Lekcja 25 - BOŻA TROSKA O NASZE ZDROWIE


Wstęp:

Niewłaściwym byłoby sądzić, iż Bóg troszcząc się o nasze zbawienie, nie zwraca uwagi na ciało, w którym żyjemy na Ziemi. Wielu sądzi, iż skoro "ciało i krew królestwa Bożego nie odziedziczą" (1 Kor 15,50), to można o nie nie dbać. Tak nie jest. Słowo Boże ma na ten temat wiele do powiedzenia (czyt. 1 Tes 5,23).

 

I. UZASADNIONA TROSKA O CIAŁO

1. Ciała nasze są świątynią Bożą i winniśmy w nich wysławiać naszego Boga (1 Kor 6,19.20; 2 Kor 6,16; por. Rz 12,1).

2. Przykazanie "nie zabijaj" dotyczy naszego ciała (2 Mjż 20,13),

3. Bóg jest naszym Lekarzem, któremu zależy na zdrowiu naszych ciał (2 Mjż 15,26; Ps 103,3),

4. Słowo Boże wzywa nas, abyśmy zachowali w czystości na dzień przyjścia Pana Jezusa, również nasze ciała (1 Tes 5,23),

5. Kto nie respektuje zasad zdrowia, kto nie chroni w właściwy sposób swego ciała, naraża się na gniew Boży (1 Kor 3,16.17),

UWAGA: "W zdrowym ciele, zdrowy duch!" - ta popularna zasada powinna być szczególnie mocno akcentowana tam, gdzie ludzie troszczą się o swe wieczne zbawienie.

 

II. HIGIENA CIAŁA, HIGIENA PSYCHICZNA I WŁAŚCIWE POŻYWIENIE

1. Jako chrześcijanie winniśmy przestrzegać zasad higieny ciała, co wyraża się m.in. w:

a. czystości:
1) Zalecono nam wodę i mydło! (Tyt 2,5; por. 1 Mjż 18,1-4; 19,2);
2) Brud cielesny jest symbolem grzechu (Ps 40,3; 69,3);

b. odpoczynku:
1) w dostatecznej ilości snu (Ps 127,2; Kazn. Sal. 5,11; Przyp. Sal 3,24; por. Jan 11,11.12);
2) w odpoczynku sobotnim (1 Mjż 2,1-3; 2 Mjż 20,8-10),

c. korzystaniu z licznych darów przyrody (5 Mjż 33,13-17);
1) wody (Przyp. Sal. 5,15),
2) słońca (Mat 5,45; Kazn. Sal 11,7),
3) ziół (Ps 104,14).

2. Ważną dla zdrowia, samopoczucia i szczęśliwego życia, jest również higiena psychiczna, gdzie znaczenie posiada:

a. światopogląd biblijny (Mt 11,28-30, 2 Tym 1,7-12) w tym ufność Bogu (Przyp. Sal. 3,5-8; Ps 112,6-8);

b. uczynność względem ludzi (Iz 58,7.8);

c. pogoda ducha, optymizm życiowy (Przyp. Sal 17,22);

d. dobre krzepiące wieści (Przyp. Sal 15,30);

e. posiadanie wiernego i oddanego przyjaciela (Przyp. Sal 27,9; 17,17; 18,24).

3. Ważne dla zdrowia jest także umiarkowanie we wszystkich sprawach (1 Kor 9,24-27; 10,31; 1 Ptr 2,11).

4. Odżywianie jarzynami i owocami zdaniem wielu lekarzy jest najzdrowsze; taką dietę Bóg dał na początku człowiekowi (1 Mjż 1,29).

5. Jednak od czasu potopu ludziom pozwolono jeść mięso (1 Mjż 9,3.4).


III. DIETA NARODU WYBRANEGO

1. Mąż Boży, Noe, znał dobrze różnicę między zwierzętami czystymi, a zwierzętami nieczystymi. (1 Mjż 7,2.3).

2. W trosce o zdrowie swojego ludu (por. 2 Mjż 15,26), Bóg, który wie doskonale, co służy, a co szkodzi ludzkiemu organizmowi - gdyż on nas stworzył - określił, co należy spożywać, a czego nie wolno (3 Mjż 11,1-47).

a. identyczny wykaz znajduje się w 5 Mjż r. 14,1-27.

3. Spożywanie pokarmów określonych w Biblii jako nieczyste, jest przestępstwem na miarę bałwochwalstwa (Iz 66,15-17).

4. Wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu, jako jeden w owoców Ducha Świętego, znamionowały tych, którzy stosowali się do Bożych zasad w kwestii odżywiania (Gal 5,23).

 

IV. CHRZEŚCIJANIN A DIETA

1. Chrześcijanin powinien spożywać te pokarmy, które Bóg stworzył, "aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem". (1 Tym 4,3-5).

2. Nieczystego mamy się nawet "nie tykać", a tym bardziej spożywać (2 Kor 6,14-18).

3. Chrześcijanin wstrzymuje się także od spożywania krwi (DzAp 15,29; por. 1 Mjż 9,4).

4. Wstrzymuje się od wszelkiej nieczystości zarówno fizycznej jak i moralnej (Obj 21,27; por. 3 Mjż 11,1-47).

5. Ktokolwiek lekceważy Boże polecenia odnośnie właściwego odżywiania i naraża swe zdrowie, naraża się tym samym na gniew Boży i odrzucenie przez Jezusa Chrystusa (1 Kor 3,16.17; 1 Tes. 5,23; por. Iz 66,15-17).

6. Bożych przepisów zdrowotnych przestrzegali:

a. Jezus (Mr 5,13 - dlaczego zniszczył to stado?)

b. apostołowie (DzAp 10,13),

c. nakaz obowiązuje do powtórnego przyjścia Chrystusa (Iz 66,15-17).

7. Chrześcijanin odrzuca ponadto narkotyki, tytoń i inne, które szkodzą organizmowi i zabijają jego siły żywotne (2 Mjż 20,13, 1 Kor 3,16-17, 1 Kor 10,31),

8. Chrześcijanin wie też, że nie wolno się upijać (1 Kor 6-10);

a. pijaństwo jest strasznym nieszczęściem i wielkim grzechem (Iz 5,11, Przyp. Sal. 20,1; 23,20.21),

b. jest ono zarazem oznaką nienawrócenia (Łk 21,34),

Zakończenie: "Cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano (Rz 15,4).Wierni tej zasadzie, korzystajmy z budujących przykładów (czytaj: Dan 1,11-20).


ARKUSZ ZWROTNY - Lekcja 25


Pytanie 1: Czy w świetle nauki biblijnej troska o nasze ciało jest uzasadniona ?

Pytanie 2: Jakie znaczenie dla życia i zdrowia ludzkiego ma higiena fizyczna i psychiczna oraz pożywienie ?

Pytanie 3: Jakie postanowienia dał Bóg Izraelitom w trosce o ich zdrowie (3 Mjż 11,1-47) ?

Pytanie 4: Czy zwierzęta nieczyste i pokarmy z tychże znane były dopiero od czasów Mojżesza ? Kto już znacznie wcześniej znał różnicę między czystym i nieczystym ?

Pytanie 5: Czy chrześcijanie powinni dbać w swe zdrowi i wstrzymywać się od skalania nieczystymi pokarmami ?

Pytanie 6: Czego uczy nas tekst 1 Kor. 3,16.17 ?