Lekcja 29 - CHRZEST WIARY


Wstęp:

Chrzest, który był znany wśród Żydów, jest postanowieniem i praktyką chrześcijańską. Słowo Boże od każdego, kto uwierzy żąda przyjęcia chrztu, który jest zewnętrznym wyrazem wiary i odrodzenia. Pan Jezus powiedział, iż konieczne jest "narodzenie z wody i z Ducha" (Jan 3,5). Wyraz chrzest (gr. "baptizein") wskazuje zarazem na firmę biblijnego chrztu. Wymienione słowa greckie oznacza - "zanurzyć".

 

I. POLECENIE WYDAŁ SAM PAN

1. Zbawca nakreślił zadanie wszystkich wierzących Kościoła, aż do kresu czasu (Mt 28,18-20);

a. Jezus występuje tutaj jako Pan i Władca, który ma do przekazania światu swą wolę odnośnie zbawienia ludzi;

b. Do występowania w Jego imieniu upoważnia Apostołów i wszystkich wiernych, aż do końca świata (por. Mt 24,14);

c. Posłańcy Boży, nie mają prawa głosić swych poglądów, lecz tylko naukę pochodzącą od Boga ("nauczając wszystkiego co wam przykazałem"!)

d. Zewnętrznym znakiem między wcześniejszym życiem ludzi, a początkiem ich nowego życia, jest chrzest.

2. Chrzest musi poprzedzić słuchanie i czytanie Słowa Bożego, i wiara (Mr 16,15.16).

3. Poprzedzać go musi żal za grzechy i nawrócenie (DzAp 2,38).

4. Udzielany jest tym, którzy tego gorąco pragną (DzAp 8,36-39).

5. Jezus Chrystus i Apostołowie określili obrzęd chrztu i moment chrztu, jako śmierć "starego człowieka" i narodzenie się wierzącego do nowego życia w Bogu (Jan 3,3-8; Rz 6,3-14).

 

II. ZNACZENIE I WYMOWA CHRZTU

1. Apostoł Paweł wykazuje głęboką analogię i dokonuje wiele mówiącego porównania między chrztem, a śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa (Rz 6,3.4);

a. pewne zjawiska kończą się definitywnie w chwili chrztu (Rz 6,10-14; 6,6; Kol 3,5; 1 Kor 6,9-11);

b. życie po chrzcie jest całkowicie odmienione (Rz 6,5.17.18; Ef 4,22-32).

2. Chrzest jest uroczystym wyznaniem wiary i znakiem wstąpienia w przymierze z Panem (1 Tym 6,12; por. DzAp 8,36-38).

3. Przez chrzest wierzący staje się dzieckiem Bożym i członkiem Kościoła Bożego (1 Kor 12,13; Ef 2,19-22).

4. Przez chrzest wierzący zostaje włączony do grona Rodziny Bożej i staje się dziedzicem Wieczności (Gal 3,26-29; Mr 16,16).

 

III. BIBLIJNA FORMA CHRZTU

1. Przykładem dla nas, ludzi, jest Pan Jezus, który przystąpił do chrztu w Jordanie będąc dorosłym i ochrzczony został przez zanurzenie (Mt 3,13.16; Łk 3,21-23);

a. jeśli warunkiem chrztu są: poznanie wszystkich nauk Bożych, żal za grzechy i nawrócenie (Mt 28,20), to jest oczywistym, że

biblijnego chrztu nie może przyjąć ani niemowlę, ani dziecko, lecz wyłącznie człowiek dorosły;

b. w Kościele Apostolskim chrzest odbywał się wyłącznie przez całkowite zanurzenie, o czym świadczy nie tylko historia, lecz przede wszystkim Biblia, gdy mówi o:

1) chrzcie dokonywanym tam, gdzie było wiele wód (Jan 3,23);

2) "wystąpieniu Jezusa z wody" (Mt 3,16);

3) "zstąpieniu w wodę" Filipa i posłańca Kandaki (Dzap 8,38),

4) "pogrzebaniu z Chrystusem przez chrzest" (Rz 6,4; Kol 2,12). Pogrzebanie to, pokrycie, znikniecie z powierzchni - to dzieje się w momencie zanurzenia;

5) słowo greckie "baptizen" użyte na określenie chrztu oznacza "zanurzenie".

2. Formuła chrztu: "W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego." jest biblijna (Mt 28,19).

3. Wody potopu są w pewnym sensie obrazem chrztu. Ap. Piotr przypominając wody potopu, jednocześnie podkreślił zbawiającą rolę chrztu: "Ona (woda) jest obrazem chrztu, który teraz was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa" (1 Ptr 3,21 NP).

Zakończenie:

Słowo Boże naucza: "Jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest" (Ef 4,5). Są to bardzo ważne słowa. Nie można ich jednak rozumieć w ten sposób, iż jakiegokolwiek posiadamy Pana, jakąkolwiek wiarę i jakikolwiek chrzest - powinniśmy się nimi zadowolić i pozostać im wierni. Jest tylko jeden prawdziwy Pan, jedna prawdziwa wiara i jeden prawdziwy CHRZEST. Musimy poznać prawdziwego Pana, musimy posiąść prawdziwą wiarę i być ochrzczonymi prawdziwym chrztem. Tylko wówczas jesteśmy na drodze do szczęścia i błogosławieństwa doczesnego i wiecznego.


ARKUSZ ZWROTNY - Lekcja 29Pytanie 1: Kto może przystąpić do chrztu i poddać się temu świętemu obrządkowi?

Pytanie 2: Czym jest chrzest - jaką posiada wymowę?

Pytanie 3: Jaka jest biblijna forma chrztu?

Pytanie 4: Jaka jest biblijna formuła chrztu?