USTALENIA KOMISJI DS UTWORZENIA  FEDERACJI KOŚCIOŁÓW ŚWIĘCĄCYCH SABAT

Wspólne Wyznanie Wiary
1. Pismo Święte
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (66 ksiąg kanonicznych) jest natchnione przez Boga, jest jedynym autorytetem, źródłem wiary i prawdy, wystarczające do zbawienia.
Teksty: 2Tym 3,16.17; Jan 20,30.31; Obj 22,18.19

2. Bóg Ojciec
Jedyny Najwyższy Bóg, Stwórca i Władca Wszechrzeczy, Ojciec Pana Jezusa Chrystusa i ludzkości. Fundamentem Jego panowania są: Miłość, Prawda, Sprawiedliwość i
Miłosierdzie.
Teksty: 1Tym 1,17; 6,15-17; Jan 3,16; 20,17; Ps 89,15

3. Jezus Chrystus
Jezus Chrystus jest Jednorodzonym Synem Bożym oraz Zbawicielem świata. Przez Niego i dla Niego Bóg stworzył wszystkie rzeczy. Jest Istotą Duchową - zrodzony z Ojca, dziedziczy naturę Bożą, stąd nazywany jest Bogiem. Podporządkowany Ojcu, któremu poddany zostanie na zawsze. Realizując dzieło Bożej miłości przyszedł na świat w ciele ludzkim, by swoją ofiarą zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości, pojednać człowieka z Bogiem i wykupić ludzkość od wiecznej śmierci. Po zmartwychwstaniu "usiadł po prawicy jako Najwyższy Kapłan według Porządku Melchisedeka.
Teksty: Jan 3,16; Kol 1,15-17; 1Kor 15,28; Jan 1,14; 1Ptr 1,19-21; 2Kor 5,19-21; Rz 6, 23; Heb 8,1.2

4. Duch Święty
Duch Święty jest Wpływem i Mocą Najwyższego. Pochodzi od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Wylanie pełni Ducha Świętego nastąpiło w dniu Pięćdziesiątnicy. Przez Ducha Świętego Bóg podtrzymuje i rozwija Swoje dzieło, uczy swój lud i wyrywa od pokus. Duchem Świętym Bóg pieczętuje swój lud, toteż grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, znaczy grzeszyć na śmierć.
Teksty: Obj 22,1; Jan 16,13-15; Łuk 24,49; DzAp 2,1-4.16.17; Rz 8,9.14-17; Ef 4,30; Mt 12,31.32; Heb 10,26-31

5. Zbawienie z Łaski
Zbawienie jest niezasłużonym darem Bożym, danym z łaski dzięki Ofierze Jezusa Chrystusa, które otrzymujemy przez wiarę i pokutę.
Teksty: Ef 2,8.9; Rz 6,23; Jan 3,16; DzAp 2,38

6. Posłuszeństwo i nieposłuszeństwo Bogu
Posłuszeństwo Bogu jest podstawowym warunkiem harmonijnego i szczęśliwego istnienia i współistnienia człowieka. Nieposłuszeństwo jest buntem i grzechem człowieka przeciwko Stwórcy i prowadzi do zguby wiecznej.
Jezus Chrystus jest doskonałym przykładem posłuszeństwa Bogu, czego dowiódł w całym Swoim życiu, aż do śmierci.
Posłuszeństwo człowieka względem Boga jest wyrażane przez przestrzeganie Bożych przykazań (Dekalog), a także innych nakazów i ustaw dotyczących moralnej czystości człowieka. Spożywanie mięsa zwierząt nieczystych, uduszonych, oraz krwi, przyjmowanie narkotyków, palenie tytoniu, oraz nadmieni używanie alkoholu jest przejawem nieposłuszeństwa. Posłuszeństwo człowieka względem Boga było i jest podważane i atakowane przez przeciwnika Bożego - szatana.
Teksty: 1Mjż 2,17; 3,4.5; 26,4.5; 1Jan 2,3-7; Mich 6,8 ; 1Sam 15,22; Filip r.2; Obj 22,17

