Lekcja 1 - PRZESTRZEGANIE DNIA PAŃSKIEGO


Wstęp:

Przekonaniu o świętości Sabatu, winna towarzyszyć umiejętność przestrzegania tego dnia w sposób właściwy, zgodnie z wolą Bożą. W lekcji tej chcemy znaleźć biblijną odpowiedź na najczęściej się pojawiające pytania, o zgodne z IV przykazaniem DEKALOGU rozstrzyganie problemów związanych z pracą zawodową, z gospodarstwem domowym oraz innymi zajęciami.


I. PRZYGOTOWANIE SIĘ NA DZIEŃ SABATU


1. Praca zawodowa

Praca zawodowa (zarobkowa), podobnie jak wszelka inna praca codzienna, została w Sabat zakazana, podobnie jak kiedyś (w Starym Przymierzu) zakazana była także w inne Sabaty związane z rytuałem świątynnym (2 Mjż. 20,8-11; Jer. 17,19-22; por. 3 Mjż. 23,7.8.21.27.28.35.36.39).

a. W zakładzie pracy należy poczynić starania, aby wypracować wyznaczoną ilość godzin w pozostałe dni tygodnia, albo biorąc prace zlecone do domu (w przypadku pracy biurowej);

b. To samo dotyczy szkół wszelkiego typu - od szkoły podstawowej po studia. Uczniowie i studenci starają się przodować w pilności i wynikach nauczania, są pilni, obowiązkowi, chętni do pracy i pomocy. Skutkiem tego ich starania o wolny od zajęć Sabat, zazwyczaj spotyka się ze zrozumieniem i przychylnością;

c. Należy tak zorganizować prace domowe i zawodowe w całym tygodniu, by zakończyć je w piątek przed rozpoczęciem dnia świętego (przed zachodem słońca w piątek), a podejmować pracę dopiero po zakończeniu Sabatu (po zachodzie słońca w sobotę);

d. W sytuacji gdy są trudności z załatwieniem wolnej soboty, należy się zwrócić do Kościoła (Starszego miejscowego Zboru, kaznodziei lub do bezpośrednio do Sekretariatu Kościoła), z prośbą o pomoc. Kościół wydaje zaświadczenia o członkostwie, pomocne w zakładzie pracy; gdy trzeba pomaga również bezpośrednio, występując do pracodawcy.

Uwaga: Gdziekolwiek jesteśmy zatrudnieni, winniśmy być dobrymi pracownikami, wzorowo wypełniającymi swoje obowiązki. Żaden zakład pracy nie rezygnuje chętnie z dobrych, sprawdzonych ludzi. To postawa pracownika decyduje przede wszystkim o przychylności przełożonych w kwestii wolnego Sabatu (por. Ef. 6,5-7; 3,22-25; Rz.12,12);
Są zawody bądź zakłady pracy o takiej specyfice zatrudnienia, że nie można w nich otrzymać wolnego Sabatu. Wówczas nie pozostaje nic innego, jak tylko zmiana miejsca pracy. Jest oczywiste, że nie zawsze zmiana taka jest czymś łatwym i korzystnym. Niemniej jest ona absolutnie konieczna! Jest to doświadczenie wiary, które wykaże dowodnie, czy rzeczywiście dla Boga jesteśmy gotowi na wszystko. Jest to postawa, która cechowała pierwszych chrześcijan, którzy nie wahali się nawet złożyć swoje życie w ofierze, dokumentując w ten sposób swą wierność i oddanie Bogu (Rz. 8,31-39; Flp. 3,7-15)!

2. Inna praca

a. Dzień poprzedzający Sabat nazwano w Słowie Bożym "dniem przygotowania" (Łk. 23,54).

b. Przygotowanie na Sabat powinno objąć:
(1) wykonanie zwykłych codziennych prac (2 Mjż. 20,9; 4 Mjż 15,29-36; 2 Mjż 35,2;
(2) zgodnie z Bożym poleceniem: "Sabat Pański jest we wszystkich mieszkaniach waszych" (3 Mjż. 23,3 BG), przez co rozumiemy:
- zabezpieczenie potrzeb normalnego funkcjonowania mieszkania i naszego życia;
- wysprzątanie i ozdobienie mieszkania;
- wprowadzenie uroczystej, świątecznej atmosfery.
(3) Biblia mówi, że na spotkanie z Bogiem w uroczyste, święte dnie, lud Boży przygotowywał się starannie - także gdy chodzi o powierzchowność (czyt. 1 Mjż. 35,1-4; 2 Mjż. 19,10.11). Rozumiemy więc, że przed rozpoczęciem Sabatu należy:
- przygotować całość świątecznego ubrania;
- wykonać odpowiednie czynności higieniczno-kosmetyczne (m.in. zasadniczą kąpiel, strzyżenie włosów, itd. itp.)

c. Na Sabat należy zabezpieczyć odpowiednią ilość pokarmu, gdyż w dniu świętym nie należy robić zakupów (Neh. 13,15-21).

d. Bóg polecił w Biblii odnośnie czynności kulinarnych: "Upieczcie, co macie upiec; ugotujcie, co macie ugotować" (2 Mjż 16,23). Dlatego też w dniu przygotowania winny być ukończone takie prace kuchenne jak:
- pieczenie mięs, ciast, itp.
- gotowanie podstawowych dań.
Zasadniczo w Sabat należy tylko przyrządzić wcześniej przygotowane potrawy, odgrzać je i podać na stół. Te sprawy każda gospodyni winna przemyśleć i praktykować w swoim domu zgodnie ze wskazówkami biblijnymi, z uszanowaniem sumienia własnego i domowników.

