Lekcja 8 - BIBLIJNE POSŁUSZEŃSTWO


Wstęp:

Nieposłuszeństwo woli Bożej stało się przyczyną nieszczęść i tragedii ludzkości (Rz 5,12). U podstaw nieposłuszeństwa leży niedowiarstwo Słowu Bożemu, oraz rozbudzenie pożądliwości. Tak właśnie było w pierwszym przypadku okazanego nieposłuszeństwa w Edenie: wówczas właśnie człowiek zlekceważył Boże ostrzeżenie i nie dał wiary słowom Pana; pragnął zaspokoić zmysł smaku; oraz nabyć wielkiej, nieznanej umiejętności (1 Mjż 3,1-6). Również i dziś te właśnie czynniki skłaniają i prowadzą ludzi do popełniania przestępstw - co jest szczególnym znakiem obecnego, końcowego czasu (2 Tym 3,2).

I. POSŁUSZEŃSTWO CECHĄ WIERZĄCYCH STAREGO TESTAMENTU

1. Świadectwo Boże o Noem, Abrahamie, Hjobie jest bardzo pozytywne. Ludzie ci znali Pana, starali się poznać Jego wolę dla własnego życia i spełniali ją (1 Mjż 6,8-9; 26,5; Hioba 1,1.8; 2,3);

Uwaga: Abraham nie tylko sam był posłuszny, ale uczył posłuszeństwa swoje dzieci. W tej sprawie piękne świadectwo wydał mu sam Bóg (1 Mjż 18,19).

2. Posłuszeństwa nauczał Bóg Izraelitów od początku historii tego wybranego narodu (2 Mjż 19,1-8);

a) Izraelowi ogłosił Bóg Swoje Prawa (2 Mjż 20,1-17).

3. Żydzi zostali pouczeni, że wszelkie błogosławieństwo zależne jest od posłuszeństwa Bożemu Prawu (5 Mjż 5,29);

a) Bóg oświadczył to wyraźnie (5 Mjż 28,1-14);

b) Przestrzegał ich zarazem, iż nieposłuszeństwo ściąga na nich przekleństwo (5 Mjż 28,15-68).

4. Historia starotestamentowego ludu Bożego potwierdziła prawdę słów Bożych w całej rozciągłości (Dan 9,4-14).

5. Częstokroć wśród ludzi panuje przekonanie, że Bóg nie kładzie nacisku na posłuszeństwo, oraz że za nieposłuszeństwo można się "wywdzięczyć" Bogu jakąś znaczną ofiarą. Jest to wielki błąd, który pociąga za sobą tragiczne skutki (1 Sam 15,1-26).

II. POSŁUSZEŃSTWO JEZUSA CHRYSTUSA NAJLEPSZYM PRZYKŁADEM

1. Jezus Chrystus posłuszny woli Ojca Niebieskiego, przyszedł na ziemię w ciele ludzkim (Flp 2,5-8);

Uwaga: "Posłuszny aż do śmierci i to (strasznej) krzyżowej..." - Nieposłuszeństwo spowodowane nadmierną i grzeszną troską o siebie, o zaspokojenie własnych pożądliwości. Wówczas głos Boży w sercu jest tłumiony. Z kolei posłuszeństwo, powoduje "wyniszczenie" swego grzesznego "ja" - oddawanie siebie stale i co dnia na służbę Bogu i ludziom.

2. Posłuszeństwo jest cechą, którą zdobywa się poprzez ustawiczne ćwiczenie, przez samokrytykę, przez łamanie przeszkód i trudności;

a) Jezus z tego co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa (Hbr 5,8).

3. Dzięki Swemu posłuszeństwu, Jezus "zwyciężył grzech w ciele" i stał się naszym Zbawicielem (Rz 8,3);

a) Zwyciężył On głód (Mt 4,1-4);

b) Zwyciężył pokusę zyskania rozgłosu i sławy (Mt 4,5-7);

c) Zwyciężył pokusę bogactwa i władzy (Mt 4,8-10).

4. Gdy przyszedł najbardziej krytyczny moment Jego życia, wówczas wykazał się szczególnym posłuszeństwem (Łk 22,39-44; Mt 26,36-46).

