to na pewno nie potępi wiecznie nikogo. Czy jesteś gotów zaryzykować swe życie, postępując wbrew nauce Biblii? Czy jesteś gotów zaryzykować swą wieczność, lekceważąc możliwość i zapowiedź odrzucenia przez Boga, o czym tak wyraźnie mówi wiele tekstów biblijnych, m. in. księga Objawienia 20,15?Prawdą jest, że Bóg Biblii jest dobry i miłosierny, lecz Biblia stwierdza również, że Bóg nie toleruje nieposłuszeństwa i wyznaczył za nie karę, aż do odrzucenia i wiecznego unicestwienia wszystkich, którzy się nie nawrócą (patrz: Ef 5,6; Ps 37, 38; Przyp. Sal. 2, 22; Iz 1, 28).Miłość nie oznacza pobłażliwości dla zła. Jako ludzie możemy się o tym przekonać na bardzo prostym przykładzie. Jacy szanujący się i dbający o dobro swych dzieci rodzice, nie uznają za stosowne ukarać syna czy córkę za nieposłuszeństwo — bez względu na to, jak bardzo dziecko to jest kochane? Nieposłuszeństwo jest grzechem i jako taki zostanie odpowiednio potraktowane. Bóg nie pobłaża grzechowi, dlatego Jezus Chrystus, Syn Boży, musiał umrzeć za ludzkie przestępstwa. Wszyscy, którzy wiarą przyjmą ten dar, którzy z Nim zwiążą swoje życie, są wolni od winy i kary. Wszyscy ci natomiast, którzy lekceważą swe powinności wobec Boga, będą musieli sami ponieść konsekwencje własnych grzechów. Grzech musi być zwalczany. Jeśli nie uwolnimy się od grzechu w sposób jaki Bóg zalecił, będzie On zmuszony ukarać winowajcę, mimo, że jest pełen niezgłębionej miłości i życzliwości. 

2. Wielu uważa, że wystarczy być „dobrym człowiekiem”, prowadzić uczciwe i czyste życie – nie kłamać, nie zabijać, nie popełniać czynów niemoralnych i traktować dobrze swego bliźniego, a Bóg na pewno wówczas przyjmie i zbawi takiego człowieka. Jednak Biblia nigdzie nie mówi, że tego rodzaju, szlachetne w końcu życie wystarczy, by być zbawionym. Są przecież inne, ważne i decydujące wymagania, które należy spełnić. Oto niektóre z nich:

 

wiara – „Bez wiary nie można się podobać Bogu...” (Hbr 11, 6; por. 2 Kor. 5, 7; Mr 16, 15. 16). Wiara to m. in. uznanie i przekonanie, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, i że przez Niego jedynie można osiągnąć nieśmiertelność.wyznanie grzechów – „Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia” (Przyp. Sal. 28, 23; por. Mt 3, 6; Rz 14, 11; 1 Jana 1,9).

 

upamiętanie – „Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie.” (Łk 13, 3; por. Mr 6,12).chrzest – „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony...” (Mk 16,16; por. DzAp 2, 38; 1 Ptr 3, 21; Rz 6, 1-6; DzAp 22,16).W Biblii znajdujemy też inne jeszcze wymagania, określające drogę życia chrześcijanina, który uwierzył i został oczyszczony w krwi Jezusa Chrystusa. Niektóre z nich to:przestrzeganie przykazań – „Błogosławieni, którzy przestrzegają przykazań Jego, aby mieli prawo do drzewa życia...” (Obj 22,14 BG).

 

wierna służba boża – „Tak niechaj każdy myśli o nas, jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny.” (1 Kor 4, 1. 2).

 

udział w Wieczerzy Pańskiej – „Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.” (1 Kor 11, 26).

 

czyste życie – „Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie niesplamionym przez świat.” (Jak 1, 27); „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli.” (Tyt 2, 11. 12). 

 

– Czy gotów jesteś zaryzykować swoim życiem przypuszczając, że te fragmenty Pisma Swiętego nie oznaczają tego, co jest w nich napisane?

– Czy chcesz zaryzykować swoje życie uznając, że wystarczy być tylko „dobrym człowiekiem”, żyć czysto moralnie, porządnie i uczciwie?

– Jaki będzie skutek, skoro twoja koncepcja życia i zbawienia kłóci się z wymaganiami Boga, i co się stanie, gdy umrzesz bez zastosowania się do nich? Czy pomyślałeś co będzie, jeśli te wszystkie wymagania są prawdziwe? Co wtedy? Można wprawdzie zaryzykować wszystko, lecz można wszystko stracić. Ryzykować w sprawach zbawienia, to ryzykować swoim życiem! 

