Lekcja 15 - PROROCZA ZAPOWIEDŹ ODSTĘPSTWA


Wstęp:

"Zaiste, nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił tajemnicę swoję, sługom swoim, prorokom." (Am 3,7 BG). Tekst powyższy dotyczy nie tylko planów i zamiarów Bożych, realizowanych na przestrzeni wieków i wcześniej zapowiadanych przez proroków. Mówi on też, że wszelkie zabiegi Bożych przeciwników Bóg zna przed czasem i zapowiada je w Słowie Bożym.

I. WIZJA UDZIELONA PROROKOWI DANIELOWI

1. Siódmy rozdział proroctwa Daniela zawiera proroctwo obejmujące wielki okres czasu - od czasów współczesnych prorokowi aż do naszych dni:

a. Daniel widział "walkę czterech wiatrów" na "morzu wielkim" (Dan 7,1.2);
1) "Wiatry" oznaczają wojny, rewolucje, walki narodów (Obj 7,1-3; Jer 4,11-13; 25,32.33);
2) zaś "wody morza wielkiego" oznaczają "narody, ludy i języki" tej ziemi (Iz 17,12.13; 57,20; Obj 17,15).

b. Daniel zobaczył następnie, jak z "morza" wychodzą "cztery zwierzęta" (Dan 7,3), symbolizujące cztery potęgi światowe w kolejności:
1) Babilonia (607-538 przed Chrystusem);
2) Medo-Persja (538-331 " " );
3) Grecja (331-161 " " );
4) Rzym pogański (161 przed Chrystusem, do 476 po Chrystusie).

c. Uwagę proroka zwrócił wyrastający na głowie "czwartego zwierzęcia" - "mały róg", rozwijający szczególną działalność (w.8); "Róg" ów rozpoczął walczyć ze świętymi, pomordował wielu z nich (w. 21), a nawet podniósł świętokradczą dłoń na Prawo Boże (w.25).

Prorokowi wyjaśniono, że "dziesięć rogów" to symbol dziesięciu państw europejskich, jakie powstały po roku 476, na gruzach zachodniej części Imperium Romanum (w. 24). Z kolei "mały róg" jest symbolem mocy religijno-politycznej, która powstanie pośród tych państw (w. 24).

UWAGA: Wszystkie szczegóły proroctwa spełniły się w historii. Na gruzach Rzymu pogańskiego powstało dziesięć państw europejskich, a pośród nich jako szczególna potęga - Rzym chrześcijański, papieski. Wyrósł on ponad wszystkie państwa europejskie, przejął w swoje ręce sprawy religii i polityki. Przez długie wieki wywierał decydujący wpływ na losy ludzi i narodów, zrzucał królów i mianował królów, wprowadził monopol religijny i prześladowania wszystkich swoich przeciwników. Miliony ofiar pochłonęło narzędzie rzymskich władców, jakim była tzw. święta inkwizycja.

Rzym papieski wypełnił dokładnie specyfikacje prorocze we wszystkich szczegółach. Także i w tym, że - co przyznają wszyscy teolodzy, także rzymscy - targnął się na Prawo Boże, dokonując w nim bezprawnych i poważnych zmian (por. Dan 7,25).

 

II. NOWOTESTAMENTOWE ZAPOWIEDZI ODSTĘPSTWA.

1. O ile proroctwo Daniela r. 7 ukazuje polityczne okoliczności powstania i działalności Rzymu papieskiego, to Nowy Testament objawia genezę duchowego wzrostu kościoła powszechnego:

a. Bóg przez ap. Pawła przepowiedział powstanie odstępstwa w łonie chrześcijaństwa (czyt. DzAp 20,28-30);

UWAGA: "Z was samych powstaną mężowie mówiący, rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą" (DzAp 20,30 NP). Zapowiedź ta rychło się spełniła - krótko po czasach apostolskich w Kościele doszli do głosu ludzie, którzy dla własnej ambicji poświęcili Prawdę Bożą!

b. Ap. Paweł powraca do tego tematu w Liście do Tesaloniczan (2 Tes 2,1-12). Powołuje się w nim na swoje wcześniejsze ostrzeżenie przed odstępstwem (por. DzAp 20,28-30), a następnie rozwija problem, ukazując pychę, bluźnierstwa i kłamstwa "człowieka grzechu".

UWAGA: Przepowiedziany w Biblii duchowy rodowód "człowieka grzechu" wypełnił się we właściwym czasie. Po śmierci Apostołów w Kościele pojawili się ludzie przewrotni, wykręcający naukę ewangeliczną, postępujący według podszeptów swoich nieodrodzonych serc i zawodzący prosty i szczery lud (DzAp 20,30; 2 Ptr2,1-3). O ich pojawieniu się w Kościele piszą już za swoich dni Apostołowie (por. 1 Jana 2,8.19). Jednak z upływem czasu ich szkodliwa działalność wzmaga się. Począwszy od połowy II wieku dążą już oni do przeniesienia święcenia soboty na niedzielę i wprowadzają inne odstępstwa. Ich działalność nasila się szczególnie po roku 313, tj. od epoki Konstantyna Wielkiego. Kościół rzymski dochodzi do coraz większej władzy i w miarę tego stosuje coraz straszniejsze prześladowania i represje. W roku 1229 w Tuluzie zostaje powołany specjalny trybunał do sądzenia wszystkich przeciwników, tzw. święta inkwizycja. Trybunał ten działał ponad pięć stuleci i ma na sumieniu ok. 60 mln ofiar... Potem sytuacja zaczyna się zmieniać. pod wpływem Reformacji oraz związanych z nią radykalnych przemian religijno-społeczno-politycznych Rzym papieski traci swoją pozycję i wpływy...

