Lekcja 7 - USPRAWIEDLIWIENIE Z WIARY


Wstęp:

"A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nie odzianego w szatę weselną. I rzecze do niego: Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów." (Mt 22,11-13 NP).

"Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych" (Obj 19,7.8 NP).

 

I. USPRAWIEDLIWIENI DARMO Z ŁASKI PRZEZ WIARĘ

1. Wszyscy ludzie są wobec Boga grzesznikami (Rz 5,12; por. 1 Jana 1,7.9);

a) Przed Bogiem nikt nie jest zupełnie sprawiedliwym (Rz 3,9.10; Hioba 15,15);

b. Nikt sam z siebie nie jest w stanie prowadzić całkowicie sprawiedliwego życia (Rz 7,14-24; Iz 64,6).

2. Zapłatą za grzech jest śmierć (Rz 6,23).

3. Bóg ulitował się nad nami i z miłością ofiarował Swego Syna, Jezusa Chrystusa (Jan 3,16; 1 Jana 4,8-10);

Uwaga: Na początku - w Edenie - grzech zwyciężył ciało. W Chrystusie stała się rzecz przeciwna: On w ciele pokonał, zwyciężył grzech!

b) Jezus Chrystus grzechy nasze wziął na ciało Swoje i zgładził je poprzez Swą śmierć (1 Ptr 2,24; 2 Kor 5,21; Hbr 9,26.28).

4. Sprawiedliwość Boża dopełniła się w Chrystusie Jezusie, gdyż zgodnie z tekstem Rz 6,23 On zapłacił za nasze grzechy Swą śmiercią. Dzięki temu Bóg z łaski usprawiedliwia każdego, kto w pokorze przychodzi Doń i wierząc w skuteczność przelanej krwi Zbawiciela, przyjmuje z rąk Boga usprawiedliwienie (Rz 3,20-26).

Uwaga: Zwróćmy uwagę na szczególne słowa tekstu Listu do Rzymian 3,26; "Bóg...sprawiedliwy i usprawiedliwiający". Z ludzkiego punktu widzenia sprawiedliwość i usprawiedliwienie to pojęcia całkowicie przeciwstawne; jeżeli ktoś jest potraktowany ze sprawiedliwością, to musi zapłacić za swoje przestępstwa; z kolei, jeśli ktoś skorzysta z łaski - uchodzi sprawiedliwości. Tylko w Bogu te dwa przeciwne pojęcia nie wykluczają się, lecz uzupełniają. Jest tak dlatego, że sprawiedliwość Boża dopełniła się w ofierze Jezusa Chrystusa, która była zapłatą za grzechy ludzi. Bóg okazał się sprawiedliwym. Dlatego zaś, że Jezus był niewinny, Ojciec w Jego krwi może wszystkich wierzących usprawiedliwić!

5. W związku z darem usprawiedliwienia, ap. Paweł pisze, że jesteśmy zbawieni "darmo z łaski" (Ef 2,8.9).

6. W zacytowanej powyżej przypowieści Jezusa Chrystusa ukazano, że kto nie będzie usprawiedliwiony w krwi Zbawiciela (czyli nie będzie miał szaty weselnej dawanej wszystkim uczestnikom wesela), ten nie wejdzie do Królestwa Bożego;

a) jest to szata dawana: "Weselmy się i radujmy się, i oddamy Mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się; I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych" (Obj 19,7.8 NP por. Obj 3,18).

b) Ap. Paweł pisze iż Jezus Chrystus jest naszym usprawiedliwieniem i poświęceniem (1 Kor 1,30.31).

II. JAK OTRZYMAĆ "SZATĘ SPRAWIEDLIWOŚCI"

1. "Darmo z łaski przez wiarę" - a więc jest to dar, który należy przyjąć z wiarą i wdzięcznością (Ef 2,8.9 );

a) "Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój" (DzAp 16,31);

Uwaga: Wiara ta, to absolutna pewność, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem; to pewność, że ofiara Jego zgładziła

wszystkie nasze winy; to ufne oczekiwanie na Jego przyjście i zabranie do Królestwa Bożego!