Niewątpliwie, wiele jest czynności i prac, które trzeba wykonać przygotowując się właściwie na Sabat. Wiele z nich jawi się na początku jako trudne i skomplikowane. A jednak doświadczenia rodzin chrześcijańskich jednoznacznie dowodzą, że to wszystko jest możliwe, więcej, że nie jest to wcale takie trudne. Nie wolno też zapominać, że jeżeli siłą motoryczną naszych wysiłków będzie miłość Boża i pragnienie posłuszeństwa, wtedy wszystko stanie się łatwiejsze, zaś Bóg udzieli nam Swego wsparcia: "Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega Jego przykazań; a przykazania Jego nie są uciążliwe" (1 Jana 5,3); "Wszystko mogę w Tym, który mię posila - w Chrystusie!" (Flp 4,13).

e. Pismo naucza, że Bóg nie chce abyśmy w dzień sobotni udawali się w podróż za swymi, np. handlowymi, sprawami (por. Iz 58,13.14);
(1) zakaz ten jest w pełni zrozumiały, gdyż zgodnie z IV przykazaniem Bożego Dekalogu, w sześciu dniach mamy "wykonywać roboty swoje"! Z kolei zmęczenie podróżą narusza polecenie odpoczynku (5 Mjż 5,14);
(2) wyjaśniamy, że "żydowski sabat" - określenie stosowane na określenie dystansu drogi, jaką wolno było przebyć Żydowi w sobotę (1100-1200 metrów) - nie było nigdy postanowieniem Bożym, lecz ustawą starszych (tradycja żydowska);
(3) a oto zasługujące na uwagę sformułowanie, które przyjęte zostało w Kościele Chrześcijan Dnia Sobotniego: "...zachowując IV przykazanie Bożego Dekalogu winniśmy uważać, by nie uczynić z soboty "faryzejskiego sabatu" z balastem absurdalnych ograniczeń: zarazem jednak nie możemy dopuścić by Sabat stal się "katolicką niedzielą" - dniem poświęconym raczej uciechom i rozrywce niż służbie Bożej..." (Uchwała Konferencji Teologicznej Kościoła).


II. PRZESTRZEGANIE SABATU


1. Sabat jest "dniem Pana" (2 Mjż 20,8-11), i powinien być poświęcony Jego chwale. Jest on zarazem dniem uczynionym "dla człowieka" (Mk 2,27) i winien wnosić Boże błogosławieństwo w życie ludzkie. Tego pragniemy i my, i Bóg (Iz 58,13.14)!

2. Aby w pełni korzystać z błogosławieństwa Bożego Sabatu, oprócz zaprzestania czynności zakazanych, należy:
a. rozpocząć dzień święty uroczystym rodzinnym nabożeństwem.
Uwaga: Sabat winien być dniem spędzanym wspólnie przez całą rodzinę (gdy wszyscy jej członkowie są wierzącymi i zachowują dzień święty). W ciągu tygodnia jesteśmy zajęci i zabiegani, przepracowani i zmęczeni. Niejednokrotnie nie mamy czasu na rozmowę, na podzielenie się swymi kłopotami czy radościami, na wspólne uwielbienie Boga. Niech te niedostatki rekompensuje Dzień Pański! Sabat okaże się wówczas wielką wartością i wielkim Bożym darem, jaki otrzymaliśmy!
b. poświęcić ten dzień na kształtowanie charakterów i poglądów naszych dzieci. Oczywiście, należy to czynić ustawicznie, nie tylko w Sabat - tak właśnie, jak czynił to Abraham (1 Mjż 18,19) - ale dzień święty jest szczególną ku temu okazją!
c. modlić się i śpiewać, budując wiarę swoją i wiarę współbraci (Ef 5,19.20);
d. uczęszczać na społeczne zgromadzenia ludu Bożego (Hbr 10,25; por. Łk 4,16; DzAp 17,2; 18,4);
e. odwiedzać chorych, słabych, starców (Jak 1,27);
f. należy także odpocząć fizycznie, gdyż taka jest wola Boża i takie m.in. przeznaczenie dnia sobotniego (5 Mjż 5,14).

