Lekcja 24 - PRAWDZIWA OPOKA


Wstęp:

Jest niezmiernie ważne, aby chrześcijanin znał OPOKĘ, na której został zbudowany Kościół Boży.

Wartość opoki określił Pan Jezus, gdy mówił o dwóch budowniczych: jednym, który zbudował dom na nietrwałym piasku, i drugim, który zbudował swój dom na niewzruszonej skale (Mt 7,24-27). Prawdziwy Kościół Boży został również zbudowany na mocnej i niezwyciężonej OPOCE, a dlatego jak powiedział Pan Jezus mimo licznych ataków, "moce piekielne nie zwyciężą go" (Mt 16,18). Kto jest OPOKĄ Kościoła Bożego? Czy jest nią ktoś ze śmiertelnych, poddanych słabości ludzi? Czy Pan Jezus zbudował Swój Kościół na ap. Piotrze lub innym człowieku?

 

I. OPOKA LUDU BOŻEGO STAREGO TESTAMENTU

1. Od najdawniejszych czasów na Ziemi żyli wierni Bogu i poświęceni ludzie. znamy i z wielkim szacunkiem wymieniamy imiona: Enocha, Noego, Abrahama, Mojżesza, Eliasza, Dawida, Salomona, Daniela - jednak nikt z nich nie był nigdy uważany i sam siebie nie uważał za Opokę. Zdawali sobie bowiem doskonale sprawę z własnej słabości i niedoskonałości - byli tylko ludźmi. Znali jednak OPOKĘ na której sami się opierali - OPOKĄ TĄ BYŁ BÓG!

a. Świadectwo Mojżesza (5 Mjż 32,15.18.30);

b. Świadectwa króla Dawida (2 Sam 22,1-3.32);

c. Świadectwa psalmisty Dawida (Ps 18,3.32.47).

2. Słowo Boże wyjaśnia, iż skałą ludu Izraelskiego, Opoką która prowadziła ich do Chanaanu, był Jezus Chrystus (1 Kor 10,1-4).

 

II. JEZUS CHRYSTUS - OBIECANA OPOKA KOŚCIOŁA

1. Fakt, iż Jezus Chrystus jest Opoką Kościoła Bożego, nie może nas dziwić, gdy pamiętamy, że:

a. jest On Jednorodzonym Synem Boga (Jan 3,16; Rz 8,32);

b. "Obrazem Boga niewidzialnego" (Kol 1,15; Jan 14,8-11);

c. z ramienia Bożego, Stwórcą wszystkiego (Kol 1,16.17);

d. zwycięzcą nad grzechem (1 Ptr 2,22);

e. dysponentem życia (Obj 1,17.18; Jan 10,28; 5,26);

g. gwarancją wysłuchania naszych modlitw i pomocy we wszystkich problemach (Jan 14,13.14; 16,23; Hbr 4,14-16; 2,18).

2. Tylko taka, stała i niewzruszona OPOKA BOŻA, może być pewnym oparciem dla wiary i nadziei wszystkich dzieci Bożych (Jan 16,33; Hbr 4,16).

3. Świadectwo Słowa Bożego o Jezusie Chrystusie jako OPOCE KOŚCIOŁA BOŻEGO:

a. fundament Kościoła, to Jezus Chrystus - innego fundamentu nikt nie może, i nikomu nie wolno założyć (1 Kor 3,11);

b. świadectwo ap. Piotra (1 Ptr 2,6-8);

c. dodatkowe świadectwo ap. Pawła w tej sprawie (Rz 9,33);

d. Świadectwo Izajasza (8,13.14).

UWAGA:
 
Ci, którzy o Jezusa - OPOKĘ, potknęli się ku wiecznej zgubie, to wszyscy, którzy nie przyjęli Go jako Mesjasza. Inni, to wszyscy nawróceni, którzy o Jezusa - OPOKĘ odtrącili (rozbili) swe stare, złe życie.