2. Usprawiedliwienie otrzymać można na konkretnych Bożych warunkach:

a) W Starym Testamencie ktokolwiek chciał dostąpić usprawiedliwienia z popełnionego grzechu, musiał:

- uznać grzech, czyli poczuć się winnym;

- przyprowadzić ofiarę;

- wyznać grzech na głowę ofiary (por. 3 Mjż 5,17-19);

b) Podobnie jest i teraz. Skruszony grzesznik musi przyznać się w swym sercu do popełnionego grzechu (Rz 7,24; 1 Jana 8,10). Następnie musi uznać, że ratunek jest tylko w Jezusie Chrystusie, "Baranku Bożym, który gładzi grzechy świata" (1 Ptr 1,18.19 Jan 1,29). Musi następnie przeprosić Boga i wierzyć w Jego odpuszczenie (1 Jana 1,9);

c) Do grzechu nie powinno się wracać, należy się nim brzydzić i strzec się jego sideł (1 Jana 2,1);

d) Ten, kto otrzymał usprawiedliwienie, a świadomie i dobrowolnie dopuszcza się grzechu, pozbawia się "szaty sprawiedliwości" i zbawienia (Hbr 10,26-31; 6,4-8).

III. ZNAMIENNA RADA "WIERNEGO ŚWIADKA" DLA KOŚCIOŁA

1. W księdze Objawienia 3,18 Jezus Chrystus radzi, aby każdy grzesznik starał się otrzymać od Niego "białe szaty";

a) To symbol usprawiedliwienia (Rz 3,21-26; por. Obj 19,7.8).

b) Z tekstu Obj 3,18 wynika, że wielu ludzi nie dba o swą szatę sprawiedliwości. Przyczyny tego mogą być różne: - brak silnej i ufnej wiary w skuteczność ofiary Zbawiciela (Łk 18,8); - brak uznania grzechu (postawa i słowa rodzaju: "Ja nic złego nie zrobiłem, nie jestem winien, co kto może mi zarzucić..." itp. itd.), a kto nie czuje się winnym, ten grzechu nie wyznaje, i dlatego Bóg nie może mu odpuścić. Tym samym grzech ten nie jest zgładzony w krwi Chrystusa i ciąży na człowieku, aż wreszcie zapłatę znajdzie w śmierci grzesznika (Rz 6,23); - jeszcze jedna przyczyna - grzech umyślny, świadomy i dobrowolny, lekceważenie sobie grzechu (Hbr 10,26);

c) Słowo Boże ostrzega przed zaniedbywaniem i lekceważeniem swego zbawienia (Hbr 2,1-3);

d) Nakazuje, abyśmy "z bojaźnią i drżeniem" sprawowali swe zbawienie (Flp 2,12).

ZAKOŃCZENIE: Czy przyjmujesz radę "Wiernego Świadka" ? Jak powita Cię na weselu król?

ARKUSZ ZWROTNY - Lekcja 7


1. Czy ktokolwiek z ludzi może się nazywać całkowicie sprawiedliwym wobec Boga, tak, jakby nie potrzebował Łaski Bożej (Rz 3,23; 5,12)?
2. Jaką postawę zachował wobec grzechu Jezus Chrystus?
3. Co przyjął na Siebie nasz Zbawiciel będąc na Golgocie (1 Ptr 2,24)?
4. Jakim jest nasz Niebieski Ojciec (Jan 3,16; Rz 3,26)?
5. Co oznacza symboliczna "szata sprawiedliwości" (Obj 3,18; 19,7.8)?
6. Na jakich Bożych warunkach otrzymać "szatę sprawiedliwości"?
7. Przed czym ostrzega, a do czego zachęca wszystkich Słowo Boże (Hbr 2,1-3; Flp 2,12)?