Lekcja 13 - KTO TARGNĄŁ SIĘ NA NIEZMIENNE PRZYKAZANIA BOŻE ? CZ. I


Wstęp:

"Wierność i prawo są dziełami rąk jego, wszystkie jego nakazy są niezawodne, ustanowione na wieki wieków, pełnione w wierności i prawości. Zesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze, święte i straszne jest imię jego. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała jego trwa na wieki” (Ps.111,7-10 NP).
"Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu twego, łaska i wierność idą przed tobą... Nie naruszę przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich” (Ps 89, 15.35 NP)
Przykazań Bożych nie zmienił Bóg, ani też Syn Boży Jezus Chrystus. Któż więc się odważył targnąć na święte i niezmienne Prawa Boże...?
Biblia ustami proroków i apostołów, przewidziała i przepowiedziała to odstępstwo.

I. PRAWO BOŻE BYŁO PRZEDMIOTEM ODWIECZNYCH ATAKÓW SZATANA.

1. Prawo Boże we wszystkich czasach, jak również obecnie, było i jest celem ataków szatana i jego upadłych aniołów. Szatan walczy z przykazaniami Boga i z ludem zachowującym te przykazania (Obj 12,17; por. Jan 8,44; 1 Jana 3,12);

a. Działalność szatana w wielu przypadkach uwieńczona była powodzeniem:
- zwiódł do nieposłuszeństwa świat przedpotopowy, tak iż "wszelkie ciało skaziło drogę swoją" (1 Mjż 6,5.11-13);
- w czasach narodu izraelskiego, tuż po ogłoszeniu przykazań na Synaju, zwiódł Żydów do powszechnego bałwochwalstwa (2 Mjż 32, 1-6);

w okresie późniejszym szatan doprowadził do upadku starszych z Izraela, tak iż deptali i znieważali przykazania (Ez 22,6-9,23-31).

UWAGA: Szatan wie doskonale, iż Prawo Boże jest święte i niezmienne (Ps 111,7.8; Mal 3,6), wie też, że zapłatą za grzech jest śmierć (Rz 3,6). Dlatego nakłania ludzi do grzechu (1 Jana 3,4), by ich doprowadzić do śmierci.

2. Bóg pragnąc dobra człowieka dał mu swe Prawo. Prawo Boże wnosi błogosławieństwo w życie ludzkie (5 Mjż 5,29).

3. Szatan wie o tym, dlatego walczy przeciwko Przykazaniom Boga (Obj 12,17).

 

II. SMUTNA ROLA PRZYWÓDCÓW RELIGIJNYCH, ODSTĘPUJĄCYCH OD BOGA.

1. Szatan jest dobrym strategiem, wie kiedy osiągnie największą korzyść ze swego ataku; dlatego zazwyczaj atakuje przywódców religijnych i stara się skłonić ich do odstępstwa od Bożych Praw.

a. Aaron, brat Mojżesza przygotował złotego cielca Izraelitom (2 Mjż 32,1-6);

b. Za czasów proroka Eliasza, król Achab dał się nakłonić do bałwochwalstwa swej pogańskiej małżonce (1 Krl 18,17.18).

UWAGA: Odstępstwo od Przykazań Bożych za czasów króla Achaba było tak wielkie, iż zaledwie 7000 Żydów nie "skłoniło się przed Baalem" (1 Krl 19,18).

Niewierność wobec Przykazań Bożych prowadzi do tak wielkiego zaślepienia, że ci którzy łamią Prawa Boże, czynią sprawiedliwych "sprawcami nieszczęść" spadających na naród. Podobnie jest dzisiaj. Lud Boży ogłaszający prawdziwe, Boże przykazania, uważany jest za "ludzi siejących zamieszanie" i za "wywracających ustalony porządek".

c. W czasach proroka Ezechiela, przywódcy religijni (kapłani) również spełniali fatalną rolę "przywódców w łamaniu Praw Bożych", dając zły przykład ludziom (Ez 22,23-31);

d. Za czasów Jezusa kapłani żydowscy również zniekształcali i naruszali Boże przykazania, interpretując je według "ustaw starszych" (Mt 15,3-6).

UWAGA: Przykazanie V Dekalogu nakładało konkretny obowiązek czci dla rodziców, na wszystkie dzieci. Cześć ta miała się też wyrażać w trosce o materialny byt rodziców w dniach ich starości (Mt 15,3-6). Jednak starsi żydowscy wnieśli tu "poprawkę", która pozwalała złym synom nie troszczyć się o potrzebujących rodziców. Kto oświadczył rodzicom: "to co dla was miało być wsparciem ode mnie, przeznaczyłem na ofiarę" (Mt 15,5).

e. Szatan nie zmienił strategii również w Nowym Testamencie. Ap. Paweł proroczo przepowiedział, iż upadli chrześcijańscy przywódcy, doprowadzą Kościół do odstępstwa (DzAp 20,29-30).

2. Przestrzegał też przed tym ap. Piotr (2 Ptr 2,1-3).

 

III. KONSEKWENCJE ŁAMANIA PRAW BOŻYCH.

1. Człowiek nieposłuszny pozbawia się:

a) codziennego Bożego błogosławieństwa, które jest obiecane posłusznym (5 Mjż 5,29);

b) nadziei wiecznego życia (1 Jana 3,4; Rz 6,25 cz. I; Hbr 2,1-3; Obj 21,8).

2. Bóg przez proroka Izajasza określił przyczynę nieszczęść ludzkich i ostatecznego zniszczenia świata (Iz 24,1-5).

UWAGA: Prawa Boże są dziś powszechnie łamane. Bóg objawił, iż bezlitośnie karać będzie wszystkich niezbożnych Ziemi, którzy odmienili prawa. Ich straszną zapłatą będzie “jezioro ogniste” – Wtóra, ostateczna śmierć (Obj 21,8.27)

Zakończenie:

Pomyśl i zdecyduj, do jakiej grupy ludzi chcesz należeć:

   1. Do tych, którzy są wierni niezmiennym Bożym przykazaniom mimo prześladowań i trudności (Obj 21,17; 14,12; 22,14) ?

   2. 2. Czy do łamiących Prawo Boże; bojaźliwych ze względu na ludzi (Obj 21,8) ?

Dzisiaj powinieneś zdecydować, gdyż jest to czas zbawienia (2 Kor 6,1-2), jutro może być za późno (Hbr 3,12-15; Łk 12,16-21).


ARKUSZ ZWROTNY - Lekcja 12

1. Co Słowo Boże mówi na temat trwałości i niezmienności Bożych przykazań?
2. Dlaczego szatan z takim uporem atakuje Prawo Boże?
3. Dlaczego szatan stara się pozyskać dla swych celów przywódców religijnych?
4. Do jakiego zaślepienia prowadzi ludzi łamanie Praw Bożych?
5. Co będzie podstawową przyczyną zniszczenia w przyszłości naszego świata wraz ze złymi ludźmi?