4. Kościół Boży jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus (Ef 2,19-22).

 

III. CO JEZUS POWIEDZIAŁ PIOTROWI?

1. Kościół Rzymsko-Katolicki twierdzi, że Pan Jezus ustanowił tzw. "prymat Piotrowy", a Piotra uczynił opoką Kościoła nowotestamentowego. Twierdzi następnie, że Piotr otrzymał nieograniczoną władzę "związywania" i "rozwiązywania", czyli najwyższy urząd nauczycielski, oraz, że władza Piotra przeszła następnie na wszystkich kolejnych papieży, (tzw. sukcesja apostolska).Jednak Biblia tego nie potwierdza.

Dowód z kontekstu (Mt 16,13-18).

Tekst wskazuje, iż Jezus pragnął zwrócić uwagę na siebie, podkreślając, że jest Synem Bożym. Dlatego, gdy Piotr wyznał: "jesteś Synem Boga Żywego" (w. 16), Chrystus Pan najpierw stwierdził, że tę prawdę objawił Piotrowi sam Ojciec, a następnie oświadcza: " na tej opoce, zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go (w. 18).W świetle słów Jezusa i całego przebiegu rozmowy, oraz prawdy biblijnej, iż Opoką Kościoła jest wyłącznie Chrystus (por. 1 Kor 3,11), nie do przyjęcia jest myśl, że Piotr został uczyniony opoką Kościoła.

Dowód z języka greckiego.

- opoka w języku greckim to "petra";
- z kolei słowo greckie "petros", oznacza kamień.

a. Zwracając się do Piotra, Jezus użył na określenie tego ucznia słowem "petros" (Piotr) ("A ja ci powiadam, iż ty jesteś petros"), zaś nawiązując do wyznania Piotrowego, iż On, Jezus, jest Mesjaszem Synem Boga dodał: "...a na tej (a więc wyznanej ustami Piotra) Petra (opoce), zbuduję kościół mój..."

b. Z Listów ap. Piotra wynika, że zawsze rozumiał, iż zarówno on, jak i wszyscy pozostali wierzący są "kamieniami" w budynku Kościoła Bożego, zbudowanego na Jezusie Chrystusie (por. 1 Ptr 2,1-8).

c. W Listach swoich nigdy nie uznaje się za zwierzchnika innych apostołów i pasterzy kościoła, lecz za "również starszego" (1 Ptr 5,1).

d. To nie on decydował o życiu i pracy innych apostołów, lecz apostołowie i starsi z Jerozolimy, wysyłali go - wraz z innymi ewangelistami - z różnymi zadaniami (DzAp 8,14.15).

 

IV. MOC "ZWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA"

1. Moc "związywania i rozwiązywania" otrzymali wszyscy apostołowie i cały zbór chrześcijański (Mt 18,15-18; por. 1 Kor 5,1-7).

2. Ap. Piotr otrzymał tę władzę na równi z innymi: "... i tobie - powiedział Jezus - dam klucze..." (Mt 16,19).

Uwaga: Moc "związywania i rozwiązywania" udzielona najpierw Apostołom, a w następnej kolejności całemu Zborowi (por. Mt 18,15-18; 1 Kor 5,1-7), nie odniosła się bynajmniej do "związywania i rozwiązywania" Prawa Bożego, lub jakiejkolwiek nauki biblijnej. Apostołom bowiem nie było wolno i nadal nikomu nie jest wolno, dokonywać żadnych zmian w nauce Chrystusa (czytaj Mt 28,30; 5,17-19; Obj 22,18.19).

 

V. "KLUCZE KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO"

1. Kluczami Królestwa Niebieskiego" dysponowali w owych czasach nauczeni w Piśmie (Mt 23,13).

2. "Kluczami" tymi była umiejętność zrozumienia i nauczania Prawdy Bożej (Łk 11,52).

a. Nauczeni w Piśmie "zamykali" Królestwo Boże przed ludźmi przez:
1) wprowadzenie własnych nauk i ustaw, niezgodnych z nauką biblijną (Mt 15,3.6.9);
2) obarczenie ludzi ciężarami ponad siły (Mt 23,1-4);
3) obłudne postępowanie (Mt 23,5-7);
4) zniesławianie i zniekształcanie nauki Jezusa Chrystusa (Mt 9,34; Jan 9,24-29);
5) wyłączanie z synagogi tych, którzy słuchali nauki Jezusa i głośno Go wyznawali (Jan 9,22).

