Lekcja 2 - CZY ZNASZ BIBLIĘ?


- O, przepraszam!

Nie chciałem wzbić tego tumanu kurzu. Interesowało mnie jednak, kto się ukrywa pod tą szarą masą kurzu!

- Ukrywa? Co? ty mówisz, że ja się ukrywam? To smutne. Ja przecież pragnę, aby mnie ludzie czytali; nie chcę leżeć w kurzu. Przecież ja jestem BIBLIA!
- Biblia? - Aha! I to ma w jakiś sposób na mnie działać? Książek jest przecież jak piasku na brzegu oceanu. Czym szczególnym się więc wyróżniasz? Owszem, robisz wcale przyjemne wrażenie. Solidny druk, piękna oprawa. Dobry papier. Głównie jednak zwraca uwagę objętość. Chwileczkę, zaczekaj - ejże, prawie tysiąc stron? Kto tyle pisze?
- Wiesz, ja to jestem właściwie cała biblioteka. To zresztą jest uwidocznione w moim tytule: Biblia. To greckie słowo znaczy w rzeczywistości: "księgi". Jestem zbiorem 66 ksiąg, które powstały na przeciągu 1500 lat. Autorami byli m. in. książęta i królowie, ludzie wykształceni, ale także rybacy i rzemieślnicy...
- Chwileczkę, powoli! Wyjaśnij mi, w jaki sposób takie mnóstwo książek, pochodzących z wielkiego obszaru czasu, napisanych przez tak różnych pisarzy, mogło się znaleźć w jednej księdze? Ależ tam musi być pomieszanie opinii i poglądów!
- Nareszcie możemy mówić o mojej zawartości! Pytasz w jaki sposób owe 66 ksiąg znalazło się w jednym zbiorze? Odpowiedź jest prosta: dlatego, że wszystkie opowiadają o kontaktach Boga z człowiekiem. Kto mnie, Biblię, czyta, ten się dowie kim jest Bóg. Albo inaczej: jaki jest Bóg. W jaki sposób działa, i czego oczekuje od ludzi. Dowie się, po co człowiek żyje i jaki jest ostateczny cel jego życia na Ziemi. A także, dlaczego ludzie są tak wewnętrznie nieuporządkowani i niespokojni.

Spójrz na moje pierwsze stronice! Widzisz, że jest tu spis treści - jak we wszystkich innych książkach. Z niego wynika, że moja biblioteka ma dwa działy. Pierwszy nosi tytuł "Stary Testament", a drugi, "Nowy Testament". Stary Testament zaczyna się opisem stworzenia świata. Wszechświat i człowiek nie powstali na skutek przypadku, stworzył je Bóg - to wszystko jest tam opisane. Bóg powierzył człowiekowi ważne zadanie. Zlecił mu, by w Jego zastępstwie opiekował się wszystkimi ziemskimi stworzeniami. Jednak człowiekowi nie wystarczyła rola zastępcy. Zapragnął stać się najważniejszy. Odłączył się od Boga, co przyniosło tragiczne następstwa dla niego i dla wszystkich stworzeń. Z opiekuna środowiska stał się jego niszczycielem.
- Mówisz, że problemy współczesności, które spędzają ludziom sen z powiek, na przykład skażenie środowiska naturalnego, są następstwem błędu pierwszych ludzi? Czy naprawdę już w Biblii mówi się o tym?

Oczywiście. Czytając mnie możesz się dowiedzieć, gdzie i jakie są korzenie tego stanu rzeczy. Odpowiadam także na pytanie, co stało się z człowiekiem. Dlaczego jest stworzeniem, które z jednej strony potrafi się wznieść na szczyty szlachetności i poświęcenia, z drugiej zaś zdolny jest do największych podłości i zbrodni.

Na szczęście Stary Testament nie poprzestaje wyłącznie na tej analizie, lecz skupia się na wysiłkach Boga, który starał się ponownie nawiązać z człowiekiem kontakt. Stale go wzywał, aby do Niego wrócił. Wybrał Izraelitów, aby poprzez nich przekazać całej ludzkości wieść o nadchodzącym wyzwoleniu. Wreszcie - o tym jest mowa w drugiej części, w Nowym Testamencie - Bóg posyła na świat swojego jednorodzonego Syna, którego znamy jako Jezusa Chrystusa. W Jezusie Chrystusie Bóg pokazał, jakim powinno być życie człowieka. Poza tym uczynił coś więcej - w Jezusie Bóg rozwiązał problem ludzkiej winy! Powodowany miłością do człowieka zadbał o to, by zerwana więź między Bogiem a człowiekiem, została przez Niego ponownie nawiązana.
- No dobrze, wyjaśnienie, którego mi udzieliłaś, wydaje się mieć sens. Ale jeżeli te 66 ksiąg pisało tylu różnych ludzi, a do tego na przestrzeni tak długiego czasu, to jest niemożliwe aby były jednolite w nauce.
- Pytałeś na początku, czy jestem czymś szczególnym. Nie chcę być zarozumiała, ale muszę potwierdzić: Tak, jestem czymś szczególnym!

