Lekcja 26. - CODZIENNE ŚWIADECTWO WIARY


Wstęp:

Posiadać Prawdę Bożą, a nie przekazywać jej dalej słowem i czynem, posiadać dobra, a nie udzielać potrzebującemu - równa się odrzuceniu głodnego od naszego sytego stołu, czy odmówieniu pomocy ginącemu.

I. ZOSTALIŚMY POWOŁANI DO SŁUŻBY

1. Wzniosły przykład Jezusa Chrystusa

a. On przyszedł, aby służyć (Mt 20,28; por. Flp 2,4-8);

2. Każdy, kto poznał Prawdę, powołany jest do służby

a. Boży ludzie traktowali poważnie ten obowiązek (DzAp 20,17-21),

b. nauka biblijna w tej sprawie (Rz 7,6; 12,11).

3. Służba w głoszeniu Prawdy Bożej

a. polecenie pełnienie służby dał Pan (Mt 28,19.20),

b. motywacją do tej służby jest świadomość, że kto nie uwierzy, zginie na wieki (Mr 16,15.16;

c. ten, kto ma uwierzyć, musi najpierw słyszeć poselstwo Ewangelii (Rz 10,13-15),

d. obowiązek wydawania świadectwa spoczywa na każdym, kto poznał Prawdę (DzAp 4,20; 1 Ptr 2,9.10; por. Ezech 33,1-9);

c. świadczenie słowem nie poparte świadectwem życia niewiele znaczy (1 Ptr 3,15.16).

4. Wielkie dzieło świadczenia, zakończy się w dniu powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa (Mt 24,14).

 

II. ŚWIADECTWO CODZIENNEGO ŻYCIA

1. Jezus stwierdził, że ludzie żyjący zgodnie z wolą Bożą, są "światłością świata" i "solą ziemi" (Mt 5,13-16);

2. Wysokie duchowe wartości, którymi żyje lud Boży mają zostać objawione światu poprzez:

a. małżeństwo, którego istotę, wartość i znaczenie Biblia przedstawia następująco:
1) jest pochodzenia Bożego (1 Mjż 2,18-23);
2) jest ścisłą wspólnotą duchowo-cielesną dwojga ludzi (1 Mjż 2,24);
3) jest związkiem monogamicznym (Mt 19,5.8);
4) dozgonnym i trwałym (Mt 19,6; Rz 7,2.3);
5) mąż i żona wzajemnie się miłują, mąż okazuje żonie opiekę i miłość, zaś żona mężowi miłość i poddaństwo (1 Ptr 3,1-7; Ef 5,23; Kol 3,18; Tyt 2,4.5);
6) znakiem uległości żony wobec męża, jest nakryta głowa, w czasie modlitwy i prorokowania (1 Kor 11,3-16);
7) małżonkowie współpracując z sobą, działając dla dobra rodziny i innych ludzi (Przyp. Sal. 14,1; 15,6; Iz 8,18; DzAp 18,24-26; Rz 16,3);
8) Pismo Święte ostrzega przed zawieraniem małżeństw z niewiernymi (2 Kor 6,14-16; 1 Kor 7,39), oraz przed niewiernością małżeńską (Mt 5,27.28; Hbr 13,4; 1 Kor 6,9);

b. Rodzinę, której powołaniem jest:
1) odzwierciedlać idealny wzór "Rodziny Bożej" (DzAp 17,28.29);
2) rodzice mają być wzorem dla swych dzieci (Mt 5,13-15; por. 1 Tym 3,5; 2 Tym 1,5);
3) mają uczyć dzieci zasad Pisma i życia zgodnego z wyznawaną wiarą (1 Mjż 18,19; 5 Mjż 4,6-8; 2 Tym 3,15-17);
4) mają uczyć je posłuszeństwa, troski o domowników i bliźnich (1 Tym 3,4; 5,4; Tyt 2,4.5; Gal 6,2);
5) mają je wychowywać w biblijnej karności (Ef 6,4; Kol 3,21; 1 Tym 4,13);
6) dzieci winny czcić rodziców (Przyp. Sal. 12,1; 1 Tym 4,12-16);
7) krnąbrność i lekceważenie rodziców jest grzechem (2 Mjż 21,15-17; 5 Mjż 21,18-21: Przyp. Sal. 20,20; 30,17);
8) Ap. Piotr wystosował apel o dobre, chrześcijańskie świadectwo rodziny (1 Ptr 2,11.12).

