Lekcja 17 - JEZUS PRZYJDZIE ZNOWU!


Wstęp:

Każda miniona chwila, każdy przeżywany kolejno dzień, zbliża nas do największego wydarzenia przyszłości. Wydarzeniem tym jest powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa! Wtóre przyjście Pańskie będzie odmienne od pierwszego, gdy zjawił się na ziemi jako Dziecię, żył jak Człowiek, zmarł krzyżową, męczeńską śmiercią. Nasz Pan powróci teraz w chwale i mocy; w chwale Ojca Niebieskiego i Aniołów Bożych. Powróci, aby zebrać plon Swej śmierci - zbawionych, którzy dzięki Niemu żyć będą wiecznie w Królestwie Bożym (Mt 24,30,31; Obj 22,12; Iz 53,11).

I. NADZIEJA WIERNYCH DZIECI BOŻYCH

1. Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa przepowiadali już patriarchowie i prorocy (Judy 14; Ps 50,3-5).

2. Zagwarantował je swym słowem sam Zbawiciel (Jan 14,1-3).

3. Świadczyli o nim Aniołowie Boży (DzAp 1,10.11).

4. Tą błogosławioną nadzieją żyli pierwsi chrześcijanie (Tyt 2,11-14).

5. Tą obietnicą kończy się Księga Boża (Obj 20,12.20.21).

 

II. SPOSÓB JEGO PRZYJŚCIA.

1. Przyjdzie osobiście, to będzie On sam żywy, nieśmiertelny Syn Boży - Zbawiciel (DzAp 1,11; 1 Tes 4,16).

Uwaga: W czasach ostatecznych mnożą się różne poglądy. Wiele z nich odbiega niestety daleko od nauki Bożej, objawionej w Biblii. I tak wielu głosi, że Jezus przyszedł już, a to w sposób duchowy. Podawane są najczęściej daty: 1874, 1914... Tego Słowo Boże nie naucza. W sposób duchowy - przez Ducha Świętego - Pan Jezus jest zawsze wśród swego Kościoła (por. Mt 28,20; Jan 14,23). Lecz przyjdzie On też osobiście (1 Tes 4.16).

Nie jest prawdą, że On już przyszedł. Pomijając wspomniane daty (1874 i 1914), których nie można przyjąć choćby tylko ze względu na tekst Marka (13,32), musimy także pamiętać o ostrzeżeniu Jezusa z Ew. Mateusza (24,23-26), oraz o Jego zapewnieniu z tego samego rozdziału (w. 30-32).

2. Jezus przyjdzie w otoczeniu świętych Bożych Aniołów (Mt 16,27; 25,31; 24,31; 2 Tes 2,7).

3. Przyjdzie w chwale (Mt 24,27-30; 26,64; Łk 17,23.24; 21,27).

4. Przyjściu Jego towarzyszyć będą zewnętrzne oznaki, mocy i potęgi. Ludzkość nie tylko zobaczy, ale i usłyszy Słowa Pana (Joel 2,11; Ps 50,3; 1 Tes 4,16.17).

Uwaga: W świetle tych wypowiedzi Pisma, nie do utrzymania jest wersja o duchowym, tajemnym, przez nikogo niedostrzeżonym przyjściu Zbawiciela.

 

III. PO CO PRZYJDZIE ZBAWICIEL?

1. Wzbudzić z martwych wszystkich sprawiedliwych, żyjących na ziemi od początku świata (Jan 5,28.29; 1 Tes 4,13-17).

2. Przemienić wzbudzonych sprawiedliwych i żyjących sprawiedliwych, dając im nieśmiertelne i nieskazitelne ciała, w których będą wiecznie (1 Kor 15, 50-57; Flp 3,20-21).

3. Spotkać się z zmartwychwstałymi i przemienionymi, co nastąpi ponad Ziemią, "na obłokach" (1 Tes 4,16.17; Mt 24,31).

4. Zabrać wszystkich swoich do "Domu Ojca" (Jan 14,1-3; 1 Tes 4,17).

UWAGA: Na tę chwilę czekają wszyscy sprawiedliwi. Pan Bóg w Swym mądrym Planie Zbawienia postanowił, że wszyscy święci, w jednym czasie, w jednym momencie dostąpią uwielbienia i zaszczytu ujrzenia Boga (Hbr 11,39-40).

Zakończenie: Czy nadzieja patriarchów, apostołów i wszystkich prawdziwych dzieci Bożych, nadzieja WTÓRNEGO PRZYJŚCIA PANA JEZUSA CHRYSTUSA jest również Twoją nadzieją? Co czynisz, aby być gotowym na spotkanie ze swym Panem?

Przeczytaj i rozważ teksty: Tyt 2,11-14; 1 Tes 5,23


ARKUSZ ZWROTNY - Lekcja 17


Pytanie 1. Skąd czerpiemy wiedzę o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa ?

Pytanie 2. Dlaczego poglądy głoszące iż Jezus Chrystus już przyszedł powtórnie są nie do przyjęcia ?

Pytanie 3. Czy "ciało i krew" (a więc człowiek w swej obecnej postaci) może odziedziczyć Królestwo Boże ?

Pytanie 4. Gdzie Jezus Chrystus zabierze wszystkich zbawionych ?