Lekcja 16 - KIM JEST CZŁOWIEK ?


Wstęp:


Jakie jest pochodzenie człowieka? Czym jesteśmy pod względem psychofizycznym i duchowym? Czym jest "duch" i "dusza" ludzka? Co dzieje się z człowiekiem w chwili śmierci? Czy istnieje "dusza nieśmiertelna"?
- Oto niektóre z ważnych, a przy tym niezwykle interesujących pytań, jakie zadaje sobie (prawie) każda istota ludzka.
- Odpowiedzi szukać będziemy w Księdze Bożej.

 

I. POCHODZENIE CZŁOWIEKA


1. Człowiek został stworzony przez Boga (1 Mjż 1,26-28; 2,7; Iz 45,12; Ijoba 20,4).

2. Akt stworzenia jest szczegółowo opisany w Księdze Rodzaju (1 Mjż 2,7.21-25).

3. Wszyscy ludzie zamieszkujący ziemię, pochodzą od pierwszej pary ludzkiej, stworzonej przez Boga i zamieszkującej Ogród Eden - Adama i Ewy (DzAp 17,26; por. Mt 19,4-6).

Uwaga: Fragment sprawozdania biblijnego, opowiadający o stworzeniu pierwszego mężczyzny i pierwszej kobiety, jest szczególnie atakowany przez niewierzących. Lecz poważne autorytety wyraźnie oświadczają, iż wszyscy ludzie mają wspólnych przodków. Antropolog, M.F Ashley Montagu, wyjaśnia: "Wszystkie rasy ludzkie należą do tego samego gatunku i wywodzą się od wspólnego, dalekiego przodka. Taki wniosek nasuwają wszystkie odnośne dowody z anatomii porównawczej, paleontologii, serologii, genetyki. Już choćby tylko ze względów genetycznych właściwie nie da się obronić założenia, że rasy ludzkie powstały niezależnie od siebie." (The Races of Mankind", Ludzkie rasy, s.3.4, rok. wyd. 1951).

Dalej czytamy tam: "W biblijnej opowieści o Adamie i Ewie, ojcu i matce całego rodu ludzkiego tkwi odwieczna prawda, że wszystkie ludy ziemi stanowią jedną rodzinę i pochodzą od wspólnego przodka." (Tamże, s.4; por. DzAp 17,26-29).

4. Biblia świadczy, że człowiek został stworzony "na obraz i podobieństwo Boże" - jako istota obdarzona rozumem i wolną wolą (1 Mjż 1,26.27).

 

II. Z CZEGO "SKŁADA SIĘ" CZŁOWIEK?

1. Człowiek "składa się" z duszy, ducha i ciała (1 Tes 5,23).

a. Ciało (hebr. basar, gr. soma).

1) jest ono utworzone "z prochu ziemi" - z tych samych elementów, co ziemia i wszelkie ziemskie stworzenie (1 Mjż 2,7; Ps 139,13-17; Ijoba 10,8-12);
2) jednak ciało bez ducha jest martwe (por. Jak 2,26).

b. Duch (hebr. ruach, gr. pneuma, łac. spiritus).

1) Jest to "tchnienie życia" (1 Mjż 2,7), udzielone stworzonemu na początku człowiekowi, by żył.
2) jest to energia życiodajna, pochodząca od Boga, użyczona człowiekowi, podobnie jak innym , ziemskim stworzeniom;
3) "tchnienie życia" posiadają także zwierzęta (por. Kazn. Sal. 3,19-21);
4) bez niego nie ma życia (Ijoba 34,14.15; Ps 146,4; Ezech. 37,1-14).

c. Dusza (hebr. nepfesz, gr. psyche, Łac. anima).

1) Słowo to w żadnym z przypadków, w jakich jest użyte w Biblii, nie oznacza "duszy nieśmiertelnej";
2) Oznacza: życie (czytaj: 1 Krl 17,21.22; Sędz 16,30; Ps 119,175; Jer 37,16; Ezech 13,19; Mt 6,25; Rz 11,13, Flp 2,30 - ostatnie teksty w gr. psyche);
3) dusza jest utożsamiona z krwią (krew - nośnik życia, substancja życiodajna: 1 Mjż 17,10; 11,14; 5 Mjż 12,23);
4) dusza - także: człowiek, istota ludzka (1 Mjż 2,7; 12,5; 46,26; Joz 10,28; Rz 13,1; DzAp 2,41; 3,23);
5) termin ten wyraża także: myśl, uczucie, wolę, czyli psychikę człowieka (Przyp.Sal. 10,3; Ps 42,2.3; 63,2; 103,1.2; Iz 1,14; Jer 6,16; Mt 1,19; 22,37; Ef 6,6; Kol 3,23).

 

III. CO SIĘ DZIEJE W MOMENCIE ŚMIERCI?

1. Nieśmiertelnym jest tylko Bóg (1 Tym 1,17; 6,16).

2. Człowiek jest istotą śmiertelną (1 Mjż 3,19; Ijob 28,13; Ps 9,21; 10,18, Iz 51,12).

3. Życie ludzkie zostało przyrównane do "trawy", do "wiatru", do "snu" (Ijoba 7,7; 14,1.2; Ps 90,5.6; 78,39; Iz 40,6-8).

4. Doczesne życie kończy się śmiercią (Rz 6,23).

5. Co dzieje się z człowiekiem w momencie śmierci?

a. Ciało rozsypuje się w proch (1 Mjż 3,19);

b. Duch wraca do Boga, który go dał (Iz 42,5; Ijoba 27,3; Ps 31,6; Kazn.Sal. 12,7; DzAp 17,25-28; Łk 23,46);

UWAGA: Energia życiodajna, "tchnienie życia", nie stanowi odrębnego bytu osobowego, nie jest i nie może być świadomym JA człowieka umarłego. Jest energią życia, "wypożyczoną" człowiekowi na czas jego ziemskiego trwania i zabraną - gdyż już niepotrzebną - w chwili śmierci (czytaj: Ps 104,29.30; Iz 42,5).

c. Dusza - zanika: giną wszystkie myśli, uczucia, zanika świadomość (Ps 146,4; Kazn.Sal. 9,5.6.910).

6. Śmierć kładzie całkowity kres jakiemukolwiek świadomemu istnieniu człowieka (Kazn.Sal. 9.10).

7. Jedyną nadzieją ludzi wierzących jest zmartwychwstanie w dniu powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa (Jan 14,1-3; 1 Kor 15,20-23.50-55).

ZAKOŃCZENIE: Zbawiciel pozostawił wszystkim Swoim naśladowcom wspaniałe, pełne nadziei zapewnienie życia w innym, lepszym świecie (Jan 11,25; por. Jan 6,38-40)

CZY MASZ TAKĄ NADZIEJĘ W NIM ?


ARKUSZ ZWROTNY - Lekcja 16Pytanie 1: Od kogo pochodzą wszyscy ludzie ?

Pytanie 2: Z jakich "elementów" składa się człowiek ?

Pytanie 3: Czym jest:

a. duch ?

b. dusza ?

Pytanie 4. Co się dzieje z człowiekiem w momencie śmierci ?

Pytanie 5. Czy po śmierci istnieje świadomość ?

Pytanie 6. Co jest jedyną nadzieją wierzących ?

Pytanie 7. Jakie zapewnienie pozostawił nam Jezus ?