 

3. Wielu ludzi wyciąga zbyt daleko idące i jednoznaczne wnioski z dobrego losu życia i powodzenia w sprawach doczesnych. Argumentują, że skoro wszystkie dobre rzeczy pochodzą od Boga i obdarza On nimi w równej mierze sprawiedliwych jak i niesprawiedliwych, to podobnie będzie i w wieczności.To brzmi dość logicznie, ale czy zamierzasz oprzeć swoje życie i swoją przyszłość na tej logice? Wiesz już, że można się bardzo pomylić. I co wówczas? Biblia nigdzie nie mówi, że mamy żyć w sposób, który nam wydaje się logiczny. W księdze Przypowieści czytamy: „Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci.” (16,25). Jezus Chrystus dodaje do tego: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” (Mt 4, 4).Fakt, że otrzymujesz błogosławieństwo, niech cię nie wbija w samozadowolenie. Bóg błogosławi docześnie nawet tych, którzy są Jego przeciwnikami, lub wcale w Niego nie wierzą. Znasz słowa Jezusa, który powiedział, że dar słońca i deszczu zsyłany jest i na dobrych i na złych (Mt 5, 45)? Z kolei nie zawsze błogosławi w doczesności wiernych i gorliwych członków Kościoła. Tak więc błogosławieństwo w sprawach doczesnych nie jest zbyt pewnym kryterium, na którym możemy opierać swoją nadzieję na wieczność. 

 

4. Wielu powątpiewa, że Biblia posiada nadprzyrodzoną inspirację. Twierdzą, że jest pochodzenia ludzkiego, a więc nie może stanowić niezawodnego kryterium w sprawach wiary i zbawienia. Szczegółowa analiza argumentów dostarcza wielu dobitnych świadectw potwierdzających Boską inspirację Biblii. Jednolitość i logiczność Biblii umacnia dodatkowo to twierdzenie. Sześćdziesiąt sześć ksiąg Biblii było pisanych na przestrzeni ok. 1500 lat, przez ok. czterdziestu pisarzy różnych stanów, o zróżnicowanym poziomie inteligencji, w różnych warunkach i w różnym czasie, a jej poselstwo jest jednolite i harmonijne. Biblia jest także precyzyjna jeśli chodzi o zawarte w niej unikalne informacje historyczne. Dokładność tych informacji była wielokrotnie weryfikowana przez porównanie ich z informacjami pochodzącymi ze źródeł świeckich i z odkryciami archeologicznymi. Żadne z autentycznych odkryć archeologicznych nie jest sprzeczne z Biblią. Przeciwnie, wszystkie one posłużyły do udowodnienia jej prawdziwości i umocnienia autorytetu. Innym znaczącym dowodem natchnienia Biblii, jest dokładne spełnianie się jej proroctw. Biblia zawiera ponad 3000 przepowiedni proroczych, spośród których żadna nie została uznana za błędną lub nieścisłą. Przeciwnie, zdumiewają dokładnością i precyzją. Wielkim dowodem Boskiej inspiracji Biblii, którego nie można pominąć, jest doświadczenie chrześcijan. Niezliczone tłumy mogą zaświadczyć, że nowe życie w Chrystusie, które oferuje Biblia, jest rzeczą realną. Postanowili oni stosować nauki Jezusa i dostrzegli, że przynosi to obiecane rezultaty. Czy istnieje inna księga, która proponuje sposób życia i określa drogę do szczęścia, którą można by uznać za alternatywną?Czy pragniesz przy tak wielu dowodach świadczących o natchnieniu i prawdziwości Biblii, podjąć ryzyko twierdzenia, że jest ona mistyfikacją? Czy jesteś gotów zaryzykować życiem, negując jej nadprzyrodzoną inspirację? Faktem jest, a potwierdzeniem tego są liczne przykłady, że człowiek bywa tak nieodpowiedzialnym, iż zastawia wszystko, nawet własne życie, i polegając na swojej sile, nieomylności i swoim rozumowaniu – traci wszystko. Czy w podobny sposób i ty chciałbyś zastawić własne życie i stracić je? Rozważ poważnie taką możliwość. Masz tylko to jedno życie i w nim masz się przygotować do przyszłego – a śmierć przychodzi szybko. Gdy ono przeminie, nic więcej nie będzie można już zrobić. Dlaczego ryzykujesz? Pan Jezus Chrystus powiedział: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja dam wam ukojenie.” (Mt 11, 28).

Nie ryzykuj więcej w sprawie twego zbawienia. Nie podejmuj ryzyka, które narazi cię na utratę wszystkich zaszczytów i błogosławieństw wieczności. Uwierz w naukę Biblii i przyjmij zaproszenie Chrystusa. Z nim będziesz się radować na zawsze. 

Czy jesteś gotów podjąć tak wielkie ryzyko?

OUR MEDIA

HOME GROUPS

 

 

CONTACT

 

       798 312 144

 

       sekretariat@kchds.pl

 

       43-300 Bielsko-Biała, 

       Cieszyńska 96        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

 

Inspiration

 

Lectures

 

Music

 

Audio Bible

 

 

 

 

Copyright 2018 KChDS