7. Biblijne obrzędy w Kościele Bożym
W Kościele Bożym istniały i nadal istnieją następujące obrzędy:
- chrzest dorosłych przez zanurzenie (Mt 28,18.19; Mr 16,15.16)
- wkładanie rąk:
a) na nowoochrzczonych (DzAp 8,15-17; Heb 6,2)
b) na osoby ordynowane (DzAp 13,1-3; 1Tym 4,14)
c) na dzieci (Mt 19,13-15)
d) na chorych (Mr 7,32)
e) wkładanie rąk jako błogosławieństwo rodzicielskie (1Mjż 48,13.14)
- Wieczerza Pańska poprzedzona wzajemnym umywaniem nóg (Jan 13,1-17; 1Kor 11,23-25; Łuk 22,19.20; DzAp 2,42)
- pomazanie olejkiem ku uzdrowieniu (Jak 5,14.15)
- Kościół praktykuje ponadto błogosławieństwo dla nowożeńców oraz organizuje obrządek pogrzebu swoim wyznawcom.

8. Kościół Boży
Kościół Boży jest społecznością ludzi wybranych z tego świata, odkupionych krwią Jezusa Chrystusa, którzy są wierni Pismu Świętemu i dają się prowadzić Duchem Świętym, oraz trwają w jedności z Bogiem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Jedynym Najwyższym Kapłanem Kościoła Bożego wg Porządku Melchisedeka jest Jezus Chrystus, który służy Kościołowi i umacnia go przez dary Ducha Świętego, zaś lud Boży, tworzący święte powszechne kapłaństwo, jest powołany do służby zwiastowania światu pojednania i zbawienia, oraz przynoszenia "owoców Ducha Świętego".
Teksty: 1Ptr 1,18-22; 2,5; Ef 2,19-22; Heb 8,1.2; Ef 4,10-16; 1Ptr 2,9.10; Gal 5,21.22

9. Człowiek
Człowiek, według biblijnego określenia - "duch, dusza, ciało", został stworzony "na obraz i podobieństwo Boże", jako istota dobra i prawa. Po upadku stał się istotą grzeszną i śmiertelną. Nieśmiertelność może człowiek odzyskać z łaski Bożej przez Jezusa Chrystusa przy Jego powtórnym przyjściu. Ani duch, ani dusza oddzielnie nie tworzą osobowości i świadomie istnieć nie mogą.
Teksty: 1Mjż 1,27.28; 2,7; 1Tes 5,23; Rz 5,12; 6,23; KaznSal 7,29; 9,5.6.10; 1Kor 15,51-54

10. Eschatologia (nauka o rzeczach ostatecznych)
Wierzymy w powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, którego czas zna tylko Bóg Ojciec. W tym dniu nastąpi zmartwychwstanie wszystkich sprawiedliwych w doskonałych i nieśmiertelnych ciałach, oraz przemienienie żyjących sprawiedliwych. Wszystkich zbawionych Jezus Chrystus zabierze do "Domu Ojca" na okres "tysiąca lat". Żyjący wówczas niesprawiedliwy zginą, a Ziemia wtrącona w stan chaosu, jako martwa planeta przez okres "tysiąca lat" będzie więzieniem szatana i jego demonów.
Wierzymy, że po okresie "tysiąca lat" nastąpi zmartwychwstanie wszystkich niesprawiedliwych na Sąd Ostateczny, w następstwie którego zostaną oni - wraz z szatanem i demonami - unicestwieni w "jeziorze gorejącym ogniem i siarką", w jakie wówczas zmieni się Ziemia. W ten sposób dopełni się los wszelkiej niesprawiedliwości i los starej Ziemi.
Wierzymy w życie wieczne zbawionych na Nowej Ziemi!
Teksty: DzAp 1,10.11; Jan 14,1-3; Mr 13,32; 1Tes 4,13-17; 5,1-3 Sof 1,3.16-18; Obj 20, 1-3.5.11-13.15; 21,1-5