STATUT FEDERACJI KOŚCIOŁÓW CHRZEŚCIJAN DNIA SOBOTNIEGO

 

NAZWA

Art.1
Federacja Kościołów Chrześcijan Dnia Sobotniego, zwana dalej Federacją


CZŁONKOWIE

Art. 2
1. Federacja zrzesza Kościoły Chrześcijan Dnia Sobotniego z poszczególnych państw, które wyznają i praktykują wspólnie przyjęte biblijne zasady wiary, określone w 10. punktach, załączone do niniejszego Statutu.
2. Do Federacji należą również na zasadzie stowarzyszenia osoby, które zgłosiły pisemną wolę przystąpienia do Federacji, na zasadzie opisanej w &1. Nie przysługuje im jednak reprezentacja w organach Federacji.

Art. 3
Członkami - założycielami Federacji są następujące Kościoły:
1. Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego w Polsce
2. Christliche Kirchengemeinde w Niemczech
3. Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego na Ukrainie
4. Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego w Danii
5. Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego w Serbii

CELE DZIAŁANIA

Art. 4
Celem Federacji jest wzajemna pomoc i współpraca na płaszczyznach:
1. Teologicznej,
2. Duszpasterskiej,
3. Misyjnej,
4. Szkoleniowej,
5. Charytatywnej.

Art. 5
Przy podejmowaniu decyzji, należy dążyć do jednomyślności.


ORGANY FEDERACJI

Art. 6
Organami Federacji są:
1. Rada Federacji
2. Sekretarz Wykonawczy.

Art. 7
Radę Federacji tworzą stali delegaci Kościołów członkowskich, w liczbie po trzy osoby z każdego Kościoła.

Art. 8
Rada Federacji zbiera się przynajmniej raz w roku.

Art. 9
Do kompetencji Rady Federacji należy:
1. Ustalanie planów współpracy,
2. Ocena efektów współpracy,
3. Wybór Sekretarza Wykonawczego,
4. Przyjmowanie nowych członków Federacji,
5. Pozbawianie członkostwa Federacji.

Art. 10
Sekretarz Wykonawczy jest wybierany spośród członków Rady Federacji.

Art. 11
Do obowiązków Sekretarza Wykonawczego należy:
1. Wykonywanie poleceń Rady Federacji,
2. Utrzymywanie łączności z członkami Federacji,
3. Przygotowywanie spotkań Rady Federacji,
4. Prowadzenie Biura Federacji.

Art. 12
Kadencja Rady Federacji i Sekretarza Wykonawczego trwa cztery lata.

Art. 13
Sposoby głosowania w Radzie Federacji:
1. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność 2/3 członków Federacji.
2. Każda delegacja reprezentująca Kościół członkowski na posiedzeniu Rady Federacji w głosowani posiada tyko jeden głos.
3. Dla ważności uchwał w sprawach współpracy statutowej wymagane jest poparcie 2/3 głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady Federacji.
4. Dla zmiany lub nowelizacji Statutu Federacji wymagany jest brak sprzeciwu ze strony wszystkich członków Federacji.
    a. W razie nieobecności na posiedzeniu, stanowisko członka Federacji powinno być wyrażone na piśmie.
1. Do przyjęcia nowych członków Federacji wymagany jest brak sprzeciwu ze strony wszystkich członków Federacji. Dotyczy również osób wg art. 2 &2. 
    a. W razie nieobecności na posiedzeniu, stanowisko członka Federacji powinno być wyrażone na piśmie.
1. Dla wyłączenia członka Federacji wymagany jest brak sprzeciwu ze strony wszystkich członków Federacji. Dotyczy również osób wg art. 2&2.
    a. W razie nieobecności na posiedzeniu, stanowisko członka Federacji powinno być wyrażone na piśmie.
    b. W tym głosowaniu nie uczestniczy członek Federacji, którego dotyczy decyzja.
1. W wyjątkowych sytuacjach, członek Federacji ma prawo zaznaczyć swoje odrębne stanowisko w sprawie i nie uczestniczyć w realizacji określonej uchwały Rady Federacji:
    a. Niezgadzający się członek nie może blokować realizacji podjętej uchwały.
    b. W takim przypadku sporządza się protokół rozbieżności.


PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 14
Federacja jest otwarta na przyjęcie nowych członków.

Art. 15
Uzyskanie członkostwa Federacji wymaga:
1. Złożenia u sekretarza Wykonawczego pisemnego wniosku o członkostwo.
2. Akceptacji i praktykowania przyjętych dla Federacji biblijnych zasad wiary.
3. Przyjęcia Statutu Federacji.
4. Braku sprzeciwu ze strony członków Federacji (art. 12, pkt. 5)

Art. 16
Członkostwo Federacji można utracić w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia z Federacji.
2. Wyłączenia z Federacji na skutek:
    a. Odrzucenia obowiązujących w Federacji biblijnych zasad wiary,
    b. Odrzucenia regulacji statutowych Federacji.

Art. 17
Zasady opisane w art. 15 i 16 stosuje się również w stosunku do osób, o których mowa w art. 2&2.

Art. 18
Kościół członkowski Federacji może wchodzić w struktury organizacyjne z innymi Kościołami lub Związkami Wyznaniowymi tylko w przypadku uzyskania zgody wszystkich pozostałych członków Federacji.