Lekcja 28 - ŚWIĘTA, PAMIĄTKI I OBRZĘDY KOŚCIOŁA BOŻEGO NOWEGO PRZYMIERZA


Wstęp:

Naród Izraelski w czasach Starego Przymierza zachowywał wiele różnorakich świąt, obrzędów i pamiątek. Ich znaczenie skończyło się w chwili śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Chrześcijan obowiązują jednak pewne, wskazane przez Boga i Jezusa Chrystusa, ustanowienia instytucjonalne. Upamiętnione w nich zostały szczególne wydarzenia Planu Zbawienia i podkreślone wartości duchowe, dane ludowi Bożemu.

 

I. ŚWIĘTA

1. Pierwszym, wielkim wydarzeniem, na które Bibli zwraca naszą uwagę, było stworzenie Ziemi i życia na niej (1 Mjż 1,1-31);

a. twórcza moc, jest dowodem i manifestacją Bóstwa (Ps 33,6.9; Iz 40,26; Jer 10,10-13).

2. Pamiątką stworzenia /świętem stworzenia/, ustanowiony został siódmy dzień tygodnia - Sabat /sobota/ (1 Mjż 2,1-3; 2 Mjż 20,11; por. Ps 111,4).

3. Sabat jest ponadto:

a. dniem szczególnego Bożego błogosławieństwa (1 Mjż 2,3; Iz 58,13.14);

b. dniem radości dzieci Bożych (Łk 13,10-17);

c. dniem zgromadzeń wiernych (Łk 4,16.17; DzAp 13,42-44);

d. na równi z innymi przykazaniami, zachowywanie tego święta (nakazanego IV Przykazaniem Dekalogu) jest dowodem miłości wobec Boga (1 Jana 2,3-7).

 

II. PAMIĄTKI I OBRZĘDY

1. Chrzest wodny (Mt 28,18-20; Mr 16,15.16; Rz 6,3-6);

a. praktykowany w Kościele apostolskim przez całkowite zanurzenie (DzAp 8,36-40).

2. Wkładanie rąk:

a. Wkładanie rąk od najdawniejszych czasów było znakiem szczególnego błogosławieństwa (czytaj: 1 Mjż 48,13.14); znakiem ordynacji - upoważnienia do szczególnej służby (4 Mjż 8,9-11.18; 27,18-23). W Nowym Testamencie został ustanowiony jako znak zewnętrzny napełnienia Duchem Świętym (DzAp 8,17)

b. Na wszystkich nowoochrzczonych, ku przyjęciu Ducha Świętego (Hbr 6,1-3; DzAp 8,14-17);
1) Posiadanie Ducha Świętego jest absolutnie konieczne, aby dzieło Chrystusa mogło się realizować w nas i poprzez nas (Łk 24,49; Rz 8,11-17; por. Jan 7,37-39);

c. Na powołanych do szczególnego poświęcenia się w służbie Bożej:
1) Bóg wyposażył apostołów Duchem Świętym (DzAp 2,1-4), aby mogli z mocą głosić Słowo Boże (DzAp 2,5-41);
2) Gdy w Kościele na pewne ważne funkcje powoływano ludzi pełnych Ducha Świętego, wkładano na nich ponownie ręce - co było aktem ordynacji i uwierzytelnienia ze strony Kościoła, a zarazem znakiem obdarzenia darem Ducha - darem Łaski Bożej (DzAp 6,1-7; 13,1-3; 1 Tym 4,14);

d. Na chorych (Mr 16,18; por Łk 4,40,41; DzAp 28,7-9);

e. Jako wyraz błogosławieństwa (Mt 19,13-15; por. 1 Mjż 48,13.14);

3. Obrzęd oczyszczenia, pokory i służby - umywanie nóg

a. Nakazany przez Jezusa Chrystusa, poprzedza chwilę Łamania Chleba /Wieczerzy Pańskiej/ (Jan 13,3-17);

b. Kto tego nie czyni, nie ma cząstki z Jezusem (Jan 13,8);

c. Wierzący powinni sobie nawzajem umywać nogi (Jan 13,14);

d. Obrzęd ten znany był i praktykowany przez wiernych w czasach apostolskich (1 Tym 5,9.10)

4. Łamanie Chleba /Wieczerza Pańska/, jest pamiątką śmierci i przelania krwi Pana Jezusa Chrystusa (Mt 26,26-30; 1 Kor 11,23-29);

a. Chleb jest symbolem Ciała Jezusa Chrystusa (1 Kor 11,23.24);

b. Wino jest symbolem Jego świętej Krwi - (1 Kor 11,25).

UWAGA:

Chleb i wino, to symbole, a nie rzeczywiste Ciało
i Krew. Spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa nie miałoby żadnego sensu i znaczenia (Jan 6,63). Jezusa należy bowiem przyjąć wiarą przez Słowo Boże /a nie do żołądka!) (Jan 6,35.40). Słowa Jezusa: to jest ciało moje, nie mogą być przyjmowane dosłownie, lecz przenośnie, podobnie jak wiele innych Jego wypowiedzi. Jezus stwierdził na przykład:Ja jestem drzwiami... (Jan 10,7); albo: Ja jestem winnym krzewem... (Jan 15,1). - Któż przyjmuje te stwierdzenia dosłownie?

c. W Wieczerzy Pańskiej winni brać udział wszyscy wierni (Mt 26,27), a nie tylko kapłani (Jan 6,48-58);

d. Obrządek ten należy obchodzić aż do powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa (1 Kor 11,26).

e. Bardzo ważne jest, aby do Wieczerzy Pańskiej przystępować godnie (1 Kor 11,27-32).

5. Nakrywanie głowy przez niewiasty, w czasie modlitwy lub prorokowania - głoszenia Słowa Bożego (1 Kor 11,1-16);

a. jest to wyraźne polecenie Boże (1 Kor 11,4-6);

b. dla wiernych Kościoła Bożego jest to sprawa bezsporna (1 Kor 11,16).

Zakończenie:

Ustanowione przez Boga pamiątki, obrzędy i święta zostały sfałszowane:

a. w miejsce soboty, postanowiono "dzień słońca", pierwszy dzień tygodnia - niedzielę,
b. w miejsce Łamania Chleba /Wieczerzy Pańskiej/, ustanowiono tzw. "bezkrwawą ofiarę" - mszę,
c. w miejsce chrztu przez zanurzenie, wprowadzono chrzest niemowląt przez pokropienie lub polanie,
d. wkładanie rąk przetrwało w zniekształconej formie tzw. bierzmowania,
e. umywania nóg przed Łamaniem Chleba nie praktykuje się powszechnie wcale /z wyjątkiem piątku "wielkiego tygodnia", co czyni tylko nieliczna grupa hierarchii kościelnej/,
f. nakrywanie się niewiast do modlitwy nie jest znane i praktykowane.

Słowo Boże uczy nas, że ważne jest i konieczne naśladowanie Jezusa Chrystusa we wszystkim (1 Jana 2,6). Jezus kazał nauczać i praktykować tylko to, co On sam ustanowił (Mt 28,18-20).

UWAGA:

Jeżeli znasz osoby zainteresowane zagadnieniami wiary i zbawienia, zwróć ich uwagę na Korespondencyjny Kurs Biblijny i zachęć do uczestnictwa. Pośrednictwo Twoje będzie wkładem w wielkie dzieło Ewangelii.