Lekcja 20 - TYSIĄCLECIE I NOWA ZIEMIA


Wstęp:

Okres pomiędzy pierwszym zmartwychwstaniem, a drugim zmartwychwstaniem, określony jest w Piśmie Świętym jako MILLENIUM (por. Obj 20,4.5). Jest to szczególny czas, Tysiąclecie, w którym Ziemia znajdować się będzie w stanie chaosu i bezładu; pusta i niezamieszkana.

 
I. WYDARZENIA PRZED MILLENIUM.

1. Pierwszym z wydarzeń przed rozpoczęciem tysiąca lat, będzie przyjście Pana Jezusa Chrystusa (Jan 14, 1-3);

a. nastąpi pierwsze zmartwychwstanie (zmartwychwstanie sprawiedliwych) ( 1 Tes 4,13-160;

b. przemienienie sprawiedliwych (1 Kor 15,50-53; Flp 3,21);

c. zabranie dzieci Bożych do "Domu Ojca" (1 Tes 4,16.17; Jan 14,1-3);

d. tam - u Boga - zbawieni przebywać będą przez tysiąc lat (Obj 20,4.6).

2. Bezpośrednim następstwem przyjścia Pana Jezusa Chrystusa dla niesprawiedliwych ludzi, będzie wojna i zagłada (Obj 16,16-21);

a. zamiast oczekiwanego pokoju, staną w obliczu nagłej zagłady, z której nikt nie ocaleje (1 Tes 5,1-3);

b. opanuje ich strach i przerażenie (Obj 6,15.16);

c. w wyniku wylania siódmej plagi (Obj 16,16), nastąpi ogólnoświatowy kataklizm, w wyniku którego Ziemia zostanie obrócona w ruinę (Obj 6,14; 16,16-21; por. Iz 24,17-20);

d. Będzie wówczas tak, jak było za dni Noego i Lota; z zagłady tej nikt z niesprawiedliwych nie ocaleje (Mt 24,36-42; Łk 17,26-30; por. 1 Tes 5, 1-3).

3. Ziemia przedstawiać będzie obraz pustki i chaosu (Obj 6,14; 16,16-21; por. Jer 4,23-27);

4. Konsekwencje tego stanu rzeczy:

a. wszyscy sprawiedliwi zabranie będą przez Jezusa do Nieba (Jan 14,1-3; 1 Tes 4,16.17);

b. wszyscy niesprawiedliwi zostaną pobici (1 Tes 5,1-3);

c. Ziemia wróci do stanu pierwotnego chaosu (Obj 6,14; Jer 4,23-27);

d. tym samym szatan, sprawca zła, kusiciel czynny przez okres prawie 6 tysięcy lat, zostanie unieszkodliwiony; w stosunku do ludzi będzie bezczynny, co zostało zobrazowane przez symboliczne określenie - związany (Obj 20,1-3).

UWAGA:

Był czas, gdy różne państwa zamiast zamykać przestępców w więzieniach, wysyłały ich, samotnych, na bezludne wyspy Pacyfiku. Mimo, iż nie byli skuci kajdanami czy zamknięci w celach, byli przecież skutecznie i dosłownie uwięzieni. Podobnie będzie z szatanem w okresie Millenium: bezczynny z powodu braku ludzi, będzie w tym stanie spędzał okres tysiąca lat. Różnica między nim, a wspomnianymi przestępcami polega jedynie na tym, że tamci żyli na pięknych, zielonych wyspach, gdzie mimo wyniszczającej ich samotności mogli zająć się pożytecznymi czynnościami i oglądać życie w jego pięknie i blasku, natomiast szatan będzie więźniem zniszczonej, spustoszonej Ziemi. Podobny obraz przedstawiała nasza planeta zanim Bóg przystąpił do stwarzania życia (por. 1 Mjż 1,1.2).

 

II. WYDARZENIA PO SKOŃCZENIU TYSIĄCA LAT.

1. Po zakończeniu okresu tysiąca lat, nastąpi drugie zmartwychwstanie, zmartwychwstanie niesprawiedliwych ludzi (Obj. 20,5.12.13);

a. celem ich powstania będzie postawienie ich przed sądem Boga, gdzie Sędzią ustanowiony został Jezus Chrystus (Obj. 20,12.13; Jan 5,28.29; DzAp 17,30.31 Rz 2,16).

2. Zmartwychwstanie niesprawiedliwych na nowo rozwiąże szatana; gdyż znów będzie miał kogo zwodzić (Obj. 20,7.8);

a. to rozwiązanie było zapowiadane gdy był on wiązany na początku Millenium (Obj. 20,3).

3. Z upływem tysiąca lat kończy się:

a. sen grobowy niesprawiedliwych (Obj.20,5);

b. związanie szatana (Obj. 20,1-3.7.8);

c. tysiącletnie przebywanie zbawionych w "Domu Ojca" (Obj. 14,1-3; Obj. 20,4.6).

UWAGA:

Okres tysiąca lat płynie jednakowo dla zbawionych będących w Niebie, jak i dla niesprawiedliwych śpiących w prochu ziemi. Płynie on też tak samo dla związanego na pustej i martwej Ziemi szatana. Gdy tysiąc lat się skończy, nastąpią ostateczne wydarzenia w Bożym Planie Zbawienia.

