Lekcja 30 - MODLITWA


Wstęp:

Modlitwa to bezpośrednie i niezawodne połączenie z naszym Bogiem. Modląc się, przystępujemy do Boga zgodnie z zaleceniem Słowa Bożego, w Imieniu Pana Jezusa Chrystusa (Jan 14,13; Ef 5,20; 6,18; Kol3,1.7).

 

I. ZNACZENIE MODLITWY

1. Ochrania nas przed pokusami (Mt 26,41);

2. Uczy czujności i wytrwania (Łk 21,34-36);

3. Wznieca miłość (Flp 1,9);

4. Uzdrawia (Jak 5,15);

5. Uwielbia Boga (Ps 141,2).

6. Według słów Pana Jezusa, skutek modlitwy jest zależny przede wszystkim od wiary proszącego (Mr 11,13-26).

7. Wierzący winni się wzajemnie wspierać modlitwami zanoszonymi do Boga (Jak 5,16; 1 Tym 2,1.2; por. DzAp 12,1-17).

UWAGA:

Modlitwa jest cudownym środkiem nie tylko otrzymywania darów Bożych, lecz służy zacieśnieniu więzów porozumienia, bliskości i miłości z naszym Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem. Modlitwę określano jako "rozmowę z Bogiem, a doświadczenie wiernych dzieci Bożych, w zupełności potwierdziło zasadność takiego określenia. Bóg jest niedaleko każdego z nas (por. DzAp 17,27), gdy modlimy się, wchodzimy nie tylko w kontakt z Nim, lecz przebywamy w Jego Obecności - czerpiąc z Jego Świętości i Chwały. Takie bliskie, bezpośrednie obcowanie, zmienia nasze życie, a również (nawet!) naszą fizjonomię (czytaj: 2 Mjż 34,24-35; 2 Kor 3,18).

 

II. JAK SIĘ MODLIĆ?

1. Jak do najczulszego Ojca, nie zapominając jednak, iż jest to "Ojciec Niebieski" - pełen chwały, majestatu i potęgi Bóg (Mt 6,9).

2. Modlitwa "na pokaz" nie tylko nie spełnia swego zadania i nie sprowadza Bożych błogosławieństw, lecz została napiętnowana jako niegodna (Mt 6,5).

3. Nie wolna zapominać o tym, że człowiek, który nie chce czynić woli Bożej, który świadomie i dobrowolnie łamie Boże przykazania, nie może liczyć na wysłuchanie swych modlitw (Przyp. Sal. 28,9);

a. Należy sobie uświadomić to także, że naszego nieposłuszeństwa nie "wynagrodzi" Bogu żadna ofiara (1 Sam 15,22).

4. Modlitwa połączona z postem, jest w stanie rozwiązać najtrudniejsze nawet problemy (Mr 9,17-29; DzAp 14,23).

 

III. KIEDY SIĘ MODLIĆ?

1. Nie ma ograniczenia co do czasu, gdyż Bóg zawsze słyszy nas i wysłuchuje (1 Jana 5,14.15; Ps 34,16-19).

2. Przykłady biblijne pouczają nas, iż modlić się można zawsze i wszędzie:

a) wcześnie rano (Mr 1,35);

b) o różnych porach dnia (Dan 6,10; DzAp 10,30);

c) w szczególnych okolicznościach, bez względu na porę dnia (DzAp 21,3-6);

d) wieczorem (1 Mjż 24,63);

e) w nocy (Łk 6,12; Treny Jer 2,19);

f) Pismo Święte mówi o modlitwie ustawicznej (1 Tym 2,1; 1 Tes 5,17; Łk 18,1).

 

IV. GDZIE SIĘ MODLIĆ?

1. W domu Bożym, to jest w zgromadzeniu (Hbr 10,25; por. Iz 56,7).

2. W sercu ("w komorze"), w ciszy i skupieniu (Mt 6,6).

3. W otoczeniu przyrody (1 Mjż 34,63).

4. Nawet w więzieniu (DzAp 16,19-31).

Zakończenie: Modlitwa była potrzebna nie tylko za dni apostołów. W czasach dzisiejszych potrzeba nam wytrwałej i wiernej modlitwy. "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie." - powiedział Jezus (Mt 26,41).

UWAGA:

Jeżeli znasz osoby zainteresowane zagadnieniami wiary i zbawienia, zwróć ich uwagę na Korespondencyjny Kurs Biblijny i zachęć do uczestnictwa. Pośrednictwa Twoje będzie wkładem w wielkie dzieło Ewangelii.


ARKUSZ ZWROTNY - Lekcja 30Pytanie 1: Czym dla dziecka Bożego jest modlitwa ?

Pytanie 2:
W jaki sposób mamy przystępować do Boga w modlitwie, tj. z jaką postawą i uczuciami ?

Pytanie 3:
W jakich okolicznościach można i należy się modlić ?

Pytanie 4:
Gdzie można i należy się modlić ?