3. Dla pełnego odpoczynku istotną jest także właściwa rozrywka. Jednak w chrześcijańskich domach w Sabat nie słucha się radia, nie ogląda telewizji, nie czyta świeckich książek, itp. a młodzież chrześcijańska nie rozgrywa np. meczów piłki nożnej!
W dniu tym naszą rozrywką także jest to, co ma związek z Bogiem. Ap. Paweł napisał w pewnym miejscu: "Póki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki... O tym rozmyślaj, tym się zabawiaj, aby postępek twój jawny był u wszystkich" (1 Tym 4,13-15 BG). Czas wolny wykorzystywany jest na ciekawe spotkania młodzieżowe, podczas których przeprowadza się konkursy biblijne itp., słucha opowiadań starszych, dyskutuje, wierzący wiele śpiewają, spacerują, i oddają się różnym zajęciom, które nie naruszają charakteru dnia świętego, przeciwnie, pogłębiają refleksję religijną, rozwijają duchowość, kształcą w Słowie Bożym.

4. Czynności dozwolone wyjątkowo:
a. Już w czasach starotestamentowych dozwalano wykonywać w Sabat obrzezkę (Jan 7,22). Rozumiemy, że w Sabat dozwolone są czynności związane z duchowym życiem człowieka. W Nowym Testamencie mogą to być czynności takie, jak chrzest (Mt 28,19.29) i wkładanie rąk (DzAp 8,14-17); pomazywanie chorych olejkiem (Jak 5,14.15) i związane z tym przygotowania;
b. Pan Jezus wskazał na kapłanów, którzy w Sabat zobowiązani byli do składania znacznej ilości ofiar, co wiązało się ze służbą Bożą, ale było również fizyczną pracą (Mt 12,1-5). Jest to dla nas wskazówka, że czynności związane ze służbą Bożą, z funkcjonowaniem nabożeństw i wszelką duchową posługą, mogą i powinny być podejmowane także, a czasami szczególnie w Sabat, mimo że są związane z wysiłkiem fizycznym. Do takich zaliczać należy także:
- podróże pastorów i ewangelistów do Zborów i Placówek;
- ćwiczenie chórów i zespołów;
- przygotowanie i podanie ugotowanych wcześniej posiłków podczas większych zgromadzeń;
- zakupienie posiłku w czasie przebywania na zjazdach lub ewangelizacjach, jeśli nie ma innej możliwości zaopatrzenia się w żywność.
c. Przykład i nauka Jezusa Chrystusa wskazują, że wyjątkowo dopuszczalna może być każda, nawet najcięższa praca, której powodem jest nagle zrodzona sytuacja, np. powstałe zagrożenie zdrowia i życia ludzi czy zwierząt (pożar, powódź, choroba itp.). Na podstawie Łk 13,15 rozumiemy, że powinny być także wykonywane podstawowe czynności gospodarskie, takie jak karmienie i pojenie inwentarza. Lecz nie prace polowe (5 Mjż 5,14)!

Zakończenie: "Jeśli będziesz mieć sabat w uczciwości... wówczas... będziesz rozkoszował w Panu" (Iz 58,13.14 BG)! - Ta Boża obietnica spełnia się w życiu tych, którzy są wierni w przestrzeganiu Dnia Pańskiego!
Czasami jesteśmy pytani przez ludzi: "Jak wy to robicie, że potraficie wygospodarować każdego tygodnia jeden całkowicie wolny dzień?!" Czasami znów słyszymy: "Wam to dobrze, macie tyle wolnych dni!". Jeszcze inni mówią w formie zarzutu: "Cóż wam dzisiaj daje Sabat? To nie te czasy co kiedyś w Izraelu; jest niemożliwe, by dziś mieć jakikolwiek naprawdę wolny dzień!" Wszystkim możemy odpowiedzieć: "Przyjdźcie do Boga, i zaufajcie Mu! Pozwólcie, aby to On uporządkował wasze życie według Swojej woli, poddajcie się Jego Słowu! - Wtedy doświadczycie jakim błogosławieństwem także - a może szczególnie - dla współczesnego człowieka jest dzień święty! Ile pokoju i uciszenia wnosi w życie! Poznacie jaki smak i wartość ma społeczność z Bogiem i Jego ludem, w tym szczególnym, poświęconym i błogosławionym dniu!". "Pójdź i oglądaj!" - powiedział Filip do Natanaela, gdy zaprosił go do Jezusa (Jan 1,45-51). Mimo posiadanych uprzedzeń Natanael poszedł i znalazł Mesjasza. - Pójdźcie do Jezusa wszyscy, którzy jesteście zapracowani i zmęczeni, do tego stopnia, że nie macie już na nic czasu. On da wam odpocznienie duchowe, gdy przebaczy wasze grzechy (Mt 11,28-30). On zapewni wam też fizyczny odpoczynek, odpoczynek dla waszych utrudzonych i przepracowanych ciał - On, PAN SABATU (Mk 2,23)!


 

ARKUSZ ZWROTNY - Lekcja. 1/II


Pytanie 1: Przedstaw Twoje uwagi odnośnie przygotowania na dzień święty i zachowywanie go.
Pytanie 2: Jakie sprawy utrudniają Ci jeszcze właściwe zachowywanie dnia sobotniego?

PROSIMY O NADSYŁANIE NA OSOBNYCH KARTKACH SWOICH PYTAŃ CZY TEŻ WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z LEKCJAMI