4. Najwyższy Sędzia przybywa na Sąd Ostateczny (DzAp 17,31; Obj. 1,7; por. 25,31);

a. "Sędzią wszystkich" jest Najwyższy Bóg (por. Hbr 12,23), lecz Sędzią na Sądzie Ostatecznym będzie Jezus Chrystus (DzAp 17,31; Rz 2,16);

b. On przypomni niesprawiedliwym ich wszystkie złe czyny (Obj 20,12.13);

c. On wypowie nad nimi słowa potępienia (Mt 25,41-45);

d. zaś sprawiedliwych zaprosi do wiecznego, Bożego Królestwa.

UWAGA:

Sąd Ostateczny, to ostatnie spotkanie sprawiedliwych z niezbożnymi to chwila ostatecznej konfrontacji ludzkich postaw, czynów i losu. Tam też nastąpi ostateczne rozstanie ludzi (Mt 25,46).

5. Ogłoszenie wyroku na niesprawiedliwych, napełni ich rozgoryczeniem i rozpaczą (por. Mt 7,21-23; por. Mt 25,44);

a. ich nieprawość i rozpacz oraz szczególnie intensywna działalność szatana, doprowadzą ich do ataku na Boga, Jezusa Chrystusa, świętych Bożych Aniołów i lud zbawiony, co zostało opisane jako atak na obóz świętych; w ataku tym zginą (Obj 20,9);

b. ogień i siarka, o której mówi tekst księgi Objawienia 20,9, to inaczej jezioro ogniste, w które zamieni się cała Ziemia po zakończeniu Sądu Ostatecznego (Obj 20,10.14.15).

6. Nastąpi koniec starej ziemi (Obj 20,11);

a. zniszczenie globu ziemskiego zapowiedziane zostało w proroctwach (Iz 24,18-20; Mi 7,13;

b. rozpłynięcie się ziemi, które nastąpi w strasznym płomieniu ognia (jezioro ogniste), zapowiadał ap. Piotr (2 Ptr 3,10-12);

c. zostało to zapowiedziane w liście do Hebrajczyków 1,10-12;

d. mówił o tym również Jezus Chrystus (Mt 24,35).

 

III. NOWA ZIEMIA

1. Bóg obiecał stworzyć Nową Ziemię i Nowe Niebo (Iz 65,17).

2. Nowej Ziemi oczekiwali pierwsi chrześcijanie (2 Ptr 3,13.14).

3. Apostołowi Janowi ukazał on w wizji Nową Ziemię (Obj 21,1).

UWAGA:

Chociaż Pismo Święte mówi wyraźnie o Nowej Ziemi jako rzeczywistości realnej, to jednak daremne byłyby dzisiaj wszelkie dociekania na temat istoty (substancji) i wyglądu przyszłej Ojczyzny zbawionych. Wszak dzisiaj tylko "po części znamy i po części prorokujemy" (1 Kor 13,9-12). Jan apostoł pisze, że nie wiemy jeszcze czym sami w przyszłości będziemy; tj jakie postacie, o jakich właściwościach przyobleczemy (czyt. 1 Jana 3,2). Wiadomo tylko, że będą ot ciała nieskazitelne i nieśmiertelne (1 Kor 15,50-53), podobne ciału zmartwychwstałego Pana (Flp 3,20.21; 1 Jana 3,2).

Tym mniej, a właściwie nic nie możemy powiedzieć na temat istoty Nowej Ziemi i Nowych Niebios oraz przyszłych, wiecznych warunków życia. Można tutaj posłużyć się tekstem 1 Kor 2,9, (który w zasadzie nie odnosi się do Nowej Ziemi, lecz do duchowych dóbr wieku Ewangelii) i stwierdzić, że "czego oko nie widziało i ucho nie słyszzało oraz na serce ludzkie ni wstąpiło, to Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują".

4. Słowo Boże zapewnia nas, że wszelkie uciążliwości związane z doczesnym życiem znikną na zawsze (Obj 21,2-7)

a. Będzie to Królestwo Boże, wieczne (Mt 25,34), gdyż po zakończeniu Bożego Planu Zbawienia, Jezus Chrystus odda Królestwo Bogu Ojcu (1 Kor 15,24-28).

Zakończenie: Czy chciałbyś być mieszkańcem Nowej Ziemi?

Pamiętaj więc o słowach Pisma, które mówi: "Nie wejdzie tam nic nieczystego i czyniącego obrzydliwość i kłamstwo; tylko ci, którzy są zapisani w księgach żywota Baranka.

ARKUSZ ZWROTNY - LEKCJA 20Pytanie 1: Jakie trzy wydarzenia rozpoczynają okres tysiąca lat ?

Pytanie 2: Co rozumiemy poprzez obrazowe (symboliczne) określenie: związanie szatana ?

Pytanie 3: Jakie trzy wydarzenia nastąpią, gdy się skończy tysiąc lat ?

Pytanie 4: Kto będzie Sędzią na Sądzie Ostatecznym i jakie sprawy będą przedmiotem sądu ?