 

III. KOLEJNY OBRAZ BOŻEGO PRZECIWNIKA

1. Ap. Jan zobaczył w wizji udzielonej mu na wyspie Patmos dwie szczególne postacie: "zwierzę" i siedzącą na nim "wszeteczną niewiastę" (Obj 17,1-6);

a. "Zwierzę" to, to przedstawiony już wcześniej Danielowi obraz Rzymu pogańskiego (Dan 7,7; Obj 17,7);

b. W proroctwie Daniela (7,8) pośród "dziesięciu rogów" tego "zwierzęcia" wyrastał "mały róg" - symbol Rzymu papieskiego. Natomiast księga Objawienia (17,3) w miejscu "małego rogu" widzi "wszeteczną niewiastę".

c. Określenia biblijne: "mały róg", "człowiek grzechu", "niewiasta wszeteczna", są synonimiczne - odnoszą się do Rzymu papieskiego.

2. Niewiasta siedząca na "zwierzęciu" (Obj 17,9);

a. ukazano tu głęboki związek Rzymu pogańskiego ("zwierzęcia") z Rzymem papieskim ("niewiasta"). Jak dowodzi historia, papiestwo wyrosło z pogańskiego Rzymu, przez ten Rzym było popierane (szczególnie od czasów Konstantyna Wielkiego), przejęło odeń wiele zwyczajów, wierzeń, praktyk, itd. itp. Dlatego niezwykle trafnym określeniem posługuje się tutaj księga Objawienia w r. 13,14.15 nazywając papiestwo "obrazem zwierzęcia. Bo też była to wierna kopia pierwowzoru!

3. "Niewiasta" siedzi na siedmiu pagórkach (Obj 17,9);

a. Rzym faktycznie zbudowany jest na siedmiu pagórkach, stąd często zwany "miastem siedmiu wzgórz". Tam właśnie uwiła sobie gniazdo okrutna "niewiasta".

4. "Niewiasta" panowała nad "wodami wielkimi" (Obj 17,1), czyli nad wielu narodami i ludźmi (por. w. 17).

a. cała zachodnia Europa poddana była zwierzchności papiestwa, apogeum tego nastąpiło w wiekach tzw. supremacji papieskiej.

5. "Królowie ziemi nierząd z nią czynili" (Obj 17,2).

a. już w proroctwie Daniela powiedziano, że "mały róg" wyrośnie ponad "10 rogów" (Dan 7,20.24). To samo stwierdza księga Objawienia. Królowie ziemscy poddani byli zwierzchności rzymskiego biskupa i wspólnie z nim występowali przeciwko ludowi Bożemu tamtego czasu. Historia dowodzi, że dwór watykański był naówczas pełen przestępstw i zbrodni, podobnie jak dwory innych królów i wielmożów. Wyroki wydane przez trybunały inkwizycyjne, były wykonywane przez władze świeckie. Służba świecka pozostawała do dyspozycji władców duchownych.

6. "Winem jej nierządu upili się wszyscy mieszkańcy ziemi" (Obj 17,2).

a. Wino jest w Biblii symbolem nauki i innych wartości duchowych (por. Iz 55,1-3). "Wino" owej straszliwej "niewiasty", to jej odstępcza, sprzeczna z Bożym Słowem nauka, w tym jej nakazy i przykazania przeciwne Bożemu Prawu, oraz niebiblijne praktyki, które narzuciła ludziom.

7. Przepych tej "niewiasty" (Obj 17,4);

a. niewyobrażalne bogactwa papiestwa, których źródłem były dziesięciny, świętopietrza, odpusty i wiele, wiele innych, wszystkie te bogactwa rzeką złota płynęły do Watykanu od wszystkich narodów przez całe stulecia. W tekście biblijnym wzięto też pod uwagę przepych ceremoniału kościelnego, bogactwo szat liturgicznych, itp. itd.

8. "Niewiasta" była "pijana krwią świętych" (Obj 17,6);

a. ten sam aspekt działalności rzymskokatolickiego kościoła podkreślano w proroctwie w opisie działalności "małego rogu" (por. Dan 7,21). Jest to obraz prześladowań religijnych, jakie papiestwo rozwinęło w swej historii, ze szczególnym uwzględnieniem zbrodni inkwizycji.

9. Znamienne imiona "niewiasty" (Obj 17,5);

a. "Babilon Wielki"

b. "Tajemnica"

c. "Matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi".

wszystkie one odzwierciedlają duchową sylwetkę przedstawionej potęgi.

ZAKOŃCZENIE: Boże wezwanie do szczerych ludzi, których zwiodła wszeteczna "niewiasta" brzmi: "Wynijdźcie z niego (Babilonu) ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego i abyście nie wzięli z plag jego, albowiem aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspominał Bóg na nieprawość jego." (Obj 18,4.5)

ARKUSZ ZWROTNY -  Lekcja 15


1. Przy jakim symbolicznym obrazie proroctwo przedstawiło polityczny rodowód "małego roku" w siódmym rozdziale proroctwa Daniela?
2. Kim jest biblijny "człowiek grzechu" z II Listu ap. Pawła do Tesaloniczan 1. 2,1-1-12?
3. Co Księga Objawienia św. Jana mówi o "nierządnej niewieście"?
4. Jakimi imionami nazywana została jeszcze "nierządna niewiasta"?
5. Jak ludzie wierzący, uwiedzeni przez "nierządnicę", winni odpowiedzieć na Boże wezwanie z Obj 18,4?