Lekcja 11. - SOBOTA - DZIEŃ PAŃSKI W STARYM TESTAMENCIE


Wstęp:

Siódmy dzień tygodnia - Sobota - jest pamiątką, wiecznym przypomnieniem mocy naszego Stwórcy, który słowem Swoim w sześciu 24-godzinnych dniach uczynił świat i wszystko co na nim istnieje (czyt. Ps 33,6.9).

 

I. POCHODZENIE SOBOTY

1. Ustanowiona została przy stworzeniu świata - 1 Mjż 2,1-3

a) Bóg stworzył nie tylko rzeczy materialne tego świata, lecz również ustanowił dla ziemi porządek czasu, następstwo dnia i nocy, cykle: tygodniowy, miesięczny i roczny (por. 1 Mjż 1,5.14).

b) Uporządkowanemu przez Boga rytmowi czasu poddane zostało wszelkie ziemskie stworzenie, z człowiekiem na czele. Wówczas dzieło stworzenia Bożego na tym świecie zostało całkowicie ukończone (1 Mjż 2,2; por. Ps 104,19-23),

2. Cykl siedmiodniowy, jako podstawowa miara mijającego czasu, znany był patriarchom przed potopem (1 Mjż 8,10.12).

3. Wszystkim Bożym przykazaniom wierny był Abraham (1 Mjż 26,5).

4. Żydzi, po wyjściu z Egiptu, przestrzegali przykazanie o Sabacie, jeszcze przed jego oficjalnym nadaniem (w formie skodyfikowanej) na górze Synaj (2 Mjż 16,22-25),

a) już wówczas Pan wyróżnił ten dzień, przy okazji padania manny (2 Mjż 16,14-17).

b) Pan gniewał się, gdy niektórzy z Izraela naruszyli świętość Soboty zanim jeszcze oficjalnie ogłosił ją dniem świętym Synaju (2 Mjż 16, 27-30).

 

II. SOBOTA W NARODZIE IZRAELSKIM

1. Bóg nie czyni niczego bez powodu:

a) Ustanowił siódmy dzień tygodnia - Sobotę - dniem świętym już przy stworzeniu świata, pragnąc by ludzie od początku zachowywali ją jako Dzień Pański,

b) Świat został stworzony dla człowieka; dla ludzi, których jest domem (Iz 45,18), a Sobota, ustanowiona dniem świętym również przy stworzeniu świata , jest Bożym darem także "dla człowieka" (Mr 2,27),

c) Uzasadniając potrzebę święcenia Soboty, Stwórca oświadczył: "... Bo przez sześć dni stworzył Bóg niebo i ziemię, i morze, i wszystko co na niej jest i odpoczął dnia siódmego, przeto błogosławił Pan dzień odpocznienia i poświęcił go" (2 Mjż 20,11, por. 1 Mjż 2,1-3),

2. Na górze Synaj Sobota została przypomniana jako dzień święty i wpisana przez Boga do Dekalogu, jako czwarte przykazanie – (2 Mjż 20,8-11; 5 Mjż 5,12),

3. W czasach starotestamentalnych - w okresie bezpośredniego wymierzania sprawiedliwości - konsekwencje lekceważenia Soboty były bardzo surowe (2 Mjż 31,14.15; 4 Mjż 15,32-36),

4. Wierni Żydzi zawsze walczyli o świętość Dnia Pańskiego (Neh 13,15-22; por. 9,14; 10,31),

5. Sabat bywał często zagrożony w swej randze Dnia Pańskiego (Ezdr 22,26),

6. Prorocy Pańscy nawoływali do prawidłowego przestrzegania Soboty (Jer 17,21-27),

a) występowali przeciwko formalnemu tylko przestrzeganiu Soboty (Amos 8,5),

b) w dniu tym zabroniona była codzienna praca, głównie praca zarobkowa (3 Mjż 23,3),

 

III. SOBOTA DNIEM SZCZEGÓLNYM

1. Nazwana "sabatem Pańskim" (2 Mjż 16,23.25, 20,10)

a) Sobota jest nie tylko świętym dniem ludzi, lecz przede wszystkim Dniem Pańskim - stanowi zatem Bożą własność, Boże dobrodziejstwo, Boży dar dla ludzi. W Nowym Testamencie Jezus oświadcza wyraźnie, iż Sobota jest Jego - Syna Bożego - własnością (Mr 2,28),

b) Wynika z tego bezpośrednio, iż naruszenie świętości Soboty, lub jego lekceważenie, jest lekceważeniem Stwórcy wystąpieniem przeciwko Panu.

2. Sobota jest "znakiem między Bogiem z Jego ludem" żyjącym na tej Ziemi (2 Mjż 31,14-17),

Uwaga: Przestrzegając przykazanie o Sobocie dajemy wyraz naszej wierze w Boga - Stwórcę, który w sześciu dniach stworzył świat, i to, co jest na nim; dajemy wyraz naszej wiary w Boże odpocznienie w Dniu Siódmym (Ps 33,6.9; 1 Mjż 2,1-3), i przez nasze posłuszeństwo stajemy się miłymi dziećmi Boga (5 Mjż 5,29).

3. Bóg obiecał wielkie błogosławieństwo dla zachowujących dzień Sobotni – (Iz 56,1.2; 58,13.14).

Zakończenie: Wprowadzone przez przywódców Izraela liczne, uciążliwe przepisy sprawiły, że Sobota z dnia radości przemieniła się w dzień smutku; stała się "brzemieniem". Jezus Chrystus przestrzegał i uczył właściwego przestrzegania Soboty. Jego misją było m.in. "...ukazać wielkość i wspaniałość Prawa" (Iz 42,21).

ARKUSZ ZWROTNY - Lekcja 11


Pytanie 1: W jakim celu Bóg uczynił Sobotę dniem świętym już przy stworzeniu świata?

Pytanie 2: Jaka nauka płynie z faktu, że Bóg gniewał się na Żydów o naruszenie świętości Soboty, jeszcze zanim ogłosił Dekalog na górze Synaj?

Pytanie 3: Dlaczego Sobota nazwana została "Dniem Pańskim"?

Pytanie 4: Jakie tendencje musieli zwalczać prorocy Starego Testamentu, aby nie dopuścić do naruszenia świętości Soboty?

Pytanie 5: Jaka praca była zabroniona w Sobotę?

Pytanie 6: Czym w istocie jest naruszenie świętości Soboty - grzechem przeciwko przykazaniu, czy grzechem przeciwko Bogu?

Pytanie 7: Jakie błogosławieństwo zostało przyobiecane wszystkim, którzy przestrzegają Dnia Sobotniego?