UWAGA:
 
Ostatnie zdanie wymaga komentarza. Jest oczywiste, iż ten, kto wyznał Jezusa Chrystusa Mesjaszem i Zbawicielem, mimo iż bywał wyłączony z synagogi, nie tracił zbawienia. Wprost przeciwnie. Gdy mimo złości i nacisku Żydów szedł za Jezusem, otwierał sobie drzwi do zbawienia. Jednak "zamykanie" Królestwa przez faryzeuszy odbywało się w ten sposób, że ludzie zagrożeni wyłączeniem z synagogi, oddalali się od Jezusa za strachu; tak właśnie jak rodzice człowieka ślepo narodzonego (por. Jan 9,21-22).

3. "Klucze umiejętności", a więc poznanie Prawdy i umiejętności nauczycielskie w jej przekazywaniu (por. Łk 11,52), posiadał zarówno Piotr, jak i wszyscy pozostali apostołowie. Tylko dzięki temu mogli spełniać polecenia Chrystusa Pana, głoszenia zbawienia ludziom (czyt. Mt 28,19.20; Mr 16,15.16; DzAp 1,8. "Klucze umiejętności", "klucze Królestwa Niebieskiego" posiadają i posiadać będą do końca wszyscy, którzy opowiadają Ewangelię i uczą wszystkiego, co przykazał Jezus" (Mt 24,14; DzAp 2,1-4).

 

VI. CZY PIOTR BYŁ PAPIEŻEM?

1. Teksty biblijne nie pozwalają tak sądził (DzAp 8,14; 11,1-3; Gal 2,7-8; 1 Ptr 5,1-4).

Uwaga: Wszystkie te teksty stwierdzają, iż Piotr niczym się nie wyróżniał w godności od innych Apostołów, a często bywał od nich posyłany z różnymi chrześcijańskimi posługami.

2. Piotr nie był też nieomylny (Gal 2,11-14), a przy tym, jak często wielu z nas, słaby i chwiejny (por. Mt 16,21-23).

3. Historia świadczy, że zarówno pierwotne chrześcijaństwo, jak i pierwsze wieki Kościoła, nie znały urzędu papieskiego. Nikt też nie przywłaszczał sobie tytułu "papa" - "Ojciec", zastrzeżonego tylko Bogu Ojcu (Mt 23,9);

a) pierwszym papieżem broniącym prymatu, był Leon I (440-461 po Chrystusie).

Zakończenie: Na kim chcesz budować swą wiarę i nadzieję zbawienia? Ap. Piotr podobnie jak inni z Apostołów, był wiernym świadkiem Jezusa Chrystusa. Był jednak tylko człowiekiem, i dlatego nie mógł być ustanowiony opoką Kościoła. Opoką Kościoła jest wyłącznie Jezus Chrystus (czytaj: 1 Kor 3,11; por. Ef 2,19-22).


ARKUSZ ZWROTNY - Lekcja 24


Pytanie 1. Kogo od najdawniejszych czasów ludzie Boży uważali za Opokę swej wiary i nadziei ?

Pytanie 2. Dlaczego Jezus Chrystus, nasz Pan, został ustanowiony Opoką Kościoła Bożego - jakie posiada do tego kwalifikacje ?

Pytanie 3. Dlaczego ap. Piotr nie może być Opoką Kościoła ?

Pytanie 4. Co oznacza władza "związywania i rozwiązywania" udzielona Ap. Piotrowi i całemu Kościołowi Bożemu ?

Pytanie 5. Czy znajdujemy w Słowie Bożym potwierdzenie nauk Kościoła Rzymsko-Katolickiego, iż Piotr był pierwszym papieżem - najwyższym z wszystkich apostołów ?