Nie z powodu swego formatu, nie ze względu na dobry papier, na którym zostałam wydrukowana czy piękną oprawę, ale z powodu swej treści. Zauważ, wszyscy, którzy mię czytali uświadomili sobie, że to dzieło wielu autorów jest jednolite w nauce, a poszczególne księgi wzajemnie się uzupełniają, stanowiąc integralną całość. A do tego, mimo że pochodzę z tak odległych czasów, jestem stale bardzo aktualna i zrozumiała.
- Jak to wyjaśnisz?
- Wynika to z faktu, że sam Bóg stał za ludźmi, którzy mnie pisali. To On zadbał o to, by przekazali kolejnym pokoleniom Jego poselstwo. Muszą je usłyszeć ludzie wszystkich czasów, zamieszkujący cały świat, aby mogli powrócić do społeczności ze swym Stwórcą.
- Czy ja dobrze zrozumiałem? Mówisz, że Twoim zadaniem jest doprowadzenie człowieka do Boga?
- Dokładnie tak. Są ludzie, którzy traktują mnie jak podręcznik historii. Ja wprawdzie opowiadam o różnorakich dziejowych wydarzeniach, ale to nie wszystko. Są inni ludzie, którzy czytają mnie ze względu na wysokie normy moralne, jakie postuluję. I rzeczywiście, przedstawiam solidne fundamenty dla wzorowego życia. Ale jestem czymś większym, o wiele większym niż kronika historyczna czy zbiór dobrych zasad i praw. We mnie, i poprzez mnie, Bóg mówi do człowieka. Poprzez mnie chce człowieka obdarować. Poprzez mnie chce przyprowadzić ludzi do społeczności z samym Sobą. Zrozumiałeś więc, dlaczego jako katastrofę traktuję fakt, że przykrywa mnie coraz grubsza warstwa prochu?

 

Czy jesteś zainteresowany?

Czy chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o tej Księdze ksiąg?

Jeżeli tak, to bezzwłocznie powinieneś zacząć ją czytać. Wielką pomocą może być przyjęcie programu codziennego czytania Biblii. Pozwala to na odkrywanie każdego dnia jakiejś nowej myśli, nowej prawdy, których Biblia zawiera tak wiele. Podawane sugestie i pytania pomagają do zrozumienia mowy Biblii, dzięki czemu Księga ta stanie się pomocną w rozstrzyganiu codziennych spraw.

Programy czytania Biblii wydają dziś prawie wszystkie chrześcijańskie społeczności. Formy są różne, cel wciąż ten sam. Wydawane są broszury i książeczki np. "Każdy dzień z Biblią", "Codzienny chleb dla dziewcząt i chłopców", "Lekcje biblijne", itd., itp. Organizowane są korespondencyjne kursy biblijne, które pomagają zdobyć, pogłębić i usystematyzować wiedzę biblijną.

Informacje porządkowe o Biblii:

1. Kanon Pisma Świętego

W Bibliach katolickich znajdujemy 73 księgi, natomiast kanon protestancki zawiera 66 ksiąg. Dlaczego istnieje różnica i jak do tego doszło? Aby to zrozumieć, należy się cofnąć do czasów Starego Testamentu, gdyż różnica dotyczy ksiąg starotestamentowych.

Wśród Żydów istniały dwa, różniące się między sobą kanony:

(a) kanon jerozolimski, składający się z 39 ksiąg uznawanych za natchnione, oraz

(b) kanon aleksandryjski (kanon Żydów zamieszkałych w Egipcie), który zawierał 39 ksiąg kanonicznych (w pełni natchnionych) oraz 7 ksiąg (Tobiasza, Judyty, 1. Machabejska, 2. Machabejska, Mądrości, Mądrości Syracha, Barucha) tzw. deuterokanonicznych (wtórnie natchnionych).

Zebrani na Synodzie w Jawneh (Jamnia) ok. 100 r. po Chr. najwybitniejsi uczeni żydowscy ostatecznie ustalili, że w pełni natchniony kanon ksiąg świętych tworzy 39 ksiąg. Taki kanon został przyjęty przez protestantów. Natomiast Kościół rzymskokatolicki na Soborze Trydenckim (1546 r.) przyjął do kanonu także księgi deuterokanoniczne. Zmiany tej, jako niezgodnej ze stanowiskiem Żydów, protestanci nie uznali.

2. Przekłady biblijne

Biblia, która została spisana w języku hebrajskim (Stary Testament) oraz w języku greckim i częściowo aramejskim (Nowy Testament), została przełożona na prawie wszystkie języki, narzecza i dialekty świata. W języku polskim najpopularniejsze są następujące przekłady:

- Biblia Gdańska, tzw. Stary Przekład (BG)
- Biblia Warszawska, tzw. Nowy Przekład (NP)

- Biblia Tysiąclecia (BT)

Dwa pierwsze wydały Kościoły protestanckie, zaś ostatni, Kościół rzymskokatolicki.

