Kim jesteśmy


Należący do Chrystusa… Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy chcą naśladować Jezusa Chrystusa w życiu codziennym, w pracy, w szkole, w kościele, a przede wszystkim poza jego murami.. Nie jesteśmy doskonali, nie jesteśmy wolni od problemów i ludzkich słabości, ale wierzymy, że tylko Jezus Chrystus dokonuje głębokiej przemiany serca, charakteru i życia człowieka.
 
Wyłącznie Pismo Święte Staramy się nawiązywać do wzorców pierwotnego chrześcijaństwa apostolskiego, w wierze i w życiu. Przyjęliśmy i staramy się wyżywać proste, biblijne zasady wiary oparte wyłącznie na Piśmie Świętym. Uznajemy je za jedyne autorytatywne źródło objawienia Bożego, jedyny miernik sprawiedliwego i pobożnego życia. Wyznajemy tylko te nauki i praktyki religijne, które są wyraźnie wskazane w nauce Słowa Bożego i w przykładzie pierwszych chrześcijan. Wszelkie późniejsze zmiany, jakie zaszły w kościele chrześcijańskim, wraz z Tradycją, uznajemy za poważne uchybienie wobec nauki biblijnej i nie przyjmujemy ich.
  
Sobota dniem świętym Wierzymy, że dniem świętym jest sobota. To jest dzień, w którym sam Bóg odpoczął po dokonaniu dzieła ziemskiego stworzenia. Pobłogosławił go i poświęcił (1Mjż 2,2.3).
Bóg umieścił w Dekalogu przykazanie: Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał roboty swoje, ale dnia siódmego sabat Pana Boga twego jest. Nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja i gość, który jest między bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię i morze i wszystko co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego. I dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go (2Mjż 20,8-11 wg przekładu ks. Jakuba Wujka).