c. Rzetelną pracę na każdym miejscu:
1) Bóg dał przykład pracy i to samo nakazał ludziom (1 Mjż 1,28; 2,2; 2 Mjż 20,8-11);
2) Pan Jezus pracował (Mt 9,35; Jan 5,17: Łk 10,7);
3) ważne uwagi apostolskie odnośnie pracy (2 Tes 3,7-10; 1 Tes 4,10-12; Rz 12,11);
4) pracownicy nie powinni pracować "na oko" (pozornie), lecz o oddaniem (Ef 6,5-8; Kol 3,22-25; Tyt 2,9.10);
5) Kto nie chce pracować, musi ponosić skutki tego (2 Tes 3,10);
6) lenistwo jest grzechem (Przyp. Sal 6,6-11; 10,26);
7) bardzo niebezpieczne jest także lenistwo duchowe, myślowe (Łk 24,25.26 Hbr 5,11);
8) pracodawcy mają być uczciwi dla swych robotników; nie wolno im ich wyzyskiwać (Łk 10,7 Tym 5,18; Jak 5,1-6; Kol 4,1 Ef 6,9);

d. właściwy wygląd zewnętrzny:
1) Biblia popiera piękno zewnętrzne ludzi. Radzi zarazem, aby chrześcijanie dbali o umiar we wszystkim (1 Tym 2,6.10; 1 Ptr 3,3-5; por. Przyp. Sal. 11,22);
2) Pismo Św. poucza, że sprzeczne z naturą jest zapuszczanie zbyt długich włosów przez mężczyzn i noszenie zbyt krótkich włosów przez niewiasty (1 Kor 11,6.14.15);

e. Właściwe towarzystwo i rozrywki:
1) niektóre formy rozrywki nie uwzględniają wysokich wymagań moralnych Pisma Świętego, i dlatego chrześcijanina winna cechować rezerwa i negacja wobec ujemnych elementów występujących w świecie (1 Jana 2,15-17 1 Ptr 2,11.12);
2) chrześcijanin winien mieć właściwe rozeznanie tego co jest dobre, a co złe (Rz 12,1.2; 1 Kor 2,12; Jak 4,4; Ef 5,17);
3) Powinno nas interesować to, co czyste i dobre, co buduje i jest pożyteczne (1 Kor 6,12; 10,23; Flp 4,8);
4) wiele rzeczy w świecie, jest przesyconych złem, którego mamy się wystrzegać (1 Kor 6,9.10; 15,33; Ef 5,3-5, Kol 3,5-8; 2 Kor 6,14-18; Gal 5,19-21);
5) Pismo Św. zaleca właściwe korzystanie z takich darów Bożych jak: kontakt z przyrodą, słońcem, powietrzem, wodą; korzystanie z dobrej muzyki, śpiewu i literatury, które nas budują, korzystanie ze spotkań, "agap" ludu Bożego, i godziwej, chrześcijańskiej rozrywki (Ps 8,4-8; 65,6-14; Mt 5,1; 17,1; 1 Tym 4,8; 1 Kor 9,24-27; DzAp 2,42.46.47);

 

III. CHRZEŚCIJAŃSKIE POSŁUSZEŃSTWO WŁADZY ŚWIECKIEJ

1. Bóg wszystkich miłuje. Wobec Boga wszyscy ludzie są równi (1 Tym 2,4; Mat 5,45; DzAp 10,28-38; Rz 2,11).

2. Chrześcijanin jest zawsze wolnym, ale pod płaszczykiem wolności nie może pozwalać sobie na zło (Gal 5,1.13; 2 Kor 5,17; Jan 8,32.36; 2 Kor 9,7).

3. Chrześcijanin nie wyrzeka się swego narodu ani swego obywatelstwa, najwyżej mogą mu być one odebrane ze względu na Ewangelię (Mt 10,5.6; 15,24; Łk 19,41-43; DzAp 21,39; 22,3; 2 Kor 11,22; DzAp 16,37.38; 22,25-29).

4. Władza świecka pochodzi od Boga (Dan 2,20-22; Hioba 12,16-25; Rz 13,1-4; 1 Ptr 2,14);

5. Ogólnie chrześcijanin kieruje się dwiema podstawowymi zasadami (Mt 22,21; DzAp 4,19; 5,29).

Zakończenie: Przez codzienne świadectwo, pobożnego, cichego, sprawiedliwego życia, możemy się dobrze przysłużyć Dziełu Bożemu. Taką właśnie myśl wyraża ap. Piotr gdy pisze: "Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej waszym dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia" (1 Ptr 2,12 NP).

ARKUSZ ZWROTNY - Lekcja 26


Pytanie 1: Jakie zlecenie zostało dane wszystkim, którzy poznali Prawdę Bożą (Mt 28,19.20) ?

Pytanie 2: Jakie ma być codzienne życie wierzącego, by mógł być "światłością świata" i "solą ziemi" ?

Pytanie 3: Jaki wpływ ma na nas towarzystwo i rozrywki z jakich korzystamy ?

Pytanie 4: Czego Słowo Boże naucza odnośnie posłuszeństwa władzy świeckiej ?