III. POSŁUSZEŃSTWO CECHĄ NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA

1. Jezus Chrystus jest Wodzem Zbawienia tym, którzy są Mu posłuszni (Hbr 5,9);

a) On powiedział, że posłuszeństwo dzieci Bożych polega na wypełnianiu woli Bożej (Mt 7,21.22);

b) Ap. Paweł zwrócił uwagę, że to właśnie czyny ludzkie wskazują na to czyim kto jest sługą (Rz 6,16);

c) Podobnie jak Jezus powinniśmy chodzić drogą posłuszeństwa, a wtedy będziemy nazwani "braćmi" Jego (Hbr 2,9-18).

2. Szczęśliwy los życia i życie wieczne są własnością tych, którzy słuchają wszelkich słów i przykazań Boga i czynią je (Mt 7,24-27);.

3. Wierzący człowiek pyta zawsze: "Panie, co chcesz abym czynił?"; "Co mam czynić, abym był zbawiony?" (Mt 19,16; DzAp 2,37; 9,6).

4. Odpowiedź Boża udzielona w Piśmie Świętym jest jedna i prosta: "Przestrzegaj przykazań, czyń pokutę, idź do grona ludu Bożego (zboru), a tam się dowiesz" (Mt 19,17; DzAp 2,38; 9,6);

a) Również Apostołowie kierują uwagę wierzących na potrzebę posłuszeństwa Bożym przykazaniom (1 Kor 7,19; Jak 2,8-12; 1 Jana 2,3-7);

b) W Księdze Objawienia lud Pański Nowego Przymierza jest przedstawiony jako posłuszny Bożym przykazaniom (Obj 14,12; 12,17; 22,12).

5. Posłuszeństwo prowadzi do uświęcania życia chrześcijańskiego (1 Ptr 1,13-16; Tyt 2,11-14).

6. Wszystkim, którzy pragną żyć w posłuszeństwie, Bóg obiecuje Swą pomoc (Hbr 8,10; 10,16.17).

7. Dla szczerych dzieci Bożych Prawa Boże są ZAKONEM WOLNOŚCI (Jak 2,8-12);

a) Ap. Jan stwierdził, iż dla tego, kto miłuje Boga, przykazania Boże nie są czymś uciążliwym i przykrym (1 Jana 5,2.3; 2,4-7).

ZAKOŃCZENIE:

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE SPOCZYWA W PEŁNI NA TYMI, KTÓRZY CZYTAJĄ SŁOWO BOŻE, LUB GO SŁUCHAJĄ, WYPEŁNIAJĄC WOLĘ NAJWYŻSZEGO (Obj 1,3) ! Czy to błogosławieństwo spełnia się w Twoim życiu ?

Uwaga: Jeżeli znasz osoby zainteresowane zagadnieniami wiary i zbawienia, zwróć ich uwagę na Kurs Biblijny Korespondencyjny i zachęć do uczestnictwa. Twoje pośrednictwo będzie wkładem w wielkie dzieło Ewangelii
.

ARKUSZ ZWROTNY - Lekcja 8


Pytanie 1. Jakie były bezpośrednie przyczyny pierwszego przestępstwa ludzkiego w Eden (1 Mjż 3,6) ?

Pytanie 2. O co dbał Abraham (1 Mjż 18,19) ?

Pytanie 3. Czy Bogu można się "wywdzięczyć" za nieposłuszeństwo jakąś znaczną ofiarą (1 Sam 15,22) ?

Pytanie 4. Jakie było poświęcenie Syna Bożego dla naszego zbawienia (Flp 2,5-8) ?

Pytanie 5. W jaki sposób można nauczyć się posłuszeństwa ?

Pytanie 6. Co decyduje o tym, że ktoś jest, lub nie jest dzieckiem Bożym (Mt 7,21.22; Rz 6,16) ?

Pytanie 7. Co czyni Bóg, aby uzdolnić nas do czynienia Swojej woli, do przestrzegania Bożych Praw (Jan 1,12; Hbr 8,10; 10,16.17) ?