Poszczególne przekłady, chociaż jednolite w treści i nauce, w niektórych przypadkach oddają myśl za pomocą różnych słów. Jest tak dlatego, że słowa i terminy używane w językach oryginalnych mają czasami więcej niż jedno znaczenie. Dlatego w ustalaniu kwestii trudniejszych należy się posługiwać jak największą ilością przekładów, a w kwestiach wyjątkowych, odwołać się do tekstu w języku oryginalnym.

3. Wykaz stosowanych skrótów i oznaczeń ksiąg biblijnych:

Księga wg BG     wg NP     wg BT

1 Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju) - 1 Mjż, Gn, Rdz
2 Księga Mojżeszowa (Księga Wyjścia) - 2 Mjż, Ex, Wj
3 Księga Mojżeszowa (Księga Kapłańska) - 3 Mjż, Lv, Kpł
4 Księga Mojżeszowa (Księga Liczb) - 4 Mjż, Nu, Lb
5 Księga Mojżeszowa (Księga Powtórzonego Prawa) - 5 Mjż, Dt, Pwt
Księga Jozuego - Joz, Jz, Joz
Księga Sędziów - Sędz, Sd, Sdz
Księga Rut - Ruty, Rt, Rt
1 Księga Samuela - 1 Sam, 1 Sm, 1 Sm
2 Księga Samuela - 2 Sam, 1 Sm, 2 Sm
1 Księga Królewska - 1 Król, 1 Kr, 1 Krl
2 Księga Królewska - 2 Król, 2 Kr, 2 Krl
1 Księga Kronik - 1 Kron, 1 Kn, 1 Krn
2 Księga Kronik - 2 Kron, 2 Kn, 2 Krn
Księga Ezdrasza - Ezdr, Ed, Ezd
Księga Nehemiasza - Neh, Ne, Ne
Księga Estery - Estery, Et, Est
Księga Hioba - Ijoba, Hi, Job
Księga Psalmów - Ps, Ps, Ps
Przypowieści Salomona - Przyp. Pr, Prz
Księga Kaznodziei Salomona - Kazn. Kz, Koh
Pieśń nad Pieśniami - Pieśń, Pp, Pnp
Księga Izajasza - Izaj. Iz, Iz
Księga Jeremiasza - Jer. Jr, Jr
Treny Jeremiasza - Treny, Tr, Lm
Księga Ezechiela - Ezech. Ez, Ez
Księga Daniela - Dan. Dn, Dn
Księga Ozeasza - Ozeasz, Oz, Oz
Księga Joela - Joel, Jl, Jl
Księga Amosa - Amos, Am, Am
Księga Abdiasza - Abd. Ab, Ab
Księga Jonasza - Jon. Jo, Jon
Księga Micheasza - Mich. Mi, Mi
Księga Nahuma - Nahum, Na, Na
Księga Habakuka - Abak. Ha, Ha
Księga Sofoniasza - Sof. So, So
Księga Aggieusza - Agg. Ag, Ag
Księga Zachariasza - Zach. Za, Za
Księga Malachiasza - Mal. Ml, Ml
Ewangelia wg Mateusza - Mat. Mt, Mt
Ewangelia wg Marka - Mar. Mr, Mk
Ewangelia wg Łukasza - Łuk. Łk, Łk
Ewangelia wg Jana - Jan, Jn, J
Dzieje Apostolskie - DzAp, Dz, Dz
List do Rzymian - Rzym. Rz, Rz
1 List do Koryntian - 1 Kor. 1 Kt, 1 Kor
2 List do Koryntian - 2 Kor. 2 Kt, 2 Kor
List do Galacjan - Gal. Gl, Ga
List do Efezjan - Efez. Ef, Ef
List do Filipian - Filip. Fl, Flp
List do Kolosan - Kol. Kl, Kol
1 List do Tesaloniczan - 1 Tes. 1 Ts, 1 Tes
2 List do Tesaloniczan - 2 Tes. 2 Ts, 2 Tes
1 List do Tymoteusza - 1 Tym. 1 Tm, 1 Tm
2 List do Tymoteusza - 2 Tym. 2 Tm, 2 Tm
List do Tytusa - Tyt. Tt, Tt
List do Filemona - Filem. Fi, Flm
List do Hebrajczyków - Żydów Hb, Hbr
List ap. Jakuba - Jakub, Jk, Jk
1 List ap. Piotra - 1 Piotra, 1 Pt, 1 P
2 List ap. Piotra - 2 Ptr, 2 Pt, 2 P
1 List ap. Jana - 1 Jana, 1 Jn, 1 J
2 List ap. Jana - 2 Jana, 2 Jn, 2 J
3 List ap. Jana - 3 Jana, 3 Jn, 3 J
List św. Judy - Judy, Jd, Jud
Objawienie św. Jana (Apokalipsa) - Obj. Ob, Ap

Pytania do lekcji


Pytanie 1
Kiedy po raz pierwszy wziąłeś do rąk Pismo Święte? Opisz krótko okoliczności.

Pytanie 2
Czy jesteś w pełni przekonany, że Pismo Święte jest rzeczywiście Słowem Bożym skierowanym do ludzi? A może masz co do tego wątpliwości?

Pytanie 3
Z jakiego przekładu Pisma Świętego korzystasz?