Lekcja 22 - ŚWIĄTYNIA BOŻA (cz. 2)


Wstęp:

Wolą Bożą było, aby Jego starotestamentowy lud (naród Izraelski) służył Mu w świątyni na górze Moria. Podczas swej ziemskiej misji Zbawiciel zdecydowanie przyznał się do świątyni, która była w Jerozolimie, mówiąc: "...my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów." (Jan 4,22 NP).

Również i w Nowym Testamencie istnieje świątynia, szczególny budynek, gdzie należy wysławiać Boga, pamiętając na słowa Jezusa Chrystusa, iż "prawdziwi chwalcy chwalić będą Boga w duchu i prawdzie" (Jan 4,21.23.24).

 

I. UROCZYSTA PROROCZA ZAPOWIEDŹ

1. Świątynia nowotestamentowa zbudowana została przez samego Pana (Hbr 8,1.2);

Uwaga: Czy znajdujemy w Biblii opis, kiedy, z czego i jak wybudował Pan świątynię nowotestamentową? Jeśli Bóg poświęcił tak wiele uwagi budowie, wyposażeniu i funkcjonowaniu ziemskiej świątyni, która była zaledwie cieniem rzeczywistości, to czyż można mniemać, że Biblia milczy na tak ważny temat, jak budowa, wygląd i znaczenie świątyni nowotestamentowej? Bóg wiele na ten temat objawił. Zwróćmy uwagę na proroctwa.

2. Starotestamentowe proroctwo o zbudowaniu świątyni (Zach 6,12.13).

a. "Mąż - Latorośl", to Jezus Chrystus (Iz 11,1; 53,2; Jer 23,5.6);

b. "Wyrośnięcie z miejsca", to:
1) oznaczenie czasu, kiedy miał wystąpić Pan Jezus;
2) Jego miejsca w genealogii królewskiego rodu Dawida;
3) geograficznego punktu;

ad. 1) czas wystąpienia wg Dan 9,24-27 Jezus miał wystąpić po "69 tygodniach" (tj. 483 lat) od dekretu króla perskiego, zezwalającego na odbudowę Jerozolimy. Dekret taki został wydany w r. 457 p.n.e. przez króla Artarkserksesa. "69 tygodni" sięga więc ok. 26 roku po Chrystusie. Wówczas Jezus rozpoczął publiczną działalność mając ok. 30 lat (Łk 3,23; por. Gal 4,4);

ad. 2) urodzić się miał z rodu Isajego - ojca Dawida (Iz 11,1; Jer 23,5; por. Mt 1,1.6.16);

ad 3) Judzkie miasteczko Betlejem zostało wskazane jako miejsce Jego urodzenia (Mich 5,1);

c. Jezus Chrystus przyszedłszy na świat zgodnie z proroctwem "wystawił Panu świątynię". Został On Panem i Kapłanem tego Przybytku (Zach 6,12.13).

3. Zgodnie z proroctwem Jeremiasza (23,5.6), Jezus - "Latorośl" równocześnie z wybudowaniem świątyni miał "wybawić Judę", a Izrael miał wówczas poznać wielką Bożą Laskę , opisaną słowami: "Pan, Sprawiedliwość nasza";

a. te prorocze słowa dotyczyły czasu ziemskiego posłannictwa Syna Bożego, który na krzyżu stał się Wybawicielem i Sprawiedliwością naszą (Rz 8,3; 1 Kor 1,30; por. Rz 3,21-26).

 

II. JEZUS CHRYSTUS JEST BUDOWNICZYM ŚWIĄTYNI NOWEGO TESTAMENTU

1. Pismo Święte objawia nam, że Bóg jest świątynią dla Swego ludu (Obj 21,22). (Podobnie było za czasów niewoli babilońskiej - por. Ezech 11,16).

2. Pismo Święte wyjaśnia, że Pan Jezus zjawił się (przyszedł na świat) poprzez świątynię (Hbr 9,11);

a. "Większy i doskonalszy, nie z tego stworzonego świata pochodzący przybytek" (Hbr 9,11), to nasz Pan, Jezus Chrystus;
1) wypełniając starotestamentową symbolikę świątynną, Jezus stał się doskonałą Ofiarą i Kapłanem (Hbr 10,1-18);
2) oświadczył, iż jest większy niż świątynia (Mt 12,6);
3) odwrócił uwagę od ziemskiej świątyni i zwrócił ją na Świątynię Ciała Swego (Jan 2,19-22);
4) Świątynia ta przyszła z innego świata - z Nieba (1 Jana 4,9.10).

3. "Świątynia Ciała Jezusa Chrystusa" (Jan 2,21), to pojęcie szerokie. Odnosi się najpierw do Jezusa Chrystusa, a następnie obejmuje wszystkich wierzących; wszystkie dzieci Boże (Ef 5,23.30; Rz 12,4.5; 1 Kor 12,12.27).

4. "Świątynia Ciała Jezusa Chrystusa" przedstawiona jest też w formie budynku, którego fundamentem jest nasz Zbawiciel (1 Kor 3,11; Ef 2,19-22; 1 Ptr 2,3-5).

UWAGA: Taką właśnie, żywą, Duchową Świątynię zbudował Pan Jezus Chrystus (Hbr 8,2). Nie jest to materialny budynek w Niebie czy na Ziemi, lecz wspaniała duchowa rzeczywistość ludu Bożego, trwającego w łączności ze swym Bogiem i Zbawicielem (Ef 2,19-22);

a. ten sam cel - by być mieszkaniem Boga - miała również ziemska świątynia (2 Mjż 25,8).

UWAGA:

Tekst listu do Hebrajczyków (9,11) mówi o Jezusie Chrystusie, jako doskonałej Świątyni. Z kolei wiersz 12 tego rozdziału stwierdza, iż Jezus - Świątynia - "wszedł raz do świątyni, znalazłszy wieczne odkupienie". Słowa te określają podstawową prawdę chrześcijańską: przedstawiają Jezusa (Świątynię) przychodzącego do ludu Bożego (świątyni) z darem wiecznego odkupienia i zbawienia. Dokonał tego raz jedyny poprzez ofiarowanie samego siebie (Hbr 10,11-18).

Kiedyś, w Starym Testamencie, wejście arcykapłana do świątyni z krwią ofiary, dokonywało oczyszczenia tej świątyni (por. 3 Mjż 16,11-19). W Nowym Przymierzu Jezus Chrystus "wszedł do świątyni" - swego ludu - z darem oczyszczającej krwi (z "pokropieniem" krwi - Hbr 12,22-24), oczyszczając tę Świątynię z wszystkich grzechów (1 Jana 1,7; por. Hbr 1,3).

 

III. ŚWIĄTYNIA NIEBIESKA

1. Nowotestamentowa Świątynia nazywana jest świątynią Niebieską co czasami wprowadza ludzi w błędne mniemanie, że chodzi o jakąś rzeczywistość znajdującą się w Niebie. Tak jednak nie jest, gdyż Świątynia, którą zbudował Jezus Chrystus, znajduje się na Ziemi. Jest to jednak prawdziwie "Niebieska Świątynia", gdyż:

a. Jezus Chrystus mówiąc o ziemskiej rzeczywistości Kościoła Bożego, nazywa go "Królestwem Niebieskim" (Mt 13,24.31.33.44.45.47.52);

b. Pan Jezus powiedział do uczniów, a potem w modlitwie do Ojca Niebieskiego, iż wszystkie dzieci Boże nie należą do tej Ziemi - nie są z tej Ziemi - lecz pochodzą z Nieba (Jan 15,19; 17,14);

c. ap. Paweł stwierdził także, iż naszą Ojczyzną jest Niebo (Flp 3,20)

d. ten sam apostoł napisał do członków Zboru, iż człowiek wierzący, już jakoby zasiada wraz z Chrystusem "po Prawicy Bożej" w Niebie (Ef 2,6);

e. List do Hebrajczyków (12,22-24) wykazuje, że chrześcijanin ma bardzo bliski związek z Niebem i ubogacającą, radosną z nim społeczność.

UWAGA:

Gdy do powyższych informacji biblijnych dodamy tę jeszcze, że Świątynię Duchową tworzy nasz Bóg (Ezech 11,16), Pan Jezus Chrystus (Jan 2,21; Hbr 9,11) i lud Boży (1 Kor 3,16.17; 6,19.20; 2 Kor 6,16-18; Ef 2,19-22), to zanika wszelka wątpliwość, że Duchowa Świątynia Nowego Przymierza ma podstawę i prawo nazywać się Niebieską.

ARKUSZ ZWROTNY - Lekcja 22.


Pytanie 1: W jakim czasie miała zostać zbudowana Nowa, Niebieska Świątynia ?

Pytanie 2: Co rozumiemy przez określenie: "Świątynia Ciała Jezusa Chrystusa" ?

Pytanie 3: Dlaczego Nowa, Duchowa Świątynia nazwana została Niebieską ?

Pytanie 4. Jaką prawdę objawiają teksty: Ezech 11,16 